Teate vaade
Ettevõte UPP Olaines OÜ

NB! See on parandusteade.

 • Keel 'English'. Pealkiri oli muutunud.
 • Keel 'Eesti'. Pealkiri oli muutunud.
 • Manus oli lisatud 'UPPOlaines-10002956881-en.pdf'.
 • Manus oli lisatud 'UPPOlaines-10002956883-et.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'UPPOlaines-10002956811-en.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'UPPOlaines-10002956813-et.pdf'.
Eelmine versioon UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 nov 2019 13:15:02 +0200
Manused
UPPOlaines-10002956881-en.pdf
UPPOlaines-10002956883-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Correction: UPP Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
Järgneb parandus ettevõtte 26. novembril kell 12:36 edastatud börsiteatele UPP
Olaines OÜ 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata
vahearuanne. Ettevõtte lisas valed aruanded avalikustatud börsiteatele.
Käesoleva parandusega on börsiteatele lisatud õiged aruanded.


2019. aasta kolmanda kvartali ('III kv 2019') tegevusaruanne

2019. III kvartali jooksul oli ettevõtte ärikasum 634 901 eurot ning 2019. aasta
esimese 9 kuu jooksul oli ärikasum kokku 1 879 700 eurot. Võrreldes 2018. III
kvartaliga on ärikasum suurenenud 6,3% võrra ning võrreldes 2018. aasta esimese
9 kuuga on ärikasum kasvanud 7,6% võrra. Kvartali tasemel seletab kasvu
peamiselt  III  kv  2018 tehtud muudatus seoses eelnevate perioodide vea
korrektsiooniga. 9 kuu tasemel seletab kasvu eelkõige üürihinna indekseerimine
ning administratiivkulude langus.

III kv 2019 jooksul olid ettevõtte finantskulud 323 574 eurot ning 2019. aasta
9 kuu jooksul olid ettevõtte finantskulud 1 111 940 eurot. Võrreldes III kv
2018'ga on finantskulud tõusnud 60% ning võrreldes 2018. aasta 9 kuuga on
finantskulud vähenenud 6.6%. Kvartaalsel tasemel toimunud 60% tõusu seletab III
kv 2018 ebaharilikult madal finantskulu, mis tulenes intressiswap-i õiglase
väärtuse olulisest muutusest. Kuna finantskulu kajastab intressi-swapi õiglase
väärtuse muutusi võib kvartaalselt finantskulu oluliselt suureneda või väheneda.
Pikema perioodi võrdlemine annab parema pildi ettevõtte kapitalikulu trendiest.

Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning
laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga
võlakirjad   ning   investeerimislaen,   mille   intress  on  samuti
intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net
renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade
lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt
ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt
raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete
üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, III kv 2019 ei olnud. III kv 2019 lõpu
seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2019. aasta 9 kuu finantsilised võtmenäitajad

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)      III kv 2019   III kv 2018  9 kuud 2019  9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu        642 452   599 759     1 933 970  1 877 856

 Ärikasum           634 901   596 731     1 879 700  1 745 645

 Perioodi kasum        311 327   392 785      767 760   557 274
-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                    30.09.2019     31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteering              30 762 000      30 762 000

 Intressikandvad laenud              28 958 633      29 656 633

 Intressikandvad laenud ilma
 omanikulaenuta                  25 910 333      26 608 333
-------------------------------------------------------------------------------
                                  9 months 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)          40%

 ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)                2,4%

 DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa
 tagasimaksed ning intressimaksed)                       1,3


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)        Lisa III kv 2019 III kv 2018 9 kuud 2019  9 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu      5    642 452   599 759  1 933 970  1 877 856
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu          642 452   599 759  1 933 970  1 877 856
-------------------------------------------------------------------------------


 Üldhalduskulud           (7 551)   (3 028)   (39 270)  (132 211)

 Muud tulud / (kulud)           0      0   (15 000)      0
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum             634 901   596 731  1 879 700  1 745 645
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud / (kulud)     (323 574)  (203 946)  (1 111 940)  (1 188 371)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu       311 327   392 785   767 760   557 274
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum       311 327   392 785   767 760   557 274


-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 koondkasum kokku         311 327   392 785   767 760   557 274
-------------------------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

-----------------------------------------------------------------------
 (eurodes)               Lisa  30.09.2019  31.12.2018
-----------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid             719 578   426 691

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded        206 490   300 576
-----------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                 926 068   727 267 Kinnisvarainvesteering            30 762 000  30 762 000
-----------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                 30 762 000  30 762 000

 VARAD KOKKU                  31 688 068  31 489 267 Võlad tarnijatele ja muud võlad          376 757   446 036

 Tuletisinstrumendid                615 204   416 879

 Laenukohustised            6   1 064 004  1 064 004
-----------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised            2 055 961  1 926 919 Laenukohustised            6   27 894 629  28 592 629
-----------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised            27 894 629  28 592 629

 KOHUSTISED KOKKU               29 950 590  30 519 548 Osakapital                     2 500    2 500

 Jaotamata kasum                 1 734 979   967 219
-----------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                1 737 179   969 719 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU         31 688 068  31 489 267
-----------------------------------------------------------------------


?Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee