Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 08 aug 2019 16:00:00 +0300
Manused
ArcoVara-10002563891-en.pdf
ArcoVara-10002563893-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta II kvartali müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, mis on 106% enam
kui 2018. aasta II kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 0,3 miljonit
eurot. 2018. aasta II kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse segmendiga
oli 1,1 miljonit eurot. Grupi 2019. aasta 6 kuu müügitulu 1,7 miljonit eurot on
3% väiksem 2018. aasta 6 kuu jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulust 1,8
miljonit eurot.

2019. aasta  II  kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 59 tuhat eurot ja
puhaskahjumiks 174 tuhat (6 kuud 2019: ärikahjum 54 tuhat eurot ja puhaskahjum
oli 286 tuhat eurot). 2018. aasta II kvartalis sai grupp ärikahjumit jätkuvatest
tegevusvaldkondadest 159 tuhat eurot (239 tuhat kokkuvõttes) ja puhaskahjumit
351 tuhat eurot (6 kuud 2018: ärikahjum 176 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 402
tuhat eurot).

2019. aasta II kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 3 korterit
(6 kuuga kokku 10 korterit). 2018. aasta II kvartalis müüdi 1 korter ning 6
kuuga kokku 8 korterit ja 1 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2019. aasta esimese 6 kuuga 1,7 miljoni
euro  võrra,  tasemele  17,4 miljonit  eurot  30.06.2019 seisuga.  Grupi
intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2019
seisuga 4,7%, mis on 0,3% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Teise kvartali tulemustes ei ole midagi, mille üle uhke olla.

Me istume jätkuvalt valmis ehitatud Iztok Parkside kortermajade otsas, mille
väärtus varudena on üle 7 miljoni eurot ning mille oodatav kogu müügitulu on
umbes 9 miljonit eurot. Korteritest üle 80% on eelmüügilepingutega välja müüdud.
Hea uudis halva mängu juures on, et kliendid soovivad seniajani saada kortereid
kätte ning ei ole eellepingutest taganenud. Kuna Bulgaaria bürokraatiamasin ei
ole Iztok Parkside juurdepääsutänavate avalikku omandiküsimust veel lahendanud,
viibib ka korterite üleandmine, müügitulu teenimine ja kasum. Meil tuleb jätkata
tööd probleemi lahendamisel, säilitada kannatus ning hinnata iga väikest sammu,
mis viib meid lahendusele ligemale.

Kodulahe projektis on teine maja ehitusgraafikus, eelmüügilepingutega on kaetud
üle 85% müüdavatest korteritest ning ootame müügitulu ja kasumit neljandas
kvartalis. Kolmanda hoone ehituse alustamine sõltub gruppi rahuldava ehitushinna
saavutamisest.

Lozeni projektis on käimas ehitushange ning võimalik on alustada ehitustöödega
neljandas kvartalis juhul, kui ehitushanke tulemused vastavad meie ootustele.
Madrid Blvd hoone täituvus on ligi 100% ning rahavoog on positiivne.

Otsime 2019. aaasta jooksul vastust kahele võtmeküsimusele: esiteks, kuidas
lahendada Iztok Parkside arendusprojekt võimalikult kiiresti ja kasumlikult ning
teiseks, kas kallinevate ehitushindade ja vähenevate marginaalide tingimustes on
õigem hoida ja arendada kinnisvara hoogsalt edasi või otsida alternatiivseid
lahendusi, et saavutada omakapitali tootluseks vähemalt 20% aastas.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2019. aasta II kvartalis 695 tuhat eurot (II kvartal
2018: 1 076 tuhat eurot, sellest 337 tuhat jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja
6 kuuga 1 746 tuhat eurot (6 kuud 2018: 3 223 tuhat eurot, sellest 1 793 tuhat
eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda
arendusprojektides moodustas II kvartalis 440 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 263 tuhat
eurot (2018. aasta: II kvartalis 182 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 492 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu
Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta II kvartalis oli 178 tuhat eurot ja
6 kuuga 350 tuhat eurot (2018. aasta II kvartalis 128 tuhat eurot ja 6 kuuga
252 tuhat eurot). 2019. aasta II kvartalis olid kõik kaubandus- ja kontoripinnad
koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikahjumiks kujunes 2019. aasta II kvartalis 59 tuhat eurot ja 6 kuuga
54 tuhat eurot, 2018. aasta II kvartalis jätkuvatest tegevusvaldkondadest 157
tuhat eurot ja 6 kuuga 66 tuhat eurot.

2019. aasta II kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kus on
valmimas 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida
2019. aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 62 korterit.

Jätkus ka Kodulahe III-V etapi projekteerimine, mis on praeguseks põhiosas
lõppenud. III etapi ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada
2019. aasta sügisel ning IV-V etapi ühist ehitust 2020. aastal. Lõppmüügi faasi
jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2019. aasta II kvartalis alustati ehitushanget 4 väiksema kortermaja rajamiseks
Kodukalda projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide
kohaselt algama 2019. aasta varasügisel.

Ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias on lõppenud. Vahearuande avaldamise
päevaks on eelmüüdud 56 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67
korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

Madrid Blvd hoonest on aruande avaldamise kuupäevaks müüdud 10 kuni 2018.
aastani majutusteenust pakkunud 15-st korterist.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud
ning käimas on ehitushange. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid
ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste
jätkudes alata 2019. aasta teises pooles, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks
etappideks. Arvestades maastiku eripära -  paiknemist mäenõlval - on oodatavaks
ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 30.06.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4
Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

-------------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          6 kuud 2019 6 kuud 2018 II kv 2019 II kv 2018
-------------------------------------------------------------------------------


 Jätkuvad tegevusvaldkonnad

 Müügitulu enda kinnisvara
 müügist                1 263    1 492    440    182

 Müügitulu teenuste müügist        483     301    255    155

 Müügitulu kokku            1 746    1 793    695    337 Müüdud kinnisvara ja teenuste
 kulu                 -1 329   -1 224    -514    -208

 Brutokasum                417     569    181    129 Muud äritulud               91     41     0     36

 Turustuskulud              -153     -68    -68    -25

 Üldhalduskulud             -382    -576    -149    -260

 Muud ärikulud              -27     -47    -23    -37

 Kasum tütarettevõtte müügist        0     15     0     0

 Ärikasum /-kahjum            -54     -66    -59    -157 Finantstulud- ja kulud         -232    -226    -115    -112

 Puhaskahjum jätkuvatest
 tegevusvaldkondadest          -286    -292    -174    -269 Puhaskahjum lõpetatud
 tegevusvaldkondadest            0    -110     0    -82

 Aruandeperioodi puhaskahjum       -286    -402    -174    -351 Aruandeperioodi koondkasum /-
 kahjum                 -286    -402    -174    -351
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)

 - tava                 -0,03    -0,03   -0,02   -0,03

 - lahustatud              -0,03    -0,03   -0,02   -0,03
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)

 - tava                 -0,03    -0,05   -0,02   -0,04

 - lahustatud              -0,03    -0,04   -0,02   -0,04
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

-----------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          30.06.2019  31.12.2018
-----------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid       1 277    2 327

 Finantsinvesteeringud           0      69

 Nõuded ja ettemaksed          698     739

 Varud                21 286    17 482

 Käibevara kokku           23 261    20 617 Nõuded ja ettemaksed           20      25

 Kinnisvarainvesteeringud       11 462    12 344

 Materiaalne põhivara          388     267

 Immateriaalne põhivara         233     262

 Põhivara kokku            12 103    12 898

 VARAD KOKKU             35 364    33 515 Laenukohustused           16 575    12 547

 Võlad ja saadud ettemaksed      4 671    3 982

 Lühiajalised kohustused kokku    21 246    16 529 Laenukohustused            1 403    3 985

 Pikaajalised kohustused kokku     1 403    3 985

 KOHUSTUSED KOKKU           22 649    20 514 Aktsiakapital             6 299    6 299

 Ülekurss               2 285    2 285

 Kohustuslik reservkapital       2 011    2 011

 Muud reservid              245     245

 Jaotamata kasum            1 875    2 161

 OMAKAPITAL KOKKU           12 715    13 001

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    35 364    33 515
-----------------------------------------------------------


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
www.arcovara.com