Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 31 okt 2019 19:30:00 +0200
Manused
PRFoods-10002910361-en.pdf
PRFoods-10002910363-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRFoods: Auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018/2019
Tekst
Ülevaade majandustegevusest

Juhtkonna kommentaar

Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmine
finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta oli tavapäraselt 12 kuud
ja lõppes 30.06.2019. Käesolevas tegevusaruandes on andmeid võrreldud
võrreldavate perioodide lõikes: ettevõtte lõppenud majandusaastat e perioodi
01.07.2018 - 30.06.2019 võrreldakse perioodidega 01.07. - 30.06. alates
2014/2015.

ASi PRFoods 2018/2019. majandusaasta müügitulu oli 85,7 miljonit eurot
(võrdlusperioodil 94,9 miljonit eurot). Müügi vähenemise tingisid eelkõige
väiksem müük Eesti tehasest Soome ning toorkala vahendamise vähenemine Soomes.

Majandusaasta brutokasum oli 11,9 miljonit eurot (12 kuud 2017/2018: 13,2
miljonit eurot). Majandusaasta brutomarginaal 13,9% jäi võrreldava perioodiga
samale tasemele, kuna oleme suutnud säilitada efektiivsuse ning brutokasumi
vähenemine tuleneb käibe langusest.

Majandusaasta EBITDA oli 1,7 miljonit eurot võrreldes 4,4 miljoni euroga
eelmisel aastal. Peamiselt mõjutas EBITDA?d 2. kvartali erakordselt halb tulemus
Eesti üksusest, mis jätkus osaliselt veel 3. kvartalis. Suurim probleem oli
tooraine ülevarumine eelmisel finantsaastal Eestis ja Soomes. Arvestades, et
forelli hind on langenud, toimus lao realiseerimine kahjumlikult. Tänaseks on
tooraine lattu varumine viidud teistele alustele, samuti on optimeeritud laomahu
tase.

Majandusaasta EBITDA äritegevusest oli 4,0 miljonit eurot, EBITDA koos biomassi
väärtuse muutuse ja ühekordsete tulude-kulude mõjuga oli 1,7 miljonit eurot.
2018/2019 puhaskahjum oli 1,5 miljonit eurot, mille peamiseks teguriks oli
bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutuse negatiivne mõju, mis tulenes
põhiliselt kalakasvatuse mahu vähenemisest ning ka forelli hinna turuväärtuse
langusest. Lisaks eelmainitule lisasid negatiivset mõju müügimahtude langus ning
tööjõukulude kasv.

Finantsaasta talveperioodi väga kehv tulemus mõjutas kogu aastat. Alates 2.
kvartalist oleme suutnud parandada oma tegevuse efektiivsust ja tulemust
kõikides üksustes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et põhilised kasumlikkuse vähenemist mõjutavad asjaolud
olid:

 * Tooraine lao jääk kallimates hindades kui vaatlusperioodil (olukord tänaseks
  likvideeritud).
 * Ostetud ettevõtete ühendamisel tööjõukulude suurenemine ajutiselt ülemineku
  perioodil (tööjõukulude optimeerimist alustati suvel, täielik efekt saabub
  oktoobris).
 * Väiksem müük Soome (tingituna Eesti-Soome tehaste töökorralduse
  ümberstruktureerimisest).
 * Coln Valley tehase ümberkolimisega John Ross Jr tehasesse (samas saavutas
  John Ross Jr juba märkimisväärse kulude kokkuhoiu, mis realiseerub täies
  mahus 2019/2020. finantsaastal).
 * Kala hinna vähenemine mõjutas bioloogiliste varade ehk kalakasvatuste
  kogukasumlikkust. Võrreldes eelmise aasta 12 kuuga oli biovarade
  ümberhindlusest tulenev negatiivne mõju 1,1 miljoni euro võrra suurem kui
  eelmise aasta samal perioodil. Põhiline muutus tuli arvelevõetud biomassi
  vähenemisest 437 tonni võrra. Samuti vähenes vikerforelli hind aasta jooksul
  19,9%. Arvestades, et oma kala kasutatakse 100% meie endi tehastes, on
  bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusel eelkõige raamatupidamislik
  mõju. Biomassi vähenemisest tingitud puuduva lisatooraine ostab PRFoods
  teistelt kasvatajatelt samas hinnasuurusjärgus kui oma kala väljamüügihind
  meie kasvatustest oma tehastele.

Positiivse poole pealt võib esile tuua:

 * Ettevõtte äritegevuse rahavoo paranemine.
 * Suuremahuliste investeerimisprogrammide lõpuleviimine tootmisüksustes Eestis
  ja Suurbritannias ning kalakasvandustes.
 * Saaremaa tehasele BRC sertifikaadi (globaalne toiduohutuse sertifikaat)
  saamine, mis võimaldab valmistada tooteid nii John Ross Jr brändile
  Suurbritannias kui muudesse riikidesse.
 * Ettevõtete ühendamisest tuleneva kokkuhoiuprogrammi realiseerumine, mille
  tulemusel väheneb kulubaas üle 0,5 miljoni euro võrra aastas.
 * Juhtkonna ja spetsialistide koosseisu täiendamine - alates juulist 2019 on
  palgatud Eesti-Soome ettevõtetele uus juhatuse esimees, Grupil on ametis uus
  finantsjuht.
 * Investeeringute tegemine muutmaks PRFoodsi regiooni kõige
  keskkonnasõbralikumaks kalatöötlejaks (uued pakendiliinid, päikseenergia
  kasutuselevõtt Eestis ja Soomes).

Kokkuvõttes oli 2018/2019. aasta üks keerulisemaid ettevõtte ajaloos. Mitmete
asjaolude kokkulangemisel (liiga suur laojääk, forelli hinna langus, dubleerivad
funktsioonid Eesti ja Soome tütarettevõtetes, tootmise ümberkorraldamine Eestis,
uute toodete turule toomine) ning mitmete projektide samaaegne käivitamine viis
olukorrani, kus Grupp lõpetas aasta kahjumiga.

Kuigi ei saa rahul olla Grupi tootmis- ja müügiüksuste restruktureerimise
kiirusega eelmisel aastal Eestis ja Soomes, on Grupp saavutanud positiivse
arengu kalakasvatuse üksuses. Grupp ootab Rootsist täiendavaid kasvatuslube ning
Eestis on esitatud taotlused kalakasvatuste rajamiseks kolme piirkonda. Eelduste
kohaselt vaadatakse need läbi 2019. aastal, et alustada kalakasvanduste rajamist
juba 2020. aastal. Positiivsete arengute korral peaks PRFoodsi kasvandusmaht
tõusma lähiaastatel vähemalt 5000 tonni võrra. Lisaks on PRF'i osalusega
ühisettevõte alustanud Paldiskis kalakasvanduse rajamise uurimist.

2019/2020. majandusaastaks ootame müügikasvu vähemalt 5% ja EBITDA paranemist
25-30%. Samuti on alates käesolevast aastast uuendatud täielikult nii Heimon
Kala kui John Ross Jr pakendid ja tootearendus. Kalahanked Eestis ja Soomes on
viidud konsolideeritud alusele, mis võimaldab olulist säästu tooraine hindades.

Grupi võtmenäitajad

Võrreldavuse huvides on eelmisi majandusaastaid kohandatud 12-kuulisteks
algusega 1. juuli ja lõpuga 30. juuni. Sellest tulenevalt ei ole varasemate
aastate andmed kokku viidavad raamatupidamisaruannetega.

Võtmenäitajad

-------------------------------------------------------------------------------
 KASUMIARUANNE      2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
 mln EUR
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu           85,7    94,9    51,1    48,5    46,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum          11,9    13,2    3,9    5,8    5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA äritegevusest*     4,0    6,0    0,6    2,1    0,8
-------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA             1,7    4,4    2,0    2,5    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum (-kahjum)      -0,5    2,3    0,7    1,3    -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 EBT              -1,2    1,4    0,5    1,2    -1,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum (-kahjum)     -1,5    1,0    0,2    1,0    -1,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutomarginaal        13,9%   13,9%    7,7%   12,0%   11,8%
-------------------------------------------------------------------------------
 Äritegevuse EBITDA
 marginaal           4,7%    6,3%    1,2%    4,3%    1,7%
-------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA marginaal       2,0%    4,7%    3,8%    5,2%    0,0%
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasumi marginaal     -0,5%    2,5%    1,4%    2,7%   -2,4%
-------------------------------------------------------------------------------
 EBT marginaal        -1,4%    1,5%    1,1%    2,4%   -3,1%
-------------------------------------------------------------------------------
 Netomarginaal        -1,7%    1,1%    0,4%    2,1%   -3,1%
-------------------------------------------------------------------------------
 Tegevuskulude suhtarv    12,5%   10,5%    9,6%   10,8%   12,8%
-------------------------------------------------------------------------------
 BILANSS         30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015
 mln EUR
-------------------------------------------------------------------------------
 Netovõlgnevus         20,5    18,1    1,0    -1,4    -6,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital          21,9    23,3    22,7    22,7    33,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Käibekapital         -3,1    2,8    11,5    11,2    21,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Varad             62,5    65,5    33,5    29,3    39,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Likviidsuskordaja       0,9x    1,1x    2,3x    3,4x    5,9x
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapitali suhtarv     35,0%   35,6%   67,8%   77,6%   84,6%
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantsvõimendus       48,3%   43,7%    4,1%   -6,7%   -24,1%
-------------------------------------------------------------------------------
 Võlakordaja          0,7x    0,6x    0,3x    0,2x    0,2x
-------------------------------------------------------------------------------
 Netovõlg/EBITDA
 äritegevusest         5,1x    3,0x    1,6x   -0,7x   -8,2x
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapitali tootlus     -6,5%    4,3%    0,9%    3,6%   -3,9%
-------------------------------------------------------------------------------
 Varade tootlus        -2,3%    2,0%    0,6%    2,9%   -2,6%
-------------------------------------------------------------------------------

* enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  6033 800
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee (https://pr-eu.globenewswire.com/SelfService/Edit/www.prfoods.ee)