Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 13 veebr 2020 07:30:00 +0200
Manused
MerkoEhitu-10003184111-en.pdf
MerkoEhitu-10003184112-en.pdf
MerkoEhitu-10003184114-et.pdf
MerkoEhitu-10003184115-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 99 miljonit eurot ja
puhaskasum 9,3 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes ligi kolmandiku
võrra. Neljandas kvartalis kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu enam kui
kahekordistus 2018. aastaga võrreldes ning moodustas ligi 47% kogu kontserni
müügitulust. Merko Ehituse 2019. aasta 12 kuu müügitulu oli 327 miljonit eurot
ja puhaskasum 16,3 miljonit eurot. Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni
juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,60 eurot aktsia
kohta.

Merko Ehituse neljas kvartal oli oodatult tugev ning sellele aitas kaasa
kontserni ettevõtete meeskondade professionaalne töö ja vastavalt plaanidele
valminud korteriarendusprojektid. Kontserni juhtkonna prognoosid said mõnevõrra
ületatud tänu mõne korteriarendusprojekti varasemale valmimisele ja ostjate
suuremast huvist tulenenud kiiremale korterite müügitempole.

Aastase müügitulu vähenemine umbes viiendiku võrra oli ootuspärane ning seda
tingituna 2018. aasta erakordselt suurest võrdlusbaasist, mis sisaldas eeskätt
mitme  väga suure kaubanduskeskuse ehitust Tallinnas ja Riias. Kontserni
vähenenud  ehituslepingute  portfell  peegeldab  ka  olukorda turul: uusi
ärikinnisvara  objekte  ehitatakse  vähem,  kuna konkurents on tihenenud,
ehitushinnad  tõusnud  ja  finantseerimistingimused muutunud keerulisemaks.
Hinnakonkurents peatöövõtu turul on jätkuvalt tihe. Seda enam on rõõm tõdeda, et
ka  vähenenud  müügitulust hoolimata suutsime kasumlikkust parandada tänu
täpsemale  ehitusprojektide  valikule ning meeskonna efektiivsusele. Aasta
puhaskasumi  numbrit  mõjutas  2018. aastaga  võrreldes  oluliselt  suurem
tulumaksukulu seoses dividendide väljamaksmisega. Kontserni 12 kuu maksueelne
kasum oli 20,3 miljonit eurot, kasvades aastatagusega võrreldes 2,8%.

Kinnisvaraarenduse  ärisuuna  osatähtsus  kontserni tegevuses on jätkuvalt
kasvanud, moodustades neljandas kvartalis ligi 47% kogu kontserni müügitulust.
Kinnisvaraarenduse valdkonna müügitulu oli 2019. aasta neljandas kvartalis 46,5
miljonit eurot ning 12 kuul kokku 70,1 miljonit eurot. Merko müüs neljandas
kvartalis 276 ja aastas kokku 482 korterit ning vastavalt 13 ja 24 äripinda.
Korteriturg Tallinnas, Riias ja Vilniuses on stabiilne ning Merko Ehituse
kontserni fookuses on jätkuvalt eeskätt suured arendusalad, kus saab luua
tervikliku  elukeskkonna  ning  käivitada  ja  ehitada  arendusprojekte
etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele.

2019. aastal  investeeris  kontsern  käivitatud  ja  juba  töös  olnud
arendusprojektidesse 87,4 miljonit eurot ning alustas Baltikumis kokku 368 uue
korteri ehitust. Suuremad projektid on Uus-Veerenni, Lahekalda ja Pikaliiva
elukeskkonnad Tallinnas, Gai?ezersi ja Viesturd?rzsi arendusprojektid Riias ning
Vilneles slenise ja Rinktin?s Urbani arendusprojektid Vilniuses.

Merko Ehituse 2019. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 99 miljonit eurot (IV
kvartal 2018: 119 mln eurot), kulumieelne kasum (EBITDA) 10,2 miljonit (IV kv
2018: 7,6 miljonit) ning puhaskasum 9,3 miljonit eurot (IV kv 2018: 7,0 miljonit
eurot). 2019. aasta neljandas kvartalis sõlmisid kontserni tütarettevõtted uusi
lepinguid kogumahus 42 miljonit eurot ning 12 kuuga kokku mahus 170 miljonit
eurot. Seisuga 31.12.2019 oli lepingute portfell 141 miljonit eurot võrreldes
229 miljoni euroga eelmise aasta samal kuupäeval.

Neljandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Tallinna Sadama D-
terminali parkimismaja Türi Põhikooli, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ja Pärnu
mnt 186 ärihoone ehitus ning Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitus. Lätis olid
suuremad  töös  olevad  objektid  Pinki  koolihoone  ja  ühiselamu, Lidl
logistikakeskuse, Alfa kaubanduskeskuse ja Laima shokolaaditehase ehitus ning
Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna hoone rekonstrueerimine. Leedus ehitati
Neringa hotelli, Quadrum büroohoonet ja Vilniuses erakooli hoonet.
KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2019. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 20,3 mln eurot ja IV kvartalis 10,0 mln
eurot (12 kuud 2018: 19,8 mln eurot ja IV kvartal 2018: 7,1 mln eurot), mis
andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,2% (12 kuud 2018: 4,7%).

2019. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 16,3 mln eurot (12
kuud 2018: 19,3 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist
9,3 mln eurot (IV kvartal 2018: 7,0 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli
5,0% (12  kuud  2018: 4,6%). Puhaskasumlikkust  mõjutas muuhulgas oluliselt
kasvanud tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu väljamakstud
dividendidelt eelmise aastaga võrreldes 2,7 mln euro võrra suurem. 2018. aastal
makstud  dividendidega  tulumaksukulu  ei  kaasnenud  - dividendid maksti
välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.

MÜÜGITULU
2019. aasta IV kvartali müügitulu oli 99,2 mln eurot (IV kvartal 2018: 119,2 mln
eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 326,8 mln eurot (12 kuud 2018: 418,0 mln
eurot). 12 kuu müügitulu vähenes 21,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Väljaspool  Eestit  teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 48,3% (12 kuud
2018: 51,5%)

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 141,4 mln eurot
(31. detsember 2018: 229,0 mln eurot). 2019. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni
ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 169,6 mln eurot (12 kuud 2018: 246,4 mln
eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 42,0 mln eurot (IV kvartal
2018: 89,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 12 kuuga müüs kontsern 482 korterit (sh 47 korterit ühisprojektis),
2018. aasta  12 kuuga samuti 482 korterit (sh 131 korterit ühisprojektis).
Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 12 kuuga
63,8 mln eurot ning 2018. aasta samal perioodil 41,3 mln eurot. 2019. aasta IV
kvartalis müüdi 276 korterit (sh 11 korterit ühisprojektis) võrreldes 2018.
aasta IV kvartalis müüdud 227 korteriga (sh 84 korterit ühisprojektis) ning
omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 43,6 mln eurot (IV
kvartal 2018: 17,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 24,7 mln eurot ning
omakapital 130,3 mln eurot (46,2% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta
31. detsembri seisuga olid vastavalt 40,0 mln eurot ning 131,8 mln eurot (48,9%
bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2019 oli kontserni netovõlg 39,0 mln eurot
(31. detsember 2018: 4,2 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2020.
aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 10,6 mln eurot (0,60
eurot ühe aktsia kohta), mis annab 2019. aasta dividendimääraks 65%.KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                     2019.a.  2018.a.   2019.a.  2018.a.
                    12 kuud  12 kuud  IV kvartal IV kvartal Müügitulu               326 779  418 011   99 159  119 243

 Müüdud toodangu kulu        (291 958) (384 962)  (85 235) (107 978)

 Brutokasum               34 821  33 049   13 924   11 265 Turustuskulud             (4 260)  (3 285)   (1 634)   (803)

 Üldhalduskulud            (12 988) (12 304)   (4 147)  (3 721)

 Muud äritulud              2 983   3 527    1 243   1 050

 Muud ärikulud             (1 318)  (1 115)    (96)   (838)

 Ärikasum                19 238  19 872    9 290   6 953 Finantstulud (-kulud)          1 085   (97)     722    176

 sh kasum (kahjum) tütarettevõtte
 müügist, likvideerimisest          -   (62)      -    (3)

 kasum (kahjum) ühisettevõttelt     1 766    653     921    379

 intressikulud              (656)   (652)    (185)   (200)

 kasum (kahjum) valuutakursi
 muutustest                 -     5      -     6

 muud finantstulud (-kulud)        (25)   (41)    (14)    (6)

 Kasum enne maksustamist        20 323  19 775   10 012   7 129 Tulumaksukulu             (3 833)   (375)    (850)   (206) Perioodi puhaskasum          16 490  19 400    9 162   6 923

 sh emaettevõtte omanike osa
 puhaskasumist             16 270  19 343    9 267   7 031

 mittekontrolliva osaluse osa
 puhaskasumist               220    57    (105)   (108) Muu koondkasum, mida võib hiljem
 klassifitseerida kasumiaruandesse

 Valuutakursivahed välisettevõtete
 ümberarvestusel              13    (6)     23    (37)

 Perioodi koondkasum          16 503  19 394    9 185   6 886

 sh emaettevõtte omanike osa
 koondkasumist             16 281  19 324    9 279   6 981

 mittekontrolliva osaluse osa
 koondkasumist               222    70    (94)    (95)

 Puhaskasum emaettevõtte omanike
 aktsia kohta (tava ja lahustatud,
 eurodes)                 0,92   1,09    0,52    0,40

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                       31.12.2019  31.12.2018

 VARAD

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid           24 749    39 978

 Nõuded ja ettemaksed              50 413    76 183

 Ettemakstud tulumaks               104     224

 Varud                     166 226   117 992

                         241 492   234 377

 Põhivara

 Ühisettevõtte osad               2 498     732

 Muud pikaajalised laenud ja nõuded       11 094    10 391

 Kinnisvarainvesteeringud            14 047    13 771

 Materiaalne põhivara              11 919    9 715

 Immateriaalne põhivara              777     671

                         40 335    35 280 VARAD KOKKU                  281 827   269 657 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                20 725    19 900

 Võlad ja ettemaksed              69 585    77 016

 Tulumaksukohustus                 812     381

 Lühiajalised eraldised             7 976    8 100

                         99 098   105 397

 Pikaajalised kohustused

 Pikaajalised laenukohustused          43 001    24 266

 Edasilükkunud tulumaksukohustus         1 682    1 481

 Muud pikaajalised võlad             3 491    2 179

                         48 174    27 926 KOHUSTUSED KOKKU               147 272   133 323 OMAKAPITAL

 Mittekontrolliv osalus             4 217    4 577

 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital

 Aktsiakapital                  7 929    7 929

 Kohustuslik reservkapital             793     793

 Realiseerimata kursivahed            (710)    (721)

 Jaotamata kasum                122 326   123 756

                         130 338   131 757

 OMAKAPITAL KOKKU               134 555   136 334 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        281 827   269 657
Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on
avalikustatud  NASDAQ  Tallinn  ja  Merko  koduleheküljel  (group.merko.ee
(http://group.merko.ee/)).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://www.group.merko.ee)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu
oli 327 miljonit eurot.