Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 09 sept 2019 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Baltika aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn,
kutsub  kokku  aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 8. oktoobril 2019. a
algusega kell 10.30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 * füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka
  volikiri;
 * juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist,
  kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument,
  volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja
määramisest  või  esindajale  antud  volituse  tagasivõtmisest,  saates
vastavasisulise   digitaalallkirjastatud   teate   e?posti   aadressile
baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti
ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressile AS Baltika, Veerenni
24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud
hiljemalt 7. oktoobril 2019. a kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks
seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 1. oktoobril 2019. a Eesti
väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

AS Baltika juhatuse ja nõukogu ettepanek vastu võetava otsuse osas on järgmine:

1. Uue nõukogu liikme valimine ja tasustamine

  Valida aktsiaseltsi Baltika viiendaks nõukogu liikmeks KRISTJAN KOTKAS,
kellele  maksta tasu aktsionäride 27.04.2015 korralise üldkoosoleku otsuse
alusel.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on
teade  ja  üldkoosolekul  volituse  alusel hääletamisega seotud blanketid
aktsionäridele   kätte   saadavad  AS  Baltika  kodulehel  aadressil
www.baltikagroup.com

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil
baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest,  võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 AS Baltika
aktsiakapitalist,  võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15
päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135
Tallinn.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 AS Baltika
aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates
vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com