Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes
Avaldamise aeg 13 aug 2019 16:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade vahetusvõlakirjade PKG1 lunastustähtaja pikendamisest
Tekst
AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 1 081 076 ?Pro Kapital Grupp
vahetusvõlakiri  PKG1  13.08.2013" vahetusvõlakirja (edaspidi nimetatud kui
vahetusvõlakirjad PKG1) lunastustähtaega 2 aasta võrra. Uueks lunastustähtajaks
on 13.08.2021.

Kõik  vahetusvõlakirjade  PKG1  omanikud  nõustusid AS Pro Kapital Grupp
ettepanekuga pikendada vahetusvõlakirjade lunastustähtaega, mistõttu AS Pro
Kapital Grupp ei lunasta hetkel ühtegi vahetusvõlakirja PKG1.

AS Pro Kapital Grupp on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile
taotluse vahetusvõlakirjade PKG1 lunastustähtaja muutmiseks. Kokku pikendati
vahetusvõlakirju PKG1 väljalaskehinnas 3 027 012 eurot ja 80 senti.

Vahetusvõlakirjad   kannavad  intressi  7% kalendriaastas  ja  annavad
vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja ühe AS Pro
Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot
vahetusvõlakirja kohta.

AS Pro Kapital Grupp aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende
vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 (kümme)
tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev,
mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või
(e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) pidaja ei registreeri
EVK-s  väärtpabereid)  kuni  võlakirja  kehtivuse  viimase  päevani  ehk
lunastuspäevani.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)