Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 14 veebr 2020 08:00:00 +0200
Manused
EfTENReal-10003186691-en.pdf
EfTENReal-10003186693-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Fondijuhi kommentaar

EfTEN Real Estate Fund III ASi 2019. aasta olulisemaid majandussündmused olid
ABC  Motorsi esinduskaupluse ostmine-tagasiüüri tehing, edukalt läbiviidud
aktsiaemissioon kogumahus 16 miljonit eurot ning aasta neljandas kvartalis
Hortese Tähesaju aianduskeskuse avamine. Peale bilansipäeva teatasime, et EfTEN
Real Estate Fund III omandab 2020. aasta esimeses kvartalis Läti riikliku
lennufirma, airBalticu peakontori Riia lennujaama territooriumil ning tootmis-
ja laohoone Riia lähistel Kekava asulas, investeerides seeläbi suure osa 2019.
aastal kaasatud omakapitalist rahavoogu tootvasse kinnisvarasse. Lisaks teeb
fondi juhtkond 2020. aasta aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks
ühinemine EfTEN Kinnisvarafond AS'iga, mille tulemusena tekib ca 350 miljoni
eurose varade mahuga kinnisvarafond.

Kontserni tütarettevõtete raha jääk lubab 2019. kasumist maksta investoritele
dividende kokku 3,465 miljonit eurot (82 senti aktsia kohta), mis on üle 35%
rohkem kui seda näeb ette EfTEN Real Estate Fund III dividendipoliitika.
Dividendide  väljamakse  2019. aasta  kasumilt toimub 2020. aasta kevadise
aktsionäride üldkoosoleku järel.


Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS'i konsolideeritud 2019. aasta 12 kuu müügitulu oli
9,512 miljonit eurot (2018 12 kuud: 8,672 miljonit eurot), kasvades aastaga
10%. Kontserni neto üüritulu miinus finantskulud oli 2019. aastal kokku 7,571
miljonit eurot (2018: 6,822 miljonit eurot), kasvades aastaga 11%. Kontserni
puhaskasum samal perioodil oli 7,737 miljonit eurot (2018 12 kuud: 6,299
miljonit  eurot).  Kõrgem  puhaskasum  2019. aastal on tingitud nii uute
kinnisvarainvesteeringute lisandunud kasumist kui ka kinnisvarainvesteeringute
õiglase  väärtuse  muutuse  kõrgemast  kasumist  2019. aastal  (2019
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus: 3,101 miljonit eurot vs 2018
kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus: 1,562 miljonit eurot).

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2019. aasta 12 kuu tulemusel 97% (2018
12 kuud: 96%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud
(s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% (2018: 4%) müügitulust.
Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja
-kulud moodustasid 2019. aasta jooksul müügitulust kokku 22%. 2018. aasta 12 kuu
jooksul jäi sama näitaja 22,3 % tasemele.

Kontserni varade maht 31.12.2019 seisuga oli 132,829 miljonit eurot (31.12.2018:
108,503 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas
varade mahust 85%  (31.12.2018: 95%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2019. aasta jooksul
7,6%. 2019. aasta mais maksis fond 2018. aasta kasumist dividende kogusummas
3,061 miljonit  eurot  (2018  aasta  kevadel: 2,191 miljonit eurot). Ilma
dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2019. aasta jooksul kasvanud 12%.
Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2019. majandusaasta tulemusel
17,1% (2018 12 kuud: 17,6%).

Kontserni   konkurentsivõimet  aitab  kasvatada  ligipääs  paindlikele
finantseerimistingimustele. 2019. aasta jooksul laekus Kontsernile pangalaene
seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas
6,768 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär
(s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu seisuga 1,8%
(31.12.2018: sama) ning LTV (Loan to Value) 52% (31.12.2018: sama).

2019. aasta jooksul on Kontsern teeninud vaba rahavoogu 3,381 miljonit eurot
(2018 12 kuud: 3,197 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu
mahaarvamist ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja
Läti ettevõtetes saaks EfTEN Real Estate Fund III vastavalt kehtestatud
dividendipoliitikale maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist
2,545 miljonit  eurot  (60  senti  aktsia  kohta). Samas lubab Kontserni
tütarettevõtete raha jääk 2019. aasta lõpul maksta dividendi rohkem kui seda
kehtestab dividendipoliitika, mistõttu teeb Fondi juhatus 2020. aasta kevadel
nõukogule ettepaneku maksta dividendi kokku 3,465 miljonit eurot (82 senti
aktsia kohta).

Kinnisvaraportfell

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike
baas.  2019. aasta  lõpu  seisuga  on  Kontsernil  11 (31.12.2018:  10)
ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 113,011
miljonit eurot (31.12.2018: 102,787 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 101,746
miljonit eurot (31.12.2018: 94,627 miljonit eurot).

6. veebruaril 2019 soetas Kontserni tütarettevõte EfTEN Autokeskus OÜ Tallinnas
Paldiski maanteel ABC Motorsi müügi- ja teeninduskeskuse kinnistud. Kinnistute
soetusmaksumus oli 3,018 miljonit eurot ning soetuseks võeti laenu summas 1,8
miljonit eurot. Laenu lõpptähtaeg on 25.02.2024 ning intressimäär 2,95% + 6 kuu
Euribor. Euriborile on seatud 0% floor. Kinnisvarainvesteeringu oodatav üüritulu
aastas on 258 tuhat eurot.

2019. aasta novembris lõpetas Kontserni tütarettevõte EfTEN Tähesaju tee OÜ
Tallinnas asuva Tähesaju Hortese ehituse. Tähesaju Hortes avati külastajatele
novembri  alguses. Aianduskeskuse soetusmaksumumuseks kujunes kokku 5,458
miljonit eurot ning kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus oli 31.12.2019
seisuga  6,180 tuhat  eurot.  Tähesaju Hortese ehituseks võttis Kontserni
tütarettevõtte pangalaenu kogusummas 3,29 miljonit eurot intressimääraga 1,95% +
1 kuu EURIBOR. Laenu lõpptähtaeg on 11.01.2024.

Bilansipäevajärgselt,   13.01.2020 allkirjastas   Kontserni  tütarettevõte
võlaõiguslikud ostulepingud kahe ärihoone omandamiseks Lätis, millega soetatakse
Riia lennujaama territooriumil asuv airBalticu peakorteri büroohoone ning Riia
külje all ?ekavas asuv tootmis- ja laohoone. AirBalticu peahoone renoveeriti
täielikult 2016. aastal ning praegune üürileping kestab aastani 2026. ?ekavas
oleva tootmis- ja laohoone suurimad rentnikud on Fristads Kansas Production SIA
ning Forans SIA. Kahe hoone omandamise kogusumma on 15,8 miljonit eurot, millest
7,2 miljonit eurot finantseerivad Swedbank ja Luminor.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

                            IV kvartal   12 kuud
                           --------------------------
                             2019 2018  2019  2018
-------------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes
                           -------   --------
 Müügitulu                      2 512 2 329 9 512 8 672
                           -------   --------
 Müüdud teenuste kulu                 -100 -135  -329  -319
                           --------------------------
 Brutokasum                      2 412 2 194 9 183 8 353
                           -------   --------

                           -------   --------
 Turustuskulud                     -126 -103  -429  -435
                           -------   --------
 Üldhalduskulud                    -870 -389 -1 847 -1 225
                           -------   --------
 Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase
 väärtuse muutusest                  1 641  600 3 101 1 562
                           -------   --------
 Muud äritulud ja -kulud                 38  -4   37   3
                           --------------------------
 Ärikasum                       3 095 2 298 10 045 8 258
                           -------   --------

                           -------   --------
 Intressitulud                      0   0   14   0
                           -------   --------
 Finantskulud                     -161 -380 -1 197 -1 096
                           --------------------------
 Kasum enne tulumaksu                 2 934 1 918 8 862 7 162
                           -------   --------

                           -------   --------
 Tulumaksukulu                     -333 -167 -1 125  -863
                           --------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum kokku           2 601 1 751 7 737 6 299
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum aktsia kohta
                           -------   --------
   - tava                       0,62 0,54  2,05  1,96
                           -------   --------
   - lahustatud                    0,62 0,54  2,05  1,96
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

                   31.12.2019  31.12.2018
                 --------------------------
 EUR tuhandetes
                 --------------
 VARAD
                 --------------
 Raha ja raha ekvivalendid       12 986    4 859
                 --------------
 Lühiajalised hoiused          6 000      0
                 --------------
 Nõuded ja viitlaekumised         667     673
                 --------------
 Ettemakstud kulud             51      46
                 --------------
 Käibevara kokku            19 704    5 578
                 --------------

                 --------------
 Pikaajalised nõuded            0      24
                 --------------
 Kinnisvarainvesteeringud       113 011   102 787
                 --------------
 Materiaalne põhivara           114     114
                 --------------
 Põhivara kokku            113 125   102 925
                 --------------------------
 VARAD KOKKU             132 829   108 503
------------------------------------------------------------

                 --------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
                 --------------
 Laenukohustused            21 147    8 105
                 --------------
 Tuletisinstrumendid           271     189
                 --------------
 Võlad ja ettemaksed          1 132    1 019
                 --------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku     22 550    9 313
                 --------------

                 --------------
 Laenukohustused            34 225    44 743
                 --------------
 Muud pikaajalised võlad         609     457
                 --------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus    4 274    3 496
                 --------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku     39 108    48 696
                 --------------------------
 Kohustused kokku           61 658    58 009
                 --------------

                 --------------
 Aktsiakapital             42 225    32 225
                 --------------
 Ülekurss                9 658    3 658
                 --------------
 Kohustuslik reservkapital        936     621
                 --------------
 Jaotamata kasum            18 352    13 990
                 --------------------------
 Omakapital kokku           71 171    50 494
                 --------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    132 829   108 503
------------------------------------------------------------

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)