Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 14 aug 2019 09:00:00 +0300
Manused
ASTallinna-10002570931-en.pdf
ASTallinna-10002570933-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2019. a II kvartali ja 6 kuu majandustulemused
Tekst
2019. a  II  kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu,
korrigeeritud EBITDA kui ka puhaskasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 32,8
mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2%. Kontserni
korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 18,8 miljonit eurot, kasvades 4,1%.
Puhaskasumiks kujunes 7,2 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartali
tulemusi puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori PK Terminal
poolt puistlastiterminali käivitamisest ning jätkuvalt tihedas konkurentsis
vedellasti mahtude taastumisest  eelmise aasta tasemele. ?Reisijate arv kasvas
teises kvartalis  eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul. Juuni lõpus alustas
Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo Cargo, mis
teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel liinil
sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink oma laevaga Sea Wind. Nende
sündmuste mõju avaldub kontserni finantstulemustele valdavalt alates kolmandast
kvartalist," ütles Kalm. Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegid
Saaremaa  ja Hiiumaa liinide reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica seoses
lepinguliste tasude indekseerimise ja tegevuste efektiivsemaks muutmistega.

Poolaasta kokkuvõttes toetas müügitulu mõningast taastumist 61,4 mln euroni
reisijate arvu ja kaubamahu kasv, mis vähendas I kvartalis vedellasti mahu
vähenemisest  ja reisilaevade korralistest hooldustöödest tingitud 3%-list
langust.  Korrigeeritud  EBITDA jäi eelneva aastaga samale tasemele tänu
tegevuskulude vähenemisele II kvartalis. Puhaskasumi suur kasv poolaastate
võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019.
aastal.

II kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama
perioodiga seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski
Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Ettevõte  juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud
kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14.
augustil  kell  11:00 toimuval  veebiseminaril,  millel  osalemiseks  saab
registreeruda                                siin
(https://register.gotowebinar.com/register/2889630203974507267).
Veebiseminar toimub inglise keeles.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

                 II kv II kv  +/- 6 kuud 6 kuud  +/-

                  2019 2018      2019  2018

 Müügitulu            32,8 32,8  0,2%  61,4  62,2 -1,3%

 Korrigeeritud EBITDA      18,8 18,1  4,1%  35,7  35,7  0,0%

 Korrigeeritud EBITDA marginaal 57,4% 55,2%  2,2 58,2% 57,4%  0,8

 Ärikasum            13,3 12,6  5,2%  24,7  25,0 -0,9%

 Tulumaks            -5,8 -26,3 -78,0%  -5,8 -26,3 -78,0%

 Perioodi kasum          7,2 -14,1 150,8%  18,2  -2,3 906,7%

 Investeeringud          7,1  3,3 118,1%  11,1  5,2 113,3%


         30.06.2019  31.12.2018   +/-

 Varade maht     608,7    623,6  -2,4%

 Netovõlg      185,6    171,0  8,5%

 Omakapital     350,7    367,7  -4,6%

 Aktsiate arv    263,0    263,0  0,0%

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 6 kuuga 0,8 mln eurot ehk 1,3%. Vähenemist võib
seostada  peamiselt  vedellasti mahu langusega, ja I kvartalis vähenenud
laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud
kasvasid  sega-puistlasti  laevadelt  seoses  kaubamahu  kasvuga  ja  ka
konteinerlaevadelt,  mille  keskmine suurus kasvas. Nii II kvartalis kui
poolaastas kasvas müügitulu reisiparvlaevade- ja muus segmendis, langes aga
reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.

Reisisadamate segmendi müügitulu jäi II kvartalis eelneva aastaga võrreldavale
tasemele, kuid vähenes poolaasta kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I
kvartalis  reisilaevade  korraliste  hooldustööde  tõttu  ning  väiksema
heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses oluliselt ei muutunud,
poolaasta kokkuvõttes aga vähenes 2,6% peamiselt vedellasti mahu languse tõttu I
kvartalis. Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis
on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu
indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA
II kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra kõikide
segmentide kasvu mõjul, kattes I kvartalis toimunud languse. Korrigeeritud
EBITDA marginaal tõusis 6 kuuga 57,4%lt 58,2%le II kvartali tulemuse mõjul, mil
marginaal kasvas 55,2%lt 57,4%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA
35,7 mln eurot jäädes samale tasemele eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Puhaskasum
2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot
kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem
eelmise  aasta  kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot)
dividendide väljakuulutamisega. Väiksema tulumaksukulu mõjul ületas 6 kuu kasum
(18,2 mln eurot) eelneva aasta tulemust (kahjum 2,26 mln eurot) 20,5 mln euro
võrra.

Investeeringud
2019. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 11,1 mln eurot, sh II kvartalis 7,1 mln
eurot (6 kuud 2018: 5,2 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud
Vanasadamas  reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski
Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

 tuhandetes  eurodes          30.06.2019  31.12.2018
----------------------------------------------------------------
 VARAD Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid         24 638    42 563

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded    10 872    8 017

 Lepingulised nõuded             369      0

 Varud                    341     305

 Käibevara kokku              36 220    50 885
----------------------------------------------------------------


 Põhivara

 Investeeringud sidusettevõtjatesse     1 451    1 569

 Muud pikaajalised nõuded           151     196

 Materiaalne põhivara           568 841   568 965

 Immateriaalne põhivara           2 024    2 024

 Põhivara kokku              572 467   572 754
----------------------------------------------------------------


 Varad kokku               608 687   623 639
----------------------------------------------------------------


 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised

 Võlakohustised              15 766    15 766

 Tuletisinstrumendid             393     425

 Eraldised                 1 105    1 957

 Sihtfinantseerimine              85     174

 Maksuvõlad                 6 895    5 844

 Võlad tarnijatele ja muud võlad      11 201    9 485

 Lepingulised kohustised          3 988      32

 Lühiajalised kohustised kokku       39 433    33 683
----------------------------------------------------------------


 Pikaajalised kohustised

 Võlakohustised              194 463   197 846

 Sihtfinantseerimine            23 130    23 418

 Muud  võlad                  79      79

 Lepingulised kohustised           919     939

 Pikaajalised kohustised kokku      218 591   222 282
----------------------------------------------------------------


 Kohustised kokku             258 024   255 965
----------------------------------------------------------------


 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital nimiväärtuses       263 000   263 000

 Ülekurss                 44 478    44 478

 Kohustuslik reservkapital         18 520    18 520

 Riskimaandamise reserv           -393     -425

 Eelmiste perioodide jaotamata kasum    6 859    17 678

 Perioodi kasum              18 199    24 423
----------------------------------------------------------------
 Omakapital kokku             350 663   367 674
----------------------------------------------------------------


 Kohustised ja omakapital kokku      608 687   623 639
----------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

                                    6 kuud 6 kuud

 tuhandetes eurodes            II kv 2019 II kv 2018  2019  2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu                  32 822   32 752 61 350 62 166

 Muud tulud                   305    241   580   444

 Tegevuskulud                 -9 319  -10 004 -16 717 -17 587

 Tööjõukulud                 -4 817   -4 782 -9 108 -8 972

 Põhivara kulum ja väärtuse langus      -5 643   -5 546 -11 193 -10 949

 Muud kulud                   -75    -50  -181  -152

 Ärikasum                   13 273   12 611 24 731 24 950
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud ja -kulud

 Finantstulud                   14     8   27    8

 Finantskulud                  -443    -527  -881 -1 038

 Finantstulud ja -kulud kokku          -429    -519  -854 -1 030
-------------------------------------------------------------------------------


 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
 kasum investeeringutelt
 sidusettevõttesse                81     74   86   74

 Kasum enne tulumaksustamist         12 925   12 166 23 963 23 994
-------------------------------------------------------------------------------


 Tulumaks                   -5 764  -26 250 -5 764 -26 250

 Perioodi kasum                7 161  -14 084 18 199 -2 256
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtja omanike osa
 perioodi kasumist               7 161  -14 084  18 199 -2 256
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta (eurodes)       0,03   -0,07  0,07  -0,01

 Tava ja lahjendatud
 puhaskasum aktsia kohta
 - jätkuvad tegevused (eurodes)         0,03   -0,07  0,07  -0,01
-------------------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

                             6 kuud  6 kuud

 tuhandetes eurodes                    2019   2018
--------------------------------------------------------------------------


 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha       65 769  67 535

 Muude tulude eest laekunud raha              151    56

 Maksed tarnijatele                  -20 480  -20 676

 Maksed töötajatele ja töötajate eest          -8 791  -8 019

 Maksed muude kulude eest                 -216   -185

 Makstud tulumaks dividendidelt             -4 949     0

 Äritegevusest laekunud raha              31 484  38 711
--------------------------------------------------------------------------


 Materiaalse põhivara soetamine             -9 975  -5 908

 Immateriaalse põhivara soetamine             -233   -385

 Materiaalse põhivara müük                 24     0

 Saadud intressid                      25     2

 Investeerimistegevuses kasutatud raha         -10 159  -6 291
--------------------------------------------------------------------------


 Aktsiakapitali sissemaksed                 0  122 287

 Võlakirjade lunastamine                   0  -1 250

 Saadud laenude tagasimaksed              -3 383  -3 383

 Arvelduskrediidi (kohustis) muutus             0  -2 566

 Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed             0    -1

 Makstud dividendid                  -34 970  -85 000

 Makstud intressid                    -887  -1 020

 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed      -10    -37

 Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha  - 39 250  29 030
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 RAHAVOOG KOKKU                    -17 925  61 450
--------------------------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses       42 563   6 954

 Raha ja raha ekvivalentide muutus           -17 925  61 450

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus        24 638  68 404
--------------------------------------------------------------------------

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)