Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 07 nov 2019 08:00:00 +0200
Manused
MerkoEhitu-10002922781-en.pdf
MerkoEhitu-10002922782-en.pdf
MerkoEhitu-10002922784-et.pdf
MerkoEhitu-10002922785-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2019. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 73 miljonit eurot ning
9 kuu müügitulu 228 miljonit eurot. Müügitulu on alates aasta algusest vähenenud
Eestis ja Lätis ning oluliselt kasvanud Norras, Leedus on müügitulu säilinud
enamvähem eelmise aasta tasemel. Maksueelne kasum oli kolmandas kvartalis 2,8
miljonit eurot ja 9 kuuga kokku 10,3 miljonit eurot. Kontserni emaettevõtte
omanikele kuuluv puhaskasum oli kolmandas kvartalis 2,5 miljonit eurot ja 9 kuu
puhaskasum 7 miljonit eurot.

Tulenevalt viimasel kahel aastal töös olnud suurte ehitusobjektide valmimisest,
ehitusturu jahtumisest ja kontserni strateegilise fookuse tugevamast suunamisest
korteriarendusele, on müügitulu eelmise aastaga võrreldes vähenenud 24%, samas
maksueelne  kasum  on  vähenenud 18%. Arvestades ehituslepingute portfelli
langustrendi viimase 1,5 aasta jooksul, on mahtude langus käesoleval aastal
ootuspärane. Küll aga on käesoleval aastal juhtkonna ootustele jäänud alla
insenerehituse valdkond. Kontsern on võtnud selgema suuna keskenduda korterite
arendamisele ning ehituse peatöövõtu teenuse osutamisele projektides, kus
kontserni tütarettevõtetel on konkurentsieeliseid, näiteks insenertehnilise
oskusteabe, ehitus- ja finantsvõimekuse või pikaajaliste koostöösuhete näol.
Suuremate ehitusmahtude tagamine ei ole eesmärk omaette, kui see peaks tulema
suuremate lepinguliste riskide (ebareaalsed tähtajad, suured leppetrahvid,
töövõtupiiride ebaselgus) või tellija makseraskuste arvelt. Kontserni fookuses
on jätkuvalt era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP), kus seni on kõige
suurem turuaktiivsus olnud Leedus.

Majanduse ja kinnisvaraturu arengutest sõltuvalt on Baltikumis ehitustellimuste
maht tervikuna langustrendis. Ehitusaktiivsuse vähenemist mõjutab järjest enam
ka pankade suurenev ettevaatlikkus klientide ja finantseeritavate projektide
valikul ning laenumarginaalide kasv. Eratellijate aktiivsuse vähenemist ei ole
avaliku sektori tellimused suutnud kompenseerida. See seab peatöövõtjad üha
keerulisemasse konkurentsiolukorda ja suurendab survet kulude vähendamiseks.
Langev  ehitusaktiivsus  võib  ühel  momendil  tähendada järeleandmist ka
sisendhindade osas, kuid seni pole seda veel toimunud. Seega tegutsevad
peatöövõtjad  endiselt  keskkonnas, kus ühelt poolt on surve tellijatelt
(leppetingimused) ning teiselt poolt alltöövõtjatelt (kulud).

Kontsern on jätkanud plaanipäraselt investeeringuid elukondliku kinnisvara
arendamisse. 2019. aasta 9 kuuga on kontsern investeerinud kinnisvaraarenduse
ärivaldkonda  83 miljoni  eurot, millest ligi 65 miljonit eurot korterite
ehitamisse ning ligi 19 miljonit uute arendusalade soetamisse Leedus ja Eestis,
tagamaks arendusvõimekus ka järgmistel aastatel. Eestis, Lätis ja Leedus on
kontsernil arenduses kokku enam kui 1100 korterit. Arvestades töös olevate
korteriarendusprojektide  valmimistsüklit, hakkavad investeeringud korterite
müügi  näol senisest suuremal määral realiseeruma alates käesoleva aasta
neljandast kvartalist, aga veelgi enam järgmisel aastal. Korterite müük ja
eelmüük kulgevad plaanipäraselt, sh näeme nii Tallinnas kui Vilniuses uute
korterite turul aktiivsuse säilimist senisel tasemel ning Riias on üldine
aktiivsus jätkuvalt madalam. Kontsern jätkab kinnisvaraarenduse ärivaldkonnale
keskendumist kõigil kolmel turul.

Suuremad  projektid  Tallinnas  on  Uus-Veerenni,  Lahekalda ja Pikaliiva
elukeskkonnad, Riias Gai?ezersi ja Viesturd?rzsi arendusprojektid ning Vilniuses
Vilneles slenise ja Rinktin?s Urbani arendusprojektid. Kolmandas kvartalis müüs
kontsern 106 korterit võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartali 87 korteriga.
Müügivalmis ja eellepingutega katmata oli septembri lõpus kolmes Balti riigis
kokku 123 korterit.

Kontserni teostamata ehituslepingute portfell vähenes 2019. aasta septembri
lõpuks 152 miljoni euroni, langedes eelmise aasta sama seisuga (239 miljonit
eurot) võrreldes 36%. Uusi lepinguid sõlmiti üheksa kuuga 128 miljoni euro
ulatuses, mis on 19% vähem kui eelmisel aastal samal perioodil (157 miljonit
eurot). Suurimad lepingud kolmandas kvartalis sõlmiti Riia Tehnikaülikooli
ehitusteaduskonna hoone rekonstrueerimiseks, koolihoone ja ühiselamu ehituseks
Lätis Bab?te maakonnas Pinkis ning Tallinna Sadama D-terminali parkimismaja
rajamiseks. Lisaks eelnimetatutele olid suuremad töös olevad objektid Eestis
Aaspere-Haljala  teelõigu  ümberehitus, Türi Põhikooli ehitus, Metsanurme,
Kasemetsa ja Üksnurme piirkonna vee- ja kanalisatsiooni rajamine, Pärnu mnt 186
ärihoone, Suure ja Väikse väina merekaablite rajamine, Rakvere Ametikooli
õpilaskodu ning Hundipea sadama rekonstrueerimine ja süvendus, Lätis Lidl
logistikakeskus, Alfa kaubanduskeskus ning Laima shokolaaditehas, Leedus Neringa
hotell, Quadrum büroohoone ja Vilniuses erakooli hoone.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2019. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 10,3 mln eurot ja III kvartalis 2,8 mln
eurot (9 kuud 2018: 12,6 mln eurot ja III kvartal 2018: 5,6 mln eurot), mis
andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,5% (9 kuud 2018: 4,2%).

2019. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 7,0 mln eurot (9
kuud  2018: 12,3 mln  eurot)  ja  III  kvartali emaettevõtte omanike osa
puhaskasumist 2,5 mln eurot (III kvartal 2018: 5,6 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi
marginaal oli 3,1% (9 kuud 2018: 4,1%). Puhaskasumlikkust mõjutas muuhulgas
oluliselt kasvanud tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu
väljamakstud dividendidelt eelmise aastaga võrreldes 2,7 mln euro võrra suurem.
2018. aastal makstud dividendidega tulumaksukulu ei kaasnenud - dividendid
maksti välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.

MÜÜGITULU
2019. aasta III kvartali müügitulu oli 73,4 mln eurot (III kvartal 2018: 115,1
mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 227,6 mln eurot (9 kuud 2018: 298,8 mln
eurot). 9 kuu müügitulu vähenes 23,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Väljaspool  Eestit  teenitud  9 kuu  müügitulu osakaal oli 53,2% (9 kuud
2018: 51,5%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. september 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 152,2 mln eurot
(30. september 2018: 239,4 mln eurot). 2019. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni
ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 127,6 mln eurot (9 kuud 2018: 157,0 mln
eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 41,6 mln eurot (III kvartal
2018: 89,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 9 kuuga müüs kontsern 206 korterit (sh 36 korterit ühisprojektis),
2018. aasta 9 kuuga 255 korterit (sh 47 korterit ühisprojektis). Omaarenduste
korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 9 kuuga 20,2 mln eurot
ning 2018. aasta samal perioodil 24,3 mln eurot. 2019. aasta III kvartalis müüdi
106 korterit (sh 3 korterit ühisprojektis) võrreldes 2018. aasta III kvartalis
müüdud 87 korteriga (sh 13 korterit ühisprojektis) ning omaarenduste korterite
müügist teenis kontsern müügitulu 10,9 mln eurot (III kvartal 2018: 8,0 mln
eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 13,4 mln eurot ning
omakapital 121,1 mln eurot (39,4% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta
30. septembri seisuga olid vastavalt 23,9 mln eurot ning 124,8 mln eurot (43,1%
bilansimahust). Seisuga 30. september 2019 oli kontserni netovõlg 71,0 mln eurot
(30. september 2018: 29,8 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

               2019.a.  2018.a.   2019.a.   2018.a.  2018.a.
              9 kuud  9 kuud  III kvartal III kvartal  12 kuud
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu         227 620  298 768    73 418   115 118  418 011
-------------------------------------------------------------------------------
 Müüdud toodangu kulu  (206 723) (276 984)   (67 191)  (106 363) (384 962)
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum         20 897  21 784    6 227    8 755  33 049
-------------------------------------------------------------------------------
 Turustuskulud       (2 626)  (2 482)    (842)    (753)  (3 285)
-------------------------------------------------------------------------------
 Üldhalduskulud      (8 841)  (8 583)   (2 600)   (2 919) (12 304)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud äritulud        1 740   2 477     510     782   3 527
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud ärikulud       (1 222)   (277)    (969)    (172)  (1 115)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum          9 948  12 919    2 326    5 693  19 872
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud (-kulud)     363   (273)     460    (102)   (97)
-------------------------------------------------------------------------------
 sh kasum (kahjum)
 tütarettevõtte müügist,
 likvideerimisest        -   (59)      -      -   (62)
-------------------------------------------------------------------------------
 kasum (kahjum)
 ühisettevõttelt        845    274     642     48    653
-------------------------------------------------------------------------------
 intressikulud        (471)   (452)    (185)    (143)   (652)
-------------------------------------------------------------------------------
 kasum (kahjum)
 valuutakursi muutustest     -    (1)      4      -     5
-------------------------------------------------------------------------------
 muud finantstulud (-
 kulud)            (11)   (35)     (1)     (7)   (41)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne maksustamist  10 311  12 646    2 786    5 591  19 775
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukulu       (2 983)   (169)     (95)     32   (375)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum     7 328  12 477    2 691    5 623  19 400
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike
 osa puhaskasumist      7 003  12 312    2 550    5 643  19 343
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva
 osaluse osa
 puhaskasumist         325    165     141    (20)    57
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum, mida
 võib hiljem
 klassifitseerida
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Valuutakursivahed
 välisettevõtete
 ümberarvestusel       (10)    31     (39)      3    (6)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi koondkasum     7 318  12 508    2 652    5 626  19 394
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike
 osa koondkasumist      7 002  12 343    2 522    5 647  19 324
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva
 osaluse osa
 koondkasumist         316    165     130    (21)    70
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum emaettevõtte
 omanike aktsia kohta
 (tava ja lahustatud,
 eurodes)           0,40   0,70     0,14    0,32   1,09
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                      30.09.2019 30.09.2018 31.12.2018
--------------------------------------------------------------------------
 VARAD
--------------------------------------------------------------------------
 Käibevara
--------------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid          13 355   23 868   39 978
--------------------------------------------------------------------------
 Nõuded ja ettemaksed             72 280  114 150   76 183
--------------------------------------------------------------------------
 Ettemakstud tulumaks               94    163    224
--------------------------------------------------------------------------
 Varud                    183 056  116 601  117 992
--------------------------------------------------------------------------
                        268 785  254 782  234 377
--------------------------------------------------------------------------
 Põhivara
--------------------------------------------------------------------------
 Ühisettevõtte osad              1 577    353    732
--------------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised laenud ja nõuded      10 590   10 707   10 391
--------------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksuvara            -     5     -
--------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteeringud           14 077   13 785   13 771
--------------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara             11 336   9 443   9 715
--------------------------------------------------------------------------
 Immateriaalne põhivara             777    593    671
--------------------------------------------------------------------------
                        38 357   34 886   35 280
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                 307 142  289 668  269 657
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED
--------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused
--------------------------------------------------------------------------
 Laenukohustused               41 750   17 758   19 900
--------------------------------------------------------------------------
 Võlad ja ettemaksed             84 643   95 410   77 016
--------------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukohustus                309    306    381
--------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised eraldised            7 675   7 755   8 100
--------------------------------------------------------------------------
                        134 377  121 229  105 397
--------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused
--------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised laenukohustused         42 571   35 878   24 266
--------------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus        1 589   1 370   1 481
--------------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised võlad            2 653   1 647   2 179
--------------------------------------------------------------------------
                        46 813   38 895   27 926
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU              181 190  160 124  133 323
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL
--------------------------------------------------------------------------
 Mittekontrolliv osalus            4 893   4 768   4 577
--------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
--------------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                 7 929   7 929   7 929
--------------------------------------------------------------------------
 Kohustuslik reservkapital            793    793    793
--------------------------------------------------------------------------
 Realiseerimata kursivahed           (722)   (671)   (721)
--------------------------------------------------------------------------
 Jaotamata kasum               113 059  116 725  123 756
--------------------------------------------------------------------------
                        121 059  124 776  131 757
--------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU              125 952  129 544  136 334
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       307 142  289 668  269 657
--------------------------------------------------------------------------

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on
avalikustatud  NASDAQ  Tallinn  ja  Merko  koduleheküljel  (group.merko.ee
(http://group.merko.ee/)).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks
oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis
kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.