Teate vaade
Ettevõte Skano Group AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 29 nov 2019 17:46:43 +0200
Manused
SkanoGroup-10002965021-en.pdf
SkanoGroup-10002965023-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri SKANO GROUP AS 2019. majandusaasta kolmanda kvartali vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA ARUANNE

Skano Group AS auditeerimata 2019. majandusaasta KOLMANDA kvartali tulemused

Konsolideetritud müügitulu jätkuvatelt tegevustelt (kiudplaadi toomine ja müük,
mööbli jaemüük ning hiljuti alustatud kinnisvara haldamine ja müük) 2019.
majandusaasta 3. kvartalis oli 3,25 miljonit eurot, mis tähendab 6%-list kasvu
võrrelduna 2018. aasta sama perioodiga.

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aasta 3. kvartalis 3,06 miljonit eurot, mis
on 5% rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. See on tingitud peamiselt
uute  klientide juurde saamises põhiliste tootesegmentide osas. Ülejäänud
kontserni müük jätkuvatelt tegevustelt ehk mööbli jaemüügist, ruumide üüri- ja
haldustegevuselt ning kontsernisisestelt tehingutelt oli 0,19 miljonit eurot
(versus 0,16 miljonit eurot 2018. aasta 3. kvartalis). Müügitulu kokku koos
lõpetatud tegevusega, milleks on mööbli tootmine ja hulgimüük, oli 2019. aasta
3. kvartalis 3,61 miljonit eurot, mis oli 3% väiksem  võrreldes 2018. aasta 3.
kvartaliga.

Skano Group EBITDA oli 2019. aasta 3. kvartalis 81 tuhat eurot, mis on 76%
kõrgem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (EBITDA 3. kvartal 2018 oli 46
tuhat eurot). Kiudplaadi tootmise ja müügi segmendi EBITDA oli 125 tuh eurot,
mis on 16 tuhat eurot vähem kui 2018. aasta 3. kvartalis. EBITDA Suur-Jõe tn 48
peahoone  haldus-  ja  üüritegevuselt  oli  14 tuhat  eurot,  ülejäänud
mööblisegmendiga seotud tegevuste (sealhulgas lõpetatud tegevuste) EBITDA oli
-59 tuhat eurot. 2019. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 700 tuhat eurot,
millest 540 tuhat eurot on erakorraline kahjum tütarettevõtte Skano Furniture
Factory OÜ müügist (2018. aasta 3. kvartali puhaskahjum 211 tuhat eurot).

Ärisegmentide ülevaade 2019. majandusaasta KOLMANDA kvartali kohta

Puitkiudplaadi müügitulu 2019. aasta 3. kvartalis oli 3,06 miljonit eurot, mis
on 5% rohkem võrreldes 2018. aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu põhjuseks
oli tööstussegmendi ja märkmetahvlite segmentide turuosa suurendamine uute
Euroopa ja Aasia klientide näol. Kiudplaadi tootmise brutomarginaal on olnud
2019. aastal iga kvartali lõikes jätkuvalt suurenev: 1. kvartal 13%, 2. kvartal
15%, 3. kvartal 18% (2018. aasta 3. kvartali brutomarginaal oli 20%). 2019.
aasta 3. kvartali muud tegevuskulud (sh üldkulud) olid 415 tuhat eurot, mis on
3,5% väiksemad kui eelmise aasta samal perioodil (2018. aasta 3. kvartal 430
tuhat eurot), mille tulemusena oli 2019. aasta 3. kvartali EBITDA 125 tuhat
eurot (141 tuhat eurot 2018. aasta 3. kvartalis).

Mööbli hulgimüügi, kuni selle segmendi müügihetkeni 05.09.2019, müügitulu oli
2019. aasta 3. kvartalis 353 tuhat eurot (2018. aasta 3. kvartalis 630 tuhat
eurot). Mööbli jaemüügi müügitulu 2019. aasta 3. kvartalis oli 265 tuhat eurot,
üle 20% väiksem kui eelmisel aastal samal perioodil (2018. aasta 3. kvartalis
333 tuhat eurot). Mööbli hulgi- ja jaemüügi EBITDA 2019. aasta 3. kvartalis olid
mõlema ärisegmendi puhul negatiivne, hulgimüük -12 tuhat eurot ja jaemüük -95
tuhat eurot (2018. Aasta 3 kvartalis samuti negatiivsed, vastavalt -31 tuhat ja
-50 tuhat eurot).

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Kontserni koguvara maht oli seisuga 30.09.2019 9,2 miljonit eurot (30.09.2018:
11,0 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 30.09.2019 seisuga 7,6
miljonit  eurot  (30.09.2018:  7,7 miljonit  eurot),  milledest Skanol on
laenukohustisi seisuga 30.09.2019 4,6 miljonit eurot (30.09.2018: 4,9 miljonit
eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid 30.09.2019 seisuga 1,8 miljonit eurot (30.09.2018:
1,6 miljonit eurot). Varud 30.09.2019 seisuga 1,1 miljonit eurot (30.09.2018:
2,4 miljonit  eurot).  Materiaalne  ja  immateriaalne  põhivara  seisuga
30.09.2019 6,3 miljonit eurot (7,0 miljonit seisuga 30.09.2018).

Ärisegmendi tulevikuväljavaade

Puitkiudplaadi ärisegmendi müügitulu on kasvanud tänu sellele, et kiudplaadi
toodete kasutusvõimalus on suurenenud eri rakendusvaldkondades, millel on
laialdasem  ülemaailmne  haare,  kui  traditsioonilisel  tuuletõkke-  ja
isolatisooniplaadi müügil Skano tradistioonilistel turgudel Soomes, Venemaal ja
Eestis. Tööstuslik segment pakub rohkem võimalusi, kuna kliendid väärtustavad
üha enam keskkonnasõbralikke materjale nagu seda on meie puitkiudplaat. Me näeme
potensiaali märkmetahvlite segmendis, eriti Aasia turgudel.

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

                     tuh EUR    |  tuh EUR  |
               ------------+-----------+-------+-------+
                 III kv 2019|III kv 2018 9k 2019|9k 2018
------------------------------+-----------+-------------------+--------
 Jätkuvad tegevused      |      |           |
------------------------------+      |      |    |    |
 Kiudplaadi tootmine ja müük     3 064|   2 924| 8 970| 8 603|
------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Mööbli jaemüük            265|    333| 1 126| 1 095|
------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Kinnisvara haldamine          32|     0|   48|   0|
------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Elimineerimine           (109)|   (177)| (525)| (537)|
------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Kokku jätkuvatelt tegevustelt    3 253|   3 080| 9 620| 9 162|
                     |      |    |    |


 Lõpetatud tegevus
-------------------------------      +-----------+-------+-------+
 Mööbli tootmine ja müük        353|    630| 1 703| 2 207|
------------------------------------------+-----------+-------+-------+

------------------------------------------+-------------------+--------
 Kokku                3 606|   3 709 11 323| 11 369
------------------------------------------+-------------------+--------

Kasum ärisegmentide lõikes

                 ------------+      --------+
 tuh EUR             III kv 2019|III kv 2018 9k 2019|9k 2018
---------------------------------------------+-------------------+-------
 EBITDA ärisegmentide lõikes         |           |
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Kiudplaadi tootmine ja müük       125|    141   117|  349
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Mööbli tootmine ja müük*        (12)|    (31)  (176)|   15
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Mööbli jaemüük             (95)|    (50)  (134)|  (80)
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Kinnisvara haldamine           14|     0   30|   0
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Elimineerimine              49|    (14)   100|  (22)
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Kokku EBITDA               81|     46  (63)|  261
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Põhivara kulum ja amortisatsioon     163|    181   501|  554
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM         (82)|   (135)  (564)| (294)
---------------------------------------------+-------------------+-------
 Neto finantskulud            618|     77   759|  212
---------------------------------------------+-------------------+-------
 PUHASKASUM/-KAHJUM           (700)|   (211) (1 322)| (505)

* Lõpetatud tegevus, tütarettevõte müüdi  05.09.2019
** Neto finatskulud sisaldavad erakorralist kulu, kahjum Skano Furniture factory
OÜ müügist 540 tuhat eurot

Kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 3. kvartalis 2019 3,06 miljonit eurot, mis on 5%
suurem  2018. aasta 3. kvartali müügitulu tasemest (2,92 miljonit eurot).
Müügitulu kasvas Euroopa Liidu, Aasia ja Aafrika turgudel, langes aga Venemaa ja
Lähis-Ida  turgudel,  mis peegeldab nende piirkondade majanduskeskkondades
toimuvat olukorda.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

                         tuh EUR    |  tuh EUR  |
                    ------------+      +-------+    |
                     III kv 2019|III kv 2018 9k 2019|9k 2018
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Euroopa Liit (sh Suomen Tuulileijona      |      |    |    |
 müük)                    2 291|   2 093| 6 620| 6 455|
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Venemaa                    417|    448| 1 169| 1 169|
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Aasia                     157|    128|  400|  318|
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Lähis-Ida                    34|     74|  160|  248|
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Aafrika                    122|     62|  421|  137|
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Teised                     43|    118|  200|  276|
---------------------------------------------------+-----------+-------+-------+
 Kokku                    3 064|   2 923| 8 970| 8 603|

MÖÖBLI HULGIMÜÜK*

Kuni mööbli hulgimüügiga tegeleva tütarettevõtte Skano Furniture Factory OÜ
müügini 05.09.2019 oli mööbli hulgimüügi 2019. aasta 3. kvartali müügitulu 353
tuhat eurot (2018. aasta kogu 3. kvartali müügitulu oli 630 tuhat eurot.

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

 tuh EUR         tuh EUR     |   tuh EUR   |
        --------------+-------------+---------+---------+
          III kv 2019 | III kv 2018  9k 2019 | 9k 2018
----------------+-------------+-------------+---------+---------+
 Venemaa    |     170 |     254 |   627 |   892 |
----------------+-------------+-------------+---------+---------+
 Soome     |     38 |     148 |   335 |   596 |
----------------+-------------+-------------+---------+---------+
 Skano jae   |     91 |     177 |   476 |   530 |
----------------+-------------+-------------+---------+---------+
 Teised riigid      54 |     51 |   265 |   189 |
----------------+-------------+-------------+---------+---------+
 Kokku     |     353 |     630 |  1 703 |  2 207 |

* Lõpetatud tegevus, tütarettevõtte müüdi 05.09.2019.

Mööbli jaemüük

Skano kontserni jaeäri müügitulu oli 3. kvartalis 2019. aastal 265 tuhat eurot,
mis on 20% madalam 2018. aasta 3. kvartaliga võrreldes. Me alustasime Septembri
alguses Läti ja Leedu salongides tühjendusmüüki ning salongid lõpetasid tegevuse
30.09.2019.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

 tuh EUR         tuh EUR    |  tuh EUR  |  Kaupluste arv   |
         ------------+----------+-------+-------+----------+----------+
               |  III kv    |    |     |
           III kv 2019|   2018 9k 2019|9k 2018|30.09.2019|30.09.2018
------------------+-----------+----------+-------+-------+----------+-----------
 Eesti      |    162|    234|  783|  603|     3|     4
------------------+-----------+----------+-------+-------+----------+-----------
 Läti*      |     40|    56|  125|  250|     0|     1
------------------+-----------+----------+-------+-------+----------+-----------
 Leedu*      |     63|    43|  218|  242|     0|     1
------------------+-----------+----------+-------+-------+----------+-----------
 Kokku (toimivad |      |     |    |    |     |
 kauplused)    |    265|    333| 1 126| 1 095|     3|     6

* Läti ja Leedu salongid suleti 30.09.2019Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Kontserni koguvara maht oli seisuga 30.09.2019 9,2 miljonit eurot (30.09.2018:
11,0 miljonit eurot). Kontserni kohustised moodustasid 30.09.2019 seisuga 7,6
miljonit  eurot  (30.09.2018:  7,7 miljonit  eurot),  milledest Skanol on
laenukohustisi seisuga 30.09.2019 4,6 miljonit eurot (30.09.2018: 4,9 miljonit
eurot).

Nõuded ja ettemaksud olid 30.09.2019 seisuga 1,8 miljonit eurot (30.09.2018:
1,6 miljonit eurot). Varud 30.09.2019 seisuga 1,1 miljonit eurot (30.09.2018:
2,4 miljonit eurot). Finantsinvesteeringute (st Trigon Property Development
aktsiate) väärtus oli 378 tuhat eurot 30.09.2019 (seisuga 399 tuhat eurot
30.06.2019 seisuga). Põhivara kokku seisuga 30.09.2019 oli 6,3 miljonit eurot
(7,0 miljonit seisuga 30.09.2018).

2019. aasta 9 kuu sissetulev rahavoog äritegevusest oli 279 tuhat eurot (2018.
aasta 9 kuu jooksul 295 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli 2019 aasta 9
kuu raha väljavoog 117 tuhat eurot (2018. aasta 9 kuu jooksul 197 tuhat eurot).
Finantseerimistegevusest oli 2019. aasta 9 kuu raha väljavoog 172 tuhat eurot
(2018. aasta 9 kuu jooksul 129 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2019.
aasta 9 kuu jooksul -10 tuhat eurot, mis on parem kui 2018. aastal kui sama
perioodi -31 tuhat eurot.

TULEVIKU VÄLJAVAADE

SKANO FIBREBOARD

Ootame  puitkiudplaadi müügitulu kasvu kiudplaadi toodete kasutusvõimaluse
suurenemise tõttu  eri rakendusvaldkondades ning ehitussektoris. Soome ja
Venemaa ehitussektor on hetkel langevas trendis, mistõttu ei ole nendelt kahelt
ajalooliselt  oluliselt  turult  Skano  jaoks  erilist müügikasvu oodata.
Elektrihinna tõus peaks olema väiksem kui puiduhakke ja gaasi hindade langus.
Lisaks  oleme  vähendanud  oma   tootevalikut,  lõpetades  madala  varude
käibekiirusega toodete tootmise, mis peaks parandama ettevõtte kasumlikkust.

SKANO FURNITURE RETAIL SALES

Me jätkame mööbli jaemüügi sulgemistegevustega, Tartu salong suletakse 2019.
aasta novembri lõpus ning me oleme alustanud tühjendusmüügiga Tallinna salongis.
Me planeerime Tallinna salongi ja Pärnu vabrikupoe sulgemist 2020. aasta
alguses, millega loeme mööbli jaemüügi tegevuse lõpetatuks.

Töötajad

Seisuga 30.09.2019 töötas Kontsernis 128 inimest (võrdluseks 213 inimest seisuga
30.09.2019). Töötajate keskmine arv oli 2019 3. kvartalis 123 (3. kvartalis
2018: 213). Töötajate vähenemise põhjuseks on tütarettevõtte müük.

2019. aasta esimese üheksa kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku
2,7 miljonit eurot (2,7 miljonit eurot esimesed üheksa kuud 2018). Kõigi
kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud
koos maksukuludega olid kokku 103 tuhat eurot 2019. aasta üheksa kuu jooksul,
ning 136 tuhat eurot 2018 üheksa kuu jooksul.

Finantssuhtarvud

 tuh EUR
                |      |            |
 Kasumiaruanne         |III kv 2019*|III kv 2018*  9k 2019*| 9k 2018*
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Müügitulu           |    3 606|    3 709|  11 323|  11 369
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 EBITDA            |     81|     46|   (63)|    261
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 EBITDA rentaablus       |     2%|     1%|   (1%)|    2%
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Ärikasum/-kahjum       |    (82)|    (135)|   (564)|   (294)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Ärirentaablus         |    (2%)|    (4%)|   (5%)|   (3%)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Puhaskasum/-kahjum jätkuvatelt|      |      |     |
 tegevustelt          |    (700)|    (211)|  (1 322)|   (505)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Puhasrentaablus jätkuvatelt  |      |      |     |
 tegevustelt          |    (19%)|    (6%)|   (12%)|   (4%)
                |      |      |     |
 * Sisaldab lõpetatud tegevusi


                |      |      |     |
 Bilanss            | 30.09.2019| 31.12.2018|30.09.2018|31.12.2017
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Koguvarad           |    9 213|   10 307|  11 012|  10 937
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Koguvarade puhasrentaablus  |    (14%)|    (9%)|   (5%)|   (1%)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Omakapital          |    1 608|    2 901|   3 277|   3 753
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Omakapitali puhasrentaablus  |    (82%)|    (31%)|   (15%)|   (3%)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Võlakordaja          |     83%|     72%|    70%|    66%
                |      |      |     |

                |      |      |     |
 Aktsia            | 30.09.2019| 31.12.2018|30.09.2018|31.12.2017
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Aktsia viimane hind (EUR)*  |    0,41|    0,36|   0,49|   0,62
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) |   (0,29)|   (0,20)|  (0,11)|  (0,03)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Hind-tulu (PE) suhtarv    |   (1,38)|   (1,82)|  (4,36)|  (21,83)
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Aktsia  raamatupidamisväärtus|      |      |     |
 (EUR)             |    0,36|    0,64|   0,73|   0,83
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Turuhinna          ja|      |      |     |
 raamatupidamisväärtuse suhe  |    1,14|    0,56|   0,67|   0,74
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Turukapitalisatsioon tuh EUR |    1 827|    1 620|   2 205|   2 771
-------------------------------+------------+------------+----------+----------
 Aktsiate arv tk        |  4 499 061|  4 499 061| 4 499 061| 4 499 061
-------------------------------+------------+------------+----------+----------

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv
*http://www.nasdaqbaltic.com/finantsriskid

Intressirisk

Skano Group AS intressimäärade risk sõltub EURIBORi (Euro Interbank Offered
Rate)  võimalikust muutusest, kuna Kontserni laenude intressid on seotud
EURIBORiga. Seisuga 30.09.2019 oli 6-kuu EURIBOR (0,394)% (30.09.2018 6-kuu
EURIBOR (0,268)%. Kuna EURIBOR on negatiivne ning laenulepingus on see 0%, siis
EURIBORi langus ei oma intressikuludele vähenevat mõju. Kuna laenukohustised on
tähtajaga kuni 2 aastat või vähem, hindab juhtkond, et ujuv intressimäär ei oma
märkimisväärset mõju Kontserni rahavoogudele.

Intressimäärad kinnitatakse EURIBORi muutusest lähtuvalt iga kuu igal 30-ndal
päeval faktooringu puhul ning iga kuue kuu möödumisel pangalaenude puhul.

Intressirisk sõltub ka üldisest majanduslikust olukorrast Eestis ja eurotsoonis.
Skano Group AS-l on intressiriskist tulenev rahavoogude risk, kuna tema laenud
on ujuva intressimääraga. Juhtkond usub, et rahavoo risk ei ole oluline,
seetõttu riskimaandamisinstrumente ei kasutata.

Valuutarisk

Valuutarisk on Kontserni risk saada olulist kahjumit valuutakursside kõikumise
tõttu. Samas ei oma Skano Group ärisid väljaspool Euroala ning enamus meie
eksport-import lepingutest väljaspool Euroala on nomineeritud EURis. Tootmiseks
vajalik toormaterjal ning edasimüügi eesmärgil ostetud kaubad on enamasti EURis.

Majanduskeskkonna risk

Majanduskeskkonna risk sõltub ehitusmaterjalide divisjoni üldistest ehitusturu
arengutest ning mööblidivisjoni tarbijate tulevikuootustest majandusliku heaolu
suhtes.

Õiglane väärtus

Juhtkond hindab et raha, kohustised hankijatele, lühiajalised laenukohutised ja
võlakohustised ei erine oluliselt nende raamatpiamisväärtusest. Pikaajaliste
laenude  ja  võlakohustiste  õiglane  väärtus  ei  erine oluliselt nende
raamatupidamisväärtusest,  kuna  intressimäärad  vastavad turu oodatavatele
intressimääradele.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus  on koostanud Skano Group AS tegevusaruande ning konsolideeritud
raamatupidamise vahearuande Skano Group AS kolmanda kvartali 2019 tarvis.

Juhatus  kinnitab,  et  lehekülgedel  4 kuni  9 esitatud  Skano Group AS
tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate emaettevõtte ja konsolideerimisse
kaasatud  ettevõtete  kui  terviku  äritegevuse  arengust, tulemustest ja
finantsseisundist.

Juhatus  kinnitab,  et  lehekülgedel  11 kuni  31 esitatud konsolideeritud
raamatupidamise vahearuanne annab juhatuse parima teadmise kohaselt õige ja
õiglase ülevaate emitendi ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku
varadest,  kohustistest,  finantsseisundist  ja  tulemustest  vastavalt
rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele, nagu need on vastu võetud
Euroopa Liidu poolt ning sisaldab peamiste riskide kirjeldust.


Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Pärnu, 29. november, 2019