Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 veebr 2020 08:00:00 +0200
Manused
CoopPank-10003179951-en.pdf
CoopPank-10003179952-en.pdf
CoopPank-10003179954-et.pdf
CoopPank-10003179955-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Coop Pank 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Coop Pank kasvatas 2019. aastal kolmandat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid
40%.

Coop Panga laenuportfell kasvas 2019. aastal 460 miljoni euroni, kasvades
aastaga 131 miljoni euro võrra ehk 40%. Äriliinidest näitasid suurimat kasvu
autoliising ja ärilaenud, kasvatades portfelli mahtu vastavalt 60% ja 50%.
Kodulaenu portfell kasvas aastaga 29% ning tarbimis-finantseerimise portfell
25%. Panga laenude turuosa oli 2019. aasta lõpus 2,3%, tõustes aastaga 0,6
protsendipunkti võrra.

Laenuportfelli  kvaliteet  püsis kõrge. Tulevaste võimalike laenukahjumite
katmiseks tehti 2019. aastal eraldisi sünkroonis laenuportfelli kasvuga ehk 39%
enam kui 2018. aastal.

2019. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 507 miljoni euroni,
kasvades aastaga 122 miljoni euro võrra ehk 32%. Tähtajalised hoiused kasvasid
aastaga 34% ja nõudmiseni hoiused 26%. Panga finantseerimiskulu tõusis eelnevat
arvesse võttes 0,8% tasemelt 1%. Panga hoiuste turuosa kasvas 2,2% pealt 2,6%.

Coop Panga kasum ulatus 2019. aastal 5,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 16%.
Panga  tulud  kasvasid  aastaga  20%. Suurima panuse tulude kasvu andsid
netointressitulud, mis aastaga suurenesid 23% võrra. Teenustasude tulud kasvasid
aastaga 3% võrra. Panga tegevuskulud kasvasid aastaga samuti 20% võrra. Suurimat
mõju omas infotehnoloogia-kulude kasv, mis aasta varasemaga võrreldes tõusis
53% võrra ning  personalikulude kasv, mis tõusis 21% võrra.

Panga omakapitali tootlus oli 10% juures ning kulude ja tulude suhe püsis 69%
tasemel.

IV kvartali tulemused
2019. aasta IV kvartal oli Coop Panga jaoks nii klientide arvu kui ka ärimahtude
kasvu osas rekordiline. Klientide arv kasvas kvartaliga 7500 võrra, jõudes
63 800 kliendini, panga neto laenuportfell kasvas 42 miljoni euro võrra jõudes
460 miljoni euroni ning hoiuste maht kasvas 29 miljonit eurot, tõustes 507
miljoni euroni.

Pank teenis 2019. aasta neljandas kvartalis 1,58 miljonit eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:
?2019. aasta oli Coop Panga jaoks edukas, täitsime kõik endale püstitatud
eesmärgid. Suutsime kolmandat tegutsemisaastat järjest suurendada tegevusmahte
40% ning samal ajal kasvatada  kasumit. Tulemused näitavad, et kolm aastat
tagasi välja töötatud eristuv strateegia on osutunud edukaks.

Coop Panga klientide arvu kasv on aasta-aastalt kiirenenud. Panga klientide arv
ulatus 2019. aasta lõpu seisuga 63 800 kliendini, kasvades aastaga 18 700
kliendi võrra ehk 41% (võrdluseks kasv 2018.a +9000 klienti ja 2017.a +4600
klienti). Eraklientide arv kasvas 2019. aastal 17 100 ja äriklientide arv 1600
kliendi võrra.

Möödunud aasta kõige olulisemad uuendused kliendi väärtuspakkumise osas tõid
meie klientidele välkkiired pankadevahelised maksed, eraklientidele võimaluse
teenida arvelduskonto jäägilt kuni 1% intressi aastas ning äriklientidele
nõudmiseni hoiuselt kuni 0,25% intressi aastas.

Koostöös Eesti suurima jaekaubandusketiga Coop, hakkas Coop Pank möödunud aasta
suvel pakkuma era- ja äriklientidele uuenduslikku sularaha sissemakse teenust
Coopi kaupluste kassades. Panga kliendid saavad nüüd teha sularaha sisse- ja
väljamakseid kokku rohkem kui 300 Coopi kaupluses üle Eesti. Novembris viisime
Coop  Panga  deebetkaardi kliendid Coopi kliendiprogrammi kõige kõrgemale
tasemele, mis annab neile panga deebetkaardiga makstes Coopi kauplustes kõige
soodsamad hinnad ning ostudelt koguneb 10% rohkem boonuspunkte.

Sügisel alustasime Coopi kauplustes autoliisingu pakkumistega, kus klientidel on
võimalik  teha  tutvust  uute  sõiduautode  mudelitega  ja  tutvuda
liisingutingimustega ning esitada kohe ka eeltäidetud liisingutaotlus.

2019. augustis asutasime Coop Kindlustusmaakleri, et pakkuda oma kodulaenu ja
autoliisingu  klientidele  nende  vajadustele  kõige  paremini  vastavaid
kindlustuslahendusi.

Coop Panga kasvustrateegia finantseerimiseks emiteeris pank 2019. aasta kevadel
kahe miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju LHV Pensionifondidele. Juunis
otsustasid panga omanikud suurendada panga aktsiakapitali nelja miljoni euro
võrra. Möödunud aasta novembris toimunud Coop Panga aktsiate esmase avaliku
pakkumisega kaasas pank 31 miljonit eurot ning 10. detsembril noteeriti panga
aktsiad Nasdaq Tallinna börsil.

Coop Pangal on 31.12.2019 seisuga 11 273 aktsionäri. Võrreldes panga aktsiate
esmases avalikus pakkumises osalenud aktsionäride arvuga on lisandunud 421
aktsionäri.

Meie soov on olla klientidele lähedal, pakkuda uudseid ning teistest eristuvaid
pangatooteid ja -teenuseid. Jätkame jaekaubanduse ja panganduse integratsioonil
põhineva eristuva strateegia elluviimist ja tegutseme selle nimel, et täita
aktsionäridele antud lubadused aastateks 2020-2022."

 Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes    IV kv 2019  2019 IV kv 2018  2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto intressitulu               5 819 20 689   4 983 16 779

 Neto teenustasutulu               675  2 372    463  2 302

 Muud tulud, neto                262   658    125   687
-------------------------------------------------------------------------------
 Netotulud kokku                6 756 23 719   5 571 19 768
-------------------------------------------------------------------------------
 Tööjõukulud                 -2 710 -9 880   -2 131 -8 177

 Turunduskulud                 -317 -1 006    -268 -1 122

 IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum    -444 -1 501    -272  -982

 Rendi- ja kontorikulud, materiaalse
 põhivara kulum                 -550 -1 931    -459 -1 673

 Muud tegevuskulud               -614 -1 943    -463 -1 647
-------------------------------------------------------------------------------
 Tegevuskulud kokku              -4 635 -16 261   -3 593 -13 601
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne laenude allahindluse kulu     2 121  7 458   1 978  6 167

 Laenude allahindluse kulu           -538 -1 931    -313 -1 392

 Kasum/kahjum enne tulumaksu          1 583  5 527   1 665  4 775

 Tulumaksu kulu                  0    0    -22   -22
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum          1 583  5 527   1 643  4 753
-------------------------------------------------------------------------------
 Tava ja lahustatud puhaskasum aktsia
 kohta                     0,02  0,09    0,03  0,08


 Bilanss, tuhandetes eurodes        31.12.2019     31.12.2018
-----------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid          122 295       88 030

 Võlainstrumendid                4 061       9 130

 Laenud klientidele              460 460      328 723

 Muud varad                   24 486       20 395
-----------------------------------------------------------------------
 Varad kokku                 611 302      446 278
-----------------------------------------------------------------------
 Klientide hoiused ja saadud laenud      506 531      385 118

 Muud kohustised                8 356       6 971

 Allutatud laenud                7 064       5 026
-----------------------------------------------------------------------
 Kohustised kokku               521 951      397 115
-----------------------------------------------------------------------
 Omakapital                   89 351       49 163
-----------------------------------------------------------------------
 Kohustised ja omakapital kokku        611 302      446 278
-----------------------------------------------------------------------

Coop Panga aruanded on saadaval aadressil: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 11.
veebruaril 2020. kell 10.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda
aadressil: https://attendee.gotowebinar.com/register/2435602278496533004
Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel
www.cooppank.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ysaYE2aduEcKrKAVh7DYM6LiE28UTJqD7xkd
SPeY2t-8glSNNf3zmGgGz59--m-ZGdW8mZfR_aEVv-L5dz38qQ==) kui ka Nasdaq Balti
youtube.com kontol.

Eesti  kapitalil  põhinev  Coop  Pank  on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast.  Pangal on 65 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab  jaekaubanduse  ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased  pangateenused  inimeste  kodu lähedale. Panga strateegiliseks
aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku
kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee (mailto:kerli.lohmus@cooppank.ee)