Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 27 nov 2019 09:00:00 +0200
Manused
PRFoods-10002957631-en.pdf
PRFoods-10002957632-en.pdf
PRFoods-10002957633-en.pdf
PRFoods-10002957634-en.pdf
PRFoods-10002957635-en.pdf
PRFoods-10002957636-en.pdf
PRFoods-10002957638-et.pdf
PRFoods-10002957639-et.pdf
PRFoods-100029576310-et.pdf
PRFoods-100029576311-et.pdf
PRFoods-100029576312-et.pdf
PRFoods-100029576313-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFOODS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Tekst
AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti)
kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19.
detsembril 2019, algusega kell 10.00 hotelli ?Radisson Blu Hotel Olümpia"
konverentsiruumis Sigma (aadress: Liivalaia 33, Tallinn).

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise initsiaatoriks on AS-i PRFoods nõukogu ja
põhjuseks on AS-i PRFoods 2018/2019. majandusaasta aruande heaks kiitmine,
kahjumi katmise ettepanek,  audiitori nimetamine ja tasu määramine 2019/2020
majandusaastaks.

Korralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse
seitse päeva enne koosoleku toimumist, st 12.detsembril 2019 Eesti väärtpaberite
registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise
päev).

Teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il
PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekust  osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas
koosoleku päeval st. 19.12.2019 kell 9.30 ja lõpeb kell 9.55.

Registreerimisel palume esitada:

 * füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja
  peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;
 * juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik
  on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist
  isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ning esindaja pass või
  isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole
  juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik
  volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või
  kinnitatud apostille'iga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS
  PRFoods võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri
  üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku
  ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas
  ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i PRFoods
esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise      digitaalallkirjastatud     teate     e?posti
aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale
tööpäeviti ajavahemikus kl 10-16 aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti
Vabariik, hiljemalt 18. detsembril 2019. Aktsionär võib kasutada volikirja ja
volituste  tagasivõtmise  blankette,  mis  on  kättesaadavad AS-i PRFoods
kodulehel www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee/).

Vastavalt AS-i PRFoods nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja
nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised:

1. AS-i PRFoods 2018/2019 majandusaasta aruande kinnitamine

 AS-i  PRFoods  nõukogu  ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2018/2019.
majandusaasta aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade
majandustulemustest.

 2. AS-i PRFoods 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek:

 a. kinnitada 2018/2019 majandusaasta kahjum 1 472 tuhat eurot ja jaotamata
  kasum 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot;
 b. katta 2018/2019 majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi
  arvelt.

3. Audiitori nimetamine 2019/2020 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

AS-i  PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2019/2020.
majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082)
ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga
sõlmitavale lepingule.

Üldkoosoleku  materjalidega,  otsuste  eelnõudega  ning muude üldkoosoleku
dokumentidega on võimalik tutvuda alates 27. novembrist 2019 AS-i PRFoods
kodulehel aadressil http://www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee/) ja tööpäeviti
ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 141 (Delta Plaza, 14. korrus),
Tallinn.  Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud
küsimused    võib    saata   e?posti   aadressil investor@prfoods.ee
(mailto:investor@prfoods.ee).

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet AS-i PRFoods tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see
võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i PRFoods
juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks
tema  nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita
menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods
aktsiakapitalist, võivad AS-ilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne
üldkoosoleku  toimumist,  s.o. hiljemalt 3. detsembrini 2019 aadressil: AS
PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti. Samaaegselt päevakorra täiendamise
nõudega  tuleb  esitada  iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või
põhjendus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 16.
detsembrini 2019, esitades selle aadressil: AS PRFoods, Pärnu mnt 141, 11314
Tallinn, Eesti Vabariik.

AS PRFoods teeb aktsionäride korralisest üldkoosolekust otseülekande ja vastab
täiendavatele küsimustele ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekannet viib läbi AS PRFoods juhatuse liige Indrek Kasela, kes jagab infot
aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta. Küsimused
võib saata enne koosoleku toimumist, hiljemalt 11.detsembril, kell 23.59 e-kirja
teel hannele@voting.ee või koosoleku ülekande ajal veebilahenduse kaudu.

Otseülekande jälgimiseks palume registreeruda hiljemalt 11.detsembril 2019 kell
23:59 e-kirja teel hannele@voting.ee (mailto:hannele@voting.ee). Otseülekande
kuulamise ja küsimuste esitamise õigus on aktsionäridel, kes on aktsionäride
nimekirjas hääleõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga.
Registreerumise  järgselt  saadetakse  aktsionärile  e-kirja  teel juhised
otseülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks. Aktsionäri õiguste teostamine
(st hääletamine) ei ole otseülekande vahendusel võimalik.

Aktsionäride  korralise  üldkoosoleku  otseülekanne  lindistatakse  ning
avalikustatakse kodulehel www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee/).


Indrek Kasela

Juhatuse liige

AS PRFoods