Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 nov 2019 18:40:00 +0200
Manused
PRFoods-10002966111-en.pdf
PRFoods-10002966113-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
AS- i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali müügikäive oli 19,3 miljonit
eurot  ning puhaskasum 0,57 miljonit eurot, mis kasvas ligi neli korda võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga. EBITDA kasvas 31% 1,47 miljoni euroni.

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Hea meel on tõdeda, et käesoleva finantsaasta esimese kvartali (2019. aasta 3.
kvartal) põhjal võime öelda, et eelmisel majandusaastal Grupis alustatud
ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi.

Aruandeperioodi iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest
tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad.
Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe
hoida eelmise aastaga pea samal tasemel. 2019. aasta 3. kvartali müügikäive oli
19,33 miljonit eurot (3. kv 2018: 19,39 miljonit eurot).

Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 1,47 miljonit eurot, kasvades
31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste
varade ümberhindlusest tulenev kasum summas 0,85  miljonit eurot. Äritegevuse
EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli
0,73 miljonit eurot (3. kv 2018: 1,06 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,57
miljonit eurot, mis on pea neli korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi
puhaskasumist (3. kv 2018: 0,14 miljonit eurot).

Grupi tootmis- ja müügiettevõtted (Heimon Kala, John Ross Jr, Coln Valley
Smokery, Trio Trading, Vettel) parandasid oluliselt oma äritulemust võrreldes
eelmise aasta sama kvartaliga; sh ületades planeeritut kokku ca 0,3 miljoni euro
võrra. Äritegevuse EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga oli tingitud Rootsi
kalakasvatuse  üksuse  (Överumans Fisk) madalamast tulemusest seoses kala
turuhinna langusega, mille taastumist viimase kolme aasta madalaimalt tasemelt
on juba märgata.

Kalakasvatuse osas oleme lootusrikkad, et saame juba 2020. aastal täiendavaid
kasvatusmahte.  Jätkame  selleks  vajalike ettevalmistuste tegemist, mille
tulemusel saaksime suurendada oma Eesti kalakasvandustest tulevat kvaliteetset
toorainet.

PRFoodsi fookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamisel, mis kajastub 3.
kvartali 2019. aasta äritegevuse positiivses rahavoos summas 1,3 miljonit eurot
võrreldes  0,1 miljoni  euroga  eelmise  aasta samas perioodis. Ettevõtte
netovõlgnevus oli 19,9 miljonit eurot seisuga 30.09.2019 (30.09.2018: 21,9
miljonit eurot), mis aasta lõpus väheneb investeerimislaenude tagasimaksete ning
jõulumüükidest tuleneva kõrgema rahasaldo võrra. Grupi käibekapital oli seisuga
30.09.2019 negatiivne  3,0 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused
sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,1 miljonit eurot, mis oma
olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb
näidata lühiajalistena.

Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate
loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel.
Soome tütarettevõtete äriline liitmine üheks ettevõtteks edeneb plaanipäraselt
ja Trio Trading Oy ja Heimon Kala Oy liidetakse üheks ettevõtteks, mis jätkab
Heimon Kala Oy nime all. Eestis oleme lansseerinud Soome-Eesti ühisbrändi -
Heimon Kala ning ajaloos esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud forelliga
edukalt kohalikule jaeturule.

Eesti kalatööstust tabanud listeeria puhangu taustal võime kinnitada, et
PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt. Suurimat
rolli  mängib  siin  meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma
laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust
kuni toote tehasest väljastamiseni.

John Ross Jr´i uuendatud brändi lansseerimine algas kvartali lõpus ning eeldame
järgnevates kvartalites käibe märkimisväärset kasvu Suurbritannia turul.

Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp kaasanud tugevdatud
juhtkonna oma ala professionaalidest. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikast
tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss,
tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole.

Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma
olen  väga  tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud
muudatustega ja andnud endast parima.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|mln EUR    |3kv 2019|2kv 2019|1kv 2019|4kv 2018|3kv 2018|2kv 2018|1kv 2018|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Müügitulu   |  19,3|  21,5|  18,1|  26,7|  19,4|  22,1|  22,7|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Brutokasum   |   2,6|   2,1|   2,1|   4,7|   3,0|   1,8|   2,4|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA     |    |    |    |    |    |    |    |
|äritegevusest |   0,7|   0,3|   0,2|   2,4|   1,1|  -0,2|   0,7|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA     |   1,5|   0,3|  -0,5|   0,8|   1,1|   0,3|   0,6|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT      |   1,0|  -0,3|  -1,0|   0,2|   0,6|  -0,2|   0,1|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBT      |   0,8|  -0,4|  -1,2|   0,0|   0,4|  -0,5|  -0,2|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasum (- |    |    |    |    |    |    |    |
|kahjum)    |   0,6|  -0,6|  -1,2|   0,2|   0,1|  -1,1|  -0,2|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Brutomarginaal |  13,4%|  9,8%|  11,7%|  17,7%|  15,2%|  7,9%|  10,6%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Äritegevuse  |    |    |    |    |    |    |    |
|EBITDA     |    |    |    |    |    |    |    |
|marginaal   |  3,8%|  1,4%|  1,1%|  9,1%|  5,4%|  -1,1%|  3,1%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBITDA     |    |    |    |    |    |    |    |
|marginaal   |  7,6%|  1,4%|  -2,5%|  2,9%|  5,8%|  1,2%|  2,5%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBIT marginaal |  5,0%|  -1,2%|  -5,6%|  0,9%|  3,0%|  -1,1%|  0,2%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|EBT marginaal |  3,9%|  -2,0%|  -6,5%|  0,1%|  1,8%|  -2,3%|  -0,9%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Puhaskasumi  |    |    |    |    |    |    |    |
|marginaal   |  2,9%|  -3,0%|  -6,6%|  0,8%|  0,7%|  -5,1%|  -1,0%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Tegevuskulude |    |    |    |    |    |    |    |
|suhtarv    |  13,4%|  11,7%|  14,1%|  11,2%|  13,5%|  12,0%|  10,5%|
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

BILANSS

+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|mln EUR     |30.09.2019|30.06.2019|31.03.2019|31.12.2018|30.09.2018|30.06.2018|31.03.2018|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlgnevus  |   19,9|   20,5|   18,7|   20,0|   21,9|   18,1|   16,7|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapital    |   22,8|   21,9|   23,3|   24,2|   24,1|   23,3|   24,3|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Käibekapital   |   -3,0|   -3,1|   -1,6|    1,0|    2,0|    2,8|    4,6|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varad      |   62,4|   62,5|   63,5|   65,5|   64,5|   65,5|   66,4|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Likviidsuskordaja|   0,9x|   0,9x|   0,9x|   1,0x|   1,1x|   1,1x|   1,2x|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali   |     |     |     |     |     |     |     |
|suhtarv     |   36,5%|   35,0%|   36,7%|   37,0%|   37,4%|   35,6%|   36,6%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Finantsvõimendus |   46,6%|   48,3%|   44,5%|   45,2%|   47,6%|   43,7%|   40,7%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Võlakordaja   |   0,6x|   0,7x|   0,6x|   0,6x|   0,6x|   0,6x|   0,6x|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlg / EBITDA|   5,4x|   5,1x|   5,4x|   5,1x|   3,8x|   3,1x|   2,6x|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali   |     |     |     |     |     |     |     |
|tootlus     |   -4,5%|   -6,5%|   -8,2%|   -4,0%|   0,1%|   0,2%|   8,6%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varade tootlus  |   -1,6%|   -2,3%|   -3,0%|   -1,5%|   0,0%|   0,1%|   4,1%|
+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Tuhandetes eurodes         | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.06.2019 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| VARAD                |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Raha ja ekvivalendid        |   2 327 |   2 788 |   2 583 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksed        |   3 941 |   4 219 |   5 300 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Varud                |   11 035 |   11 782 |   11 980 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Bioloogilised varad         |   7 047 |   7 825 |   4 924 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Käibevara kokku           |   24 350 |   26 614 |   24 787 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksuvara     |     58 |     26 |     41 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Pikaajalised finantsinvesteeringud |    202 |    134 |    202 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Materiaalne põhivara        |   14 536 |   14 528 |   14 535 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Immateriaalne vara         |   23 261 |   23 195 |   22 969 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Põhivara kokku           |   38 057 |   37 883 |   37 747 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| VARAD KOKKU             |   62 407 |   64 497 |   62 534 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlakohustused           |   13 467 |   13 242 |   13 502 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed         |   13 796 |   11 179 |   14 105 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine         |    126 |    242 |    234 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku    |   27 389 |   24 663 |   27 841 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlakohustused           |   8 745 |   11 480 |   9 540 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed         |    190 |    519 |    190 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksukohustus   |   2 192 |   2 426 |   2 010 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine         |   1 140 |   1 306 |   1 087 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustused kokku    |   12 267 |   15 731 |   12 827 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED KOKKU          |   39 656 |   40 394 |   40 668 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    |       |       |       |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Aktsiakapital            |   7 737 |   7 737 |   7 737 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Ülekurss              |   14 007 |   14 007 |   14 007 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Oma aktsiad             |    -390 |    -390 |    -390 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital      |     51 |     48 |     51 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Realiseerimata kursivahed      |     30 |     31 |    -214 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum (-kahjum)      |    636 |   2 004 |     66 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa |   22 071 |   23 437 |   21 257 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa   |    680 |    666 |    609 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL KOKKU          |   22 751 |   24 103 |   21 866 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   |   62 407 |   64 497 |   62 534 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Tuhandetes eurodes       |3kv 2019|3kv 2018|12k 2018/2019|12k 2017/2018|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Müügitulud           | 19 329| 19 393|    85 727|    94 871|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Müüdud kaupade kulu       | -16 747| -16 437|   -73 830|   -81 694|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Brutokasum           |  2 582|  2 956|    11 897|    13 177|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|                 |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Tegevuskulud          | -2 598| -2 623|   -10 702|   -10 007|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|  Turundus- ja müügikulud    | -1 792| -1 843|    -7 499|    -7 125|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|  Üldhalduskulud        |  -806|  -780|    -3 203|    -2 882|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Muud äritulud/-kulud      |   128|   167|      83|     -162|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Bioloogiliste varade      |    |    |       |       |
|ümberhindlus          |   846|   73|    -1 744|     -674|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Ärikasum (-kahjum)       |   958|   573|     -466|    2 334|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|  Finantstulud/-kulud      |  -203|  -222|     -776|     -936|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Maksustamiseelne kasum (-kahjum)|   755|   351|    -1 242|    1 398|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|  Tulumaks           |  -185|  -209|     -230|     -399|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi puhaskasum (-  |    |    |       |       |
|kahjum)             |   570|   142|    -1 472|     999|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|                 |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi puhaskasumi (- |    |    |       |       |
|kahjum) jaotus:         |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|emaettevõtte aktsionäridele   |    |    |       |       |
|kuuluv osa           |   513|   99|    -1 458|    1 001|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa |   57|   43|     -14|      -2|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi puhaskasumi (- |    |    |       |       |
|kahjum) kokku          |   570|   142|    -1 472|     999|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|                 |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Muu koondkasum (-kahjum), mida |    |    |       |       |
|võib hiljem klassifitseerida  |    |    |       |       |
|kasumiaruandesse:        |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Valuutakursi vahed       |   315|   24|     -221|     -410|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Kokku koondkasum (-kahjum)   |   885|   166|    -1 693|     589|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|                 |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi koondkasumi (- |    |    |       |       |
|kahjum) jaotus:         |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|emaettevõtte aktsionäridele   |    |    |       |       |
|kuuluv osa           |   828|   123|    -1 679|     591|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa |   57|   43|     -14|      -2|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Aruandeperioodi koondkasum (-  |    |    |       |       |
|kahjum) kokku          |   885|   166|    -1 693|     589|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|                 |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia|    |    |       |       |
|kohta (EUR)           |  0,02|  0,00|    -0,04|     0,02|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|                 |     |     |       |       |
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+
|Lahustatud puhaskasum (-kahjum) |    |    |       |       |
|aktsia kohta (EUR)       |  0,02|  0,00|    -0,04|     0,02|
+--------------------------------+--------+--------+-------------+-------------+

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee?