Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 veebr 2020 16:00:00 +0200
Manused
BalticHori-10003187791-en.pdf
BalticHori-10003187793-et.pdf
BalticHori-10003187794-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi 2019. aasta IV kvartali konsolideeritud auditeerimata majandustulemused
Tekst
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 345,3 miljonilt eurolt
(2019. aasta III kvartali lõpu näitaja) 371,7 miljoni euroni. See on peamiselt
seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega IV kvartalis ja osakute suunatud
(mitteavaliku) pakkumise tulemusel laekunud rahaga. Fond viis 11. oktoobril
2019 lõpule North Star ärikeskuse omandamise ning on seega investeerinud
täiendava kapitali, mis 2019. aasta oktoobris kaasati. Aastalõpu hindamiste ja
North  Star  ärikeskuse  omandamise tulemusena suurenes kasutuses olevate
kinnisvarainvesteeringute väärtus 356,6 miljoni euroni.

Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 135,2 miljonilt eurolt
(2019. aasta III kvartali lõpu näitaja) 152,5 miljoni euroni. Fondi vara
puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali majandustulemused
ja positiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis. 2019. aasta oktoobris
kaasas Fond suunatud (mitteavaliku) pakkumise käigus täiendavat kapitali summas
16,2 miljonit eurot. Puhasväärtuse kasvu vähendas osakuomanikele tehtud rahaline
väljamakse summas 3,06 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta).

Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta IV kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot (2018. aasta IV
kvartal: 3,5 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta IV kvartalis 5,6 miljonit
eurot puhast renditulu (2018. aasta IV kvartal: 3,9 miljonit eurot). Puhtale
renditulule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine
2019. aastal (Duetto II büroohoone, Galerija Centrsi ostukeskus ja North Star
ärikeskus).  IV  kvartali  puhaskasum  vähenes  eelkõige  seetõttu,  et
kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindluse kasum kujunes veidi väiksemaks
kui aasta tagasi. 2019. aasta IV kvartalis teenis Fond õiglase väärtuse
muutusest kasumit 0,4 miljonit eurot, samas kui 2018. aasta IV kvartalis oli
vastav näitaja 1,5 miljonit eurot.

Rahaline väljamakse (dividend)
31. jaanuaril 2020 kuulutas Fond 2019. aasta IV kvartali tulemuste eest välja
rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 3,18 miljonit eurot ehk 0,028 eurot osaku
kohta (III kvartalis 2019 3,06 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta). Fond
on 2019. aasta renditulust kokku teinud väljamakseid 11.31 miljoni euro eest.
Väljamakse jooksev tootlus on 8.0%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku
neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Perioodi peamised näitajad

 Tuhandetes eurodes            IV kv 2019  IV kv 2018  Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------


 Puhas renditulu                 5 635     3 929   43,4%

 Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse
 kasum                       375     1 534   -75,6%

 Ärikasum                    5 167     4 685   10,3%

 Finantstulud ja -kulud (netosumma)       -1 401     -806   73,8%

 Maksueelne kasum                3 766     3 879   -2,9%

 Perioodi puhaskasum               3 415     3 535   -3,4% Ringluses olevate osakute kaalutud
 keskmine arv               112 686 139 78 637 645(1)   43,3%
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum osaku kohta (eurodes)           0,03     0,04   -25,0%
-------------------------------------------------------------------------------


 Tuhandetes eurodes            31.12.2019  31.12.2018  Muutus (%)
-------------------------------------------------------------------------------


 Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud   356 575    245 160   45,4%

 Vara brutoväärtus               371 734    260 878   42,5% Intressikandvad laenukohustised        205 827    140 507   46,5%

 Kohustised kokku               219 216    151 073   45,1% Vara puhasväärtus               152 518    109 805   38,9%
-------------------------------------------------------------------------------
 Ringluses olevate osakute arv       113 387 525 78 496 831(1)   44,4%

 Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes)    1,3451    1,3988   -3,8%

 Laenu tagatuse suhtarv             57,7%     57,3%     -

 Keskmine sisemine intressimäär          2,6%     2,4%     -
-------------------------------------------------------------------------------

 1. Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute
  tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.

Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta IV kvartalis

2019. aasta IV kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli
rendipindade tegelik keskmine täitumus 98,0% (2019. aasta III kvartal: 97,3%).
Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2019.
aasta III kvartal: 97,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli
2019. aasta IV kvartalis 6,6% (2019. aasta III kvartal: 6,7%).
Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil
6,4% (2019. aasta III kvartal: 6,5%).

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2019

-------------------------------------------------------------------------------------
                  Õiglane                 Täitumuse
 Kinnisvarainvesteering      väärtus(1)            Esmane   määr
                 Tuhandetes Renditav  Otsene   puhas-   IV kv
             Segment  eurodes  netopind tootlus(2) tootlus(3)  2019
-------------------------------------------------------------------------------------


 Vilnius, Leedu

 Duetto I         Büroo    16 460  8 586    7,7%    7,1%  100,0%

 Duetto II        Büroo    18 935  8 674    7,1%    7,1%  100,0%

 Europa ostukeskus   Kaubandus   40 711  16 856    6,2%    5,7%   96,7%

 Domus Pro ostukeskus  Kaubandus   16 670  11 247    6,8%    6,4%   97,5%

 Domus Pro ärikeskus   Büroo    7 740  4 831    8,7%    7,4%  100,0%

 North Star ärikeskus   Büroo    20 092  10 550    6,8%    6,9%   97,9%

 Meraki maa               2 367    -     -     -     -
-------------------------------------------------------------------------------------
 Vilniuses kokku           122 975  60 744    6,9%    6,5%   98,3%
-------------------------------------------------------------------------------------


 Riia, Läti

 Upmalas Biroji
 bürookompleks      Büroo    24 198  10 458    7,6%    7,2%  100,0%

 Vainodes I        Büroo    20 890  8 052    6,8%    6,9%  100,0%

 LNK Centre        Büroo    17 000  7 453    6,4%    6,5%  100,0%

 Sky supermarket    Kaubandus   4 850  3 254    8,2%    8,0%   99,4%

 Galerija Centrs    Kaubandus   76 409  20 022    6,2%    6,1%   96,0%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Riias kokku             143 347  49 239    6,6%    6,5%   98,3%
-------------------------------------------------------------------------------------


 Tallinn, Eesti

 Postimaja ja CC Plaza Kaubandus   32 250  9 145    4,2%    4,5%   92,4%

 Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg   15 150  8 664    9,0%    7,1%  100,0%

 G4S-i peahoone      Büroo    17 550  9 179    7,7%    6,9%  100,0%

 Lincona         Büroo    17 820  10 871    8,0%    7,1%  100,0%

 Pirita ostukeskus   Kaubandus   9 850  5 508    4,2%    5,3%   90,7%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Tallinnas kokku            92 620  43 367    6,1%    6,0%   97,2%
-------------------------------------------------------------------------------------
 Portfell kokku            358 942 153 350    6,6%    6,4%   98,0%
-------------------------------------------------------------------------------------

 1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel ja
  kajastatud kasutusõiguse alusel kasutatavatel varadel.
 2. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu
  soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
 3. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu
  kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes    01.10.2019-31.12.2019 01.10.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Renditulu                 6 197         4 284        20 776        15 860

 Teenustasutulu              1 397          948         4 525         2 760

 Renditegevuse kulud           -1 959        -1 303        -6 082        -3 816
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu              5 635         3 929        19 219        14 804
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Halduskulud                -846         -804        -3 251        -2 813

 Muu äritulu                  3          26          26          74

 Kinnisvarainvesteeringute
 ümberhindluse
 kahjum/kasum                375         1 534        -2 064         2 014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                 5 167         4 685        13 930        14 079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud                 1           2           5           8

 Finantskulud               -1 402         -808        -4 718        -2 789
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud ja -kulud
 kokku                  -1 401         -806        -4 713        -2 781


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum             3 766         3 879         9 217        11 298

 Tulumaksukulu               -351         -344         -426        -1 308
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum              3 415         3 535         8 791         9 990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum

 Rahavoogude
 riskimaandamise
 puhaskasum/-kahjum             802         -588         -595        -1 013

 Intressi ülemmäära
 seadmise kulud                -                       -          -33

 Rahavoogude
 riskimaandamise
 puhaskasumi/-kahjumiga
 seotud tulumaks               -48          55          44          97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tulevikus kasumisse või
 kahjumisse
 ümberliigitatav
 tulumaksujärgne muu
 koondkasum/-kahjum             754         -533         -551         -949


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi tulumaksujärgne
 koondkasum kokku             4 169         3 002         8 240         9 041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud kasum
 osaku kohta (eurodes)            0,03         0,04          0,09         0,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 Tuhandetes eurodes          31.12.2019  31.12.2018
----------------------------------------------------------------


 Põhivarad

 Kinnisvarainvesteeringud         356 575   245 160

 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud    2 367      -

 Tuletisinstrumendid              73      9

 Muud põhivarad                54     596
----------------------------------------------------------------
 Põhivarad kokku             359 069   245 765
----------------------------------------------------------------


 Käibevarad

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    1 794    2 229

 Ettemaksed                  301     154

 Muud käibevarad               734     505

 Raha ja raha ekvivalendid         9 836    12 225
----------------------------------------------------------------
 Käibevarad kokku             12 665    15 113
----------------------------------------------------------------
 Varad kokku               371 734   260 878
----------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Sissemakstud kapital           138 064    93 673

 Omaosakud                   -     -335

 Rahavoogude riskimaandamise reserv    -1 556    -1 005

 Jaotamata kasum              16 010    17 472
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             152 518   109 805
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised      205 718   140 401

 Edasilükkunud tulumaksukohustised     6 199    5 844

 Tuletisinstrumendid            1 728    1 069

 Muud pikaajalised kohustised        1 298     905
----------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised kokku      214 943   148 219
----------------------------------------------------------------


 Lühiajalised kohustised

 Intressikandvad võlakohustised        414     106

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      3 171    2 397

 Tulumaksukohustis               8      -

 Muud lühiajalised kohustised         680     351
----------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised kokku       4 273    2 854
----------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku             219 216   151 073
----------------------------------------------------------------
 Omakapital ja kohustised kokku      371 734   260 878
----------------------------------------------------------------

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=NQTEBo2cf6PWUTGGFqQxCV7p7PWknD7HeuW9
isZDDcO6lWQP4w9BL5HHDB3fNCXPeLFpoVXSt45vVASKT1lLioLJvvJj-
rqTHA6cztJjrsR7dB9yPIkeXjewFWulQV82WB2SFCaEDLiwTWtJ7HbguLdiK7Wq7xwSIIt21DQPmt8TC
0k2kKln8Uy2FiInJ_kN0Z60PL7Ina4a2sH3XLNduHGp7wjvBYhLk8zReVzblk-
h8jv6UTOFVzZcrWHt7FC-kg9VpfUcqzbGUZdn4Eob3Q==)
 (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mar3ekShP69m9uBsEahjeU-
4RfevA0RA6rPE93JfFJlOgw3d_FD4RtK8OD7g86iKliHuzQvzIRKnfskYbMBAbI4L6uzB0K-
ip9Anx5r_TDMbhZWcyIES904UAIWAw-
TFJvjnRTVRmKB1jHgJ99XI_S6Nfd3gdwF2_drB3mJfhyQeBXgHa5ISPP01oUxE6V7Cb7SBIVbQUf7Pfb
nMXKsXFoNzCOTAB3Jt5SXVDjsrxNJgHsrbyaq6J_rAURPUDcyv9BGPu76GIsYNoSv-
E53Om8Kd962Je1n1X0zw03zHIeUkiRBLBBMKoyPXCfKDsN0jqL-gkgxYy-8GuEFvIL-
zm4avGocxsmFkH2aMqKUPvvPGyxrp-mm0WbmSbydg80-
aDb01YddjqlD9IC6L5dA3GDRftfAEfMtHYGdvrXK2-AYp2x0NfKbXGbmEeRQddV_x8C0qv1H_D-
Kgg2WyzQBbkLkXrpSQvOHeWHBaHL1ziGHqmEz1A9j8b3MgIZeJN3nbWFjD_9TJjTmdSFL4Ze0nnKNSi1
GHCvKHllGhS4wKuAPacT1Eu4oOkH6x94m_UE1cKEE7ROq90sbWpTNMzMe3vs7Djw5ipHSUzik2wodyOA
JwuqfVdM7Cq8Eac4h2d0Ljm5tkOifvWAOJCxKRMJi1aABWMHP3pfDpPqK3YdFeB3-aKnQ29di9Djf0-
pMFE7cfXHKAGaSxcwpPIVCMVlzgIw==)
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=NQTEBo2cf6PWUTGGFqQxCV7p7PWknD7HeuW9
isZDDcNPSjvZs8J08iH52Xnrb7LkalS4WmLZSCjJ2TdkDlA4FnGox0cncBKB-
yNkxE7O4BdBxDMji6rRlrx9vgg4dJxwjZZEQQTp52Y2xtp7KA-b5d5wTuDZrw39vG86rK0-
AtQYOseEHSgs2ptxE-
chtf7nFFMY_H9TZOPxJ0UXBfRlYOBr4UfBPJQBvuCRDCsilLcZwYsUdskelCi6obhFobeFZke5yOJBQL
k-qWeCWrjhwvdwNvGmsXgIgUVYZKq-Qsc3KRzGXgc2-
TviK2bj1V2__hru5B4pC4g4usc5mM9zbogeAS81y8sxqwyCmncxV_WbRnUVISMgqd9K833sO6R9d6vmv
F8zGc0nz3Z1iIq9tlzZf1ofq0IHgZFVjdQAw1tqVf7tafZsUxrEHTT29kYx0oKkCqWJ9Rm1C6z1PpdyK
wgt-SHEFOg5P4sWUT2sL9y2n-
I90zzQuopiCEWh4OawaUBiQsfq8kgytbw_re1uZm1wUHHkWjdxWWIhMoNAolRf3qoe7dJo--I3LsZYPe
w1X29uAsTzVe4m8-KpFV3gd3Ncubpelc0tZFlYhqIu0XSH_ktW5oOxCh5BsZuKDyXUz3f8D687K68OEl
nEfNDbWT7AhaonXFgnh9lLgPh2kwd2v6kpngyfzXRe19zCz74QQ98LNCmU8p-vkpc44ETWb7yQBJXOKm
By7IbUXcZz70UDzta4qqKgeCPyMgzsQlnF_GFzyUEM8NUKX-lin4GBgIk6Q711dy4Szw1egqshHi0=)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud
avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon
esitati avaldamiseks 14.02.2019 kell 15:20 Eesti aja järgi ülalmainitud
avaldamiskanalite esindajatele.