Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 dets 2019 07:30:00 +0200
Manused
Inbank-10002970821-en.pdf
Inbank-10002970822-en.pdf
Inbank-10002970823-en.pdf
Inbank-10002970824-en.pdf
Inbank-10002970825-en.pdf
Inbank-10002970826-en.pdf
Inbank-10002970827-en.pdf
Inbank-10002970829-et.pdf
Inbank-100029708210-et.pdf
Inbank-100029708211-et.pdf
Inbank-100029708212-et.pdf
Inbank-100029708213-et.pdf
Inbank-100029708214-et.pdf
Inbank-100029708215-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Tekst
BÖRSITEADE
3.12.2019
Inbank ASAS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS Inbank  (registrikood 12001988, registreeritud aadress Niine tn 11, Tallinn
10414, Eesti; edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud
võlakirjade avaliku pakkumise.

"Teeme järjekordse emissiooni Nasdaqi Balti võlakirjade turule, et laiendada
Inbanki investorbaasi ja tuua Eesti turule atraktiivne investeerimisvõimalus.
Emissioonist  saadavaid vahendeid kasutame Inbanki kasvu toetamiseks ning
laienemiseks välisturgudel," lausus Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Inbank pakub avalikult 6500 allutatud võlakirja ?Inbanki allutatud võlakiri
19.12.2029" nimiväärtusega  1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga
6,0% aastas   ja   lunastustähtajaga   19.12.2029. Inbankil   on  kuni
emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 1,5 miljoni euro
võrra ning lasta välja kuni 1500 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel
võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 8000
ning pakkumise maht suureneda kuni 8 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse
läbi ainult Eestis.

Pakkumine  viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 2.12.2019 registreeritud
põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki
ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel, koos võimalike täiendavate lisadega
(edaspidi Prospekt).

Allutatud  võlakirjade  näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustusega
investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või
pankroti  väljakuulutamise  korral kuuluvad võlakirjadest tulenevad nõuded
täitmisele vastavalt võlakirjade tingimustele ja need rahuldatakse pärast kõigi
õigustatud allutamata nõuete rahuldamist kohalduva seadusega kooskõlas.

Allutatud  võlakirjad  lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud
võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD-s ISIN koodi EE3300001544 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava

03.12.2019 kell 10.00
Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus

13.12.2019 kell 16.00
Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp

17.12.2019 või sellele lähedane kuupäev
Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine

19.12.2019
Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

20.12.2019 või sellele lähedane kuupäev
Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq
Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril esitada märkimisperioodi
jooksul  oma  Nasdaq  CSD juures  avatud  väärtpaberikonto  haldurile
märkimiskorraldus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto omanik:   |Investori nimi                 |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto:      |Investori väärtpaberikonto number        |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Kontohaldur:         |Investori kontohalduri nimi           |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaber:         |Inbanki allutatud võlakiri 19.12.2029      |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|ISIN kood:          |EE3300001544                  |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|               |Investori poolt märgitud Võlakirjade      |
|               |nominaalväärtus (Võlakirjade arv korrutatuna  |
|Väärtpaberite arv:      |Pakkumishinnaga)                |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Hind (võlakirja kohta):   |1000 eurot                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|               |Investori poolt märgitud Võlakirjade arv    |
|Tehingu summa:        |korrutatuna Pakkumishinnaga           |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspool:         |AS Inbank                    |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole väärtpaberikonto:|99102014361                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole kontohaldur:   |AS LHV Pank                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|               |Kuupäev,  millal  märkimiskorraldus investori|
|Tehingupäev (trade date):  |poolt esitati                  |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Tehingu väärtuspäev:     |19.12.2019                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Tehingu tüüp:        |"ost"                      |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Arvelduse tüüp:       |?väärtpaberiülekanne makse vastu"        |
+-----------------------------+------------------------------------------------+

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Inbank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse ?Inbanki allutatud
võlakiri 19.12.2029" noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna
Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise
kuupäev  on  20.12.2019 või  selle  lähedane  kuupäev. Inbank  teeb kõik
jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks,
kuid ei saa tagada Inbanki allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele
võtmist.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos eestikeelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on
elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil
www.inbank.ee/emissioon (http://www.inbank.ee/emissioon) ja Finantsinspektsiooni
veebilehel aadressil www.fi.ee (http://www.fi.ee). Lisaks eelnevale on Prospekt
kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Inbanki allutatud
võlakirjade tingimused on elektroonilises vormis kättesaadavad aadressil
www.inbank.ee/emissioon (http://www.inbank.ee/emissioon).

Enne Inbanki allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti,
selle lisade,  pakkumise lõplike tingimustega ning investorpresentatsiooniga
tervikuna.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb
Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja
Hollandis. Inbankil on enam kui 1750 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000
aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee (mailto:karri.brewster-palts@inbank.ee)
+372 5565 5500