Teate vaade
Ettevõte Resbud SE
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 14 mai 2020 14:11:29 +0300
Keeleversioonid
Keel English
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri Change of the date of publication annual report for 2019. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok.
Tekst
[English version]

The Management Board of Resbud SE, seated in Tallinn informs that, the date of the publication of the annual report for 2019 year has been changed. At the same time, the management board shall sets the new date of publication 2019 annual report for 29 May 2020.

Thus, the original planned dates for the publication of the periodic reports indicated by the Management Board in the current report number 4/2020 of 31 January 2020 and in the current report 15/2020 of 29 April 2020 are amended.

The Management Board points out, that the reason for the postponement of the publication of the annual report for 2019 is the formal issue regarding ongoing audit. The company's annual report should be audited by the end of May 2020. 

The Management Board shall  indicate that if the work concerning audit is completed earlier, the annual report will be submitted earlier. The Management Board will inform of the earlier submission of the annual report one day in advance, in the form of a current report.

The Management Board of Resbud SE also recalls that on 9 March 2020 it provided estimates of selected preliminary financial data for 2019, which should not differ significantly from the data presented in the annual report.

[Polish version]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2019 rok. Równocześnie Zarząd wskazuje nowy termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok na dzień 29 maja 2020 roku. 

Tym samym pierwotne terminy przekazania raportów okresowych wskazane przez Zarząd w raporcie bieżącym numer 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz raporcie bieżącym numer 15/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku ulegają zmianie.

Zarząd wskazuje, iż powodem przesunięcia publikacji raportu rocznego za 2019 rok są kwestie formalne, dotyczące prowadzonego audytu, który jest w toku. Raport roczny sporządzony przez spółkę powinien zostać poddany audytowi do końca maja 2020 roku. 

Zarząd wskazuje, że w przypadku wcześniejszego zakończenia prac związanych z prowadzonym audytem, raport roczny zostanie przekazany wcześniej. O wcześniejszym przekazaniu raportu rocznego zarząd poinformuje z jednodniowym wyprzedzeniem w formie raportu bieżącego. 

Zarząd Resbud SE przypomina również, że w dniu 9 marca 2020 roku przekazał szacunkowe, wybrane wstępne dane finansowe za 2019 rok, które nie powinny w znacznym stopniu odbiegać od danych zaprezentowanych w raporcie rocznym.