Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 26 märts 2020 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Olukorrast seoses viiruse COVID-19 levikuga ja eriolukorra kehtestamisega
Tekst
Seoses Balti riikides välja kuulutatud eriolukorra jätkumisega vähemalt 1. maini
2020 teatab EfTEN Real Estate Fund III AS, et fondi üldkoosolek toimub
eeldatavalt käesoleva aasta juunis. Täpsema üldkoosoleku toimumise aja, koha
ning päevakorra annab fond börsiteate ja ajalehe ?Postimees" kaudu teada
hiljemalt 31. maiks 2020. Fondi valitseja eeldab, et juuni kuuks on täpsemalt
selgunud eriolukorrast tulenevad lühiajalised ja pikaajalised majanduslikud
mõjud fondi varadele ning selginenud Balti riikide majanduskeskkonna
väljavaated.

Fondi valitseja tegeleb igapäevaselt COVID-19 ja eriolukorra kehtestamisest
tulenevate potentsiaalselt negatiivsete majanduslike mõjude ja riskide
maandamisega ning sõlmib vajadusel ajutisi lisakokkuleppeid üürnikega. Eesmärk
on olla tihedas suhtluses meie üürnikega, leida lahendusi kiirelt tekkinud
raskuste ületamiseks ning kulude juhtimises viia igakuine kulubaas miinimumini
kuni eriolukorra lõppemiseni. Selleks suhtleme igapäevaselt ka fondi
kinnisvarainvesteeringuid finantseerivate pankadega, et tagada laenuandjate
vajalik informeeritus kriisimeetmetest tulenevate võimalike majanduslike mõjude
osas ja peame läbirääkimisi ajutiste pangalaenude põhiosa maksepuhkuste osas.
Fondil on pangakontodel ning lühiajalistes hoiustes konsolideerituna üle 10
miljoni euro, millest plaanitud dividendid koos tulumaksukuluga moodustavad 3,7
miljonit eurot ja emissioonidest saadud, kuid veel investeerimata kapital 4,3
miljonit eurot. Fondil ei ole hetkel käimas ühtegi suuremahulist arendusprojekti
peale KFC toitlustushoone ehitamise Shiauliais Saules Miestase kaubanduskeskuse
kinnistul, mille rahaline kogumaht on 600 tuhat eurot. Eeltoodut arvestades
hindab fond likviidsuspuhvreid kriisi võimaliku pikaajalise kestvuse osas igati
piisavaks.

Käesolevaks ajaks teadaoleva info põhjal avaldub eeldatavalt negatiivseim
eriolukorra mõju ärikinnisvaras hotelli- ning suuremate kaubanduskeskuste
sektoris. EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli kuulub üks suurem
kaubanduskeskus Leedus Shiauliais ning hotelle fondil ei ole. Leedu valitsuse
otsuse kohaselt on suletud kaubanduskeskused, väljaarvatud neis asuvad toidupoed
ja apteegid. Saules Miestase 115 üürniku üüripindadest on hetkel avatud 14
üürniku kauplused, sh keskuse suurima üürniku, RIMI toidupood. Eestis ja Lätis
fondil suuremaid kaubanduskeskusi ei ole. Täpsema info sõlmitud ajutiste
kokkulepete mõjust fondi üüritulule avalikustame koos fondi aktsia puhasväärtuse
teatega hiljemalt 13. aprillil 2020.

Kuigi fondi valitseja on seisukohal, et EfTEN Real Estate Fund III AS-i ja EfTEN
Kinnisvarafond AS-i ühinemine on mõlema fondi aktsionäride pikaajalistes
huvides, siis seoses tekkinud erakorralise olukorraga on otsustatud peatada
ühinemislepingust tulenevad tegevused ning ühinemisleping lõpetatakse fondide
nõukogude poolt vastuvõetud otsuste alusel. Fondide ühinemine eeldab stabiilset
majanduskeskkonda ja kindlat väljavaadet varade tuleviku osas. Ühinemise
teematika juurde plaanime tagasi tulla järgmisel aastal, kui Balti riikide
majanduskeskkonna väljavaade on eelduste kohaselt stabiliseerunud.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)