Teate vaade
Ettevõte UPP Olaines OÜ
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 09 aug 2019 12:45:18 +0300
Manused
UPPOlaines-10002565491-en.pdf
UPPOlaines-10002565493-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri UPP Olaines OÜ 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
TEGEVUSARUANNE 2019. AASTA 6 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi 'Ettevõte', ja koos tütarettevõtetega 'Grupp') asutati
kinnisvarainvesteeringu  Olaines  Logistics  Park  (hooned  ja  kinnistu)
finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht
on Sharlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029,
registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati
24.08.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2017, kui
omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte
tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte  on  loodud  ainult  Olaines  Logistics Parki finantseerimiseks,
omandamiseks  ja  haldamiseks,  seetõttu  strateegilisi  muutusi ettevõtte
äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal  puudub  informatsioon  trendidest,  ebakindlustest,  nõuetest,
kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju
ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool
ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Aruandeperioodi tegevusaruanne

II kv 2019 oli ettevõtte ärikasum 600 653 EUR ning 2019. a. esimeses pooles oli
ärikasum kokku 1 244 800 EUR. Võrreldes II kv 2018 langes ärikasum 6,6% võrra,
esimese poolaasta ärikasum tõusis 8,3% võrreldes 2018. a. sama perioodiga.
Ettevõttele  määrati  vahearuandeperioodil  15 000 EUR  suurune  trahv
Finantsinspektsiooni poolt, kuna ettevõte ei avalikustanud 2018. a. auditeeritud
majandustulemusi  õigeaegselt.  Sellel  oli  mõningane  mõju II kv 2019
majandustulemustele. Üldine ärikasumi kasv 2019. a. esimeses pooles võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga tuleneb 2018. a. alguses tehtud tehingukuludest,
mis tõstsid perioodi tegevuskulusid.

Ettevõtte finantskulud moodustasid aruandeperioodil 413 416 EUR ning 2019. a.
esimeses pooles moodustasid finantskulud kokku 790 090 EUR. Võrreldes II kv
2018 langesid finantskulud 40%, esimese poolaasta finantskulud kokku langesid
19,7% võrreldes 2018. a. sama perioodiga. Finantskulude langus on peamiselt
seotud  intressituletislepingu  kohustuse tekkimisega II kv 2018, mis oli
ühekordse loomuga kulu ning tõstis märkimisväärselt perioodi finantskulusid.
Rahavoogude  aspektist  on  ettevõte  teenindanud oma kohustusi sarnaselt
varasematele aruandlusperioodidele. Marginaalne kasv tagasimakstud kohustuse
põhiosas  on  seotud  II  kv  2018 toimunud  investeerimislaenu  põhiosa
maksepuhkusega.

Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning
laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga
võlakirjad   ning   investeerimislaen,   mille   intress  on  samuti
intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net
renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade
lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt
ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt
raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete
üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, II kv 2019 ei olnud.

II kv 2019 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar
Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukogu töötajaid.

2019. aasta 6 kuu finantsilised võtmenäitajad

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)      II kv 2019    II kv 2018  6 kuud 2019  6 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu        639 720  653 579     1 291 518  1 278 097

 Ärikasum           600 653  643 001     1 244 800  1 148 914

 Perioodi kasum        187 237  (50 226)      454 710   164 489
-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                     30.06.2019    31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteering               30 762 000     30 762 000

 Intressikandvad laenud               29 124 633     29 656 633

 Intressikandvad laenud ilma
 omanikulaenuta                   26 076 333     26 608 333
-------------------------------------------------------------------------------
                                  6 months 2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)          35%

 ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)                1,4%

 DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa
 tagasimaksed ning intressimaksed)                      1,1KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)          Lisa II kv 2019 II kv 2018 6 kuud 2019 6 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu        5   639 720  653 579  1 291 518  1 278 097
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu            639 720  653 579  1 291 518  1 278 097
-------------------------------------------------------------------------------


 Üldhalduskulud            (24 067)  (10 578)   (31 718)  (129 183)

 Muud tulud / (kulud)         (15 000)     0   (15 000)      0
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum               600 653  643 001  1 244 800  1 148 914
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud / (kulud)       (413 416)  (693 227)  (790 090)  (984 425)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu         187 237  (50 226)   454 710   164 489
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum         187 237  (50 226)   454 710   164 489


-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum
 kokku                 187 237  (50 226)   454 710   164 489
-------------------------------------------------------------------------------

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

-----------------------------------------------------------------------
 (eurodes)               Lisa  30.06.2019  31.12.2018
-----------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid             598 495   426 691

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded        257 542   300 576
-----------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                 856 037   727 267 Kinnisvarainvesteering            30 762 000  30 762 000
-----------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                 30 762 000  30 762 000

 VARAD KOKKU                  31 618 037  31 489 267 Võlad tarnijatele ja muud võlad          470 681   446 036

 Tuletisinstrumendid                598 294   416 879

 Laenukohustised            6   1 064 000  1 064 004
-----------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised            2 132 975  1 926 919 Laenukohustised            6   28 060 633  28 592 629
-----------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised            28 060 633  28 592 629

 KOHUSTISED KOKKU               30 193 608  30 519 548 Osakapital                     2 500    2 500

 Jaotamata kasum                 1 421 929   967 219
-----------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                1 424 429   969 719 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU         31 618 037  31 489 267
-----------------------------------------------------------------------


?Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee