Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 11 sept 2019 08:00:00 +0300
Manused
ASLHV-10002621011-en.pdf
ASLHV-10002621012-en.pdf
ASLHV-10002621014-et.pdf
ASLHV-10002621015-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi II kvartali ja 6 kuu auditeerimata ülevaadatud konsolideeritud vahearuanne
Tekst
AS LHV Group (LHV) avaldas 16. juulil 2019 konsolideeritud 2019. aasta II
kvartali ja 6 kuu auditeerimata vahearuande (Auditeerimata Vahearuanne).

Seoses aktsiate avaliku pakkumise ettevalmistamisega täiendas LHV Auditeerimata
Vahearuannet ning aruandele teostasid ülevaatuse sõltumatud audiitorid.
Muudatused ei mõjutanud raporteeritud perioodi kasumit, kogu varasid, kohustusi
ega omakapitali. Täiendatud konsolideeritud II kvartali ja 6-kuu vahearuanne
perioodi kohta, mis lõppes 30. juunil 2019 inglise keeles (Ülevaadatud
Vahearuanne) koos sõltumatute audiitorite aruandega inglise ja eesti keeles,
ning vahearuande tõlge eesti keelde on lisatud käesolevale teatele ning
kättesaadavad LHV veebilehel https://investor.lhv.ee/. Ülevaadatud Vahearuandes
tehtud täiendused on täpsemalt kirjeldatud aruande lisas 1. Ülevaadatud
Vahearuanne asendab Auditeerimata Vahearuande ning sellega tehtud muudatused on
järgmised:

  * Korrigeeritakse konsolideeritud omakapitali aruande võrdlusperioodi
    (varasemalt 31.12.2018, nüüd 30.06.2018);
  * Lisatakse 01.01.2019 jõustunud IFRS 16 detailne kirjeldus (Lisa 1);
  * Lisatakse 6-kuu 2018 ja 6-kuu 2019 tulemused segmendiaruandlusse (Lisa 2);
  * Lisatakse aruandele täiendavad lisad (lisa 20 Materiaalne ja immateriaalne
    põhivara; lisa 21 Allutatud kohustused; lisa 22 Laenud ja nõuded
    klientidele).


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee