Teate vaade
Ettevõte UPP Olaines OÜ
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 14 juuni 2019 15:00:31 +0300
Manused
UPPOlaines-10001976691-en.pdf
UPPOlaines-10001976693-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri UPP Olaines OÜ 2018. majandusaasta auditeeritud aruanne
Tekst
TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi 'Ettevõte', ja koos tütarettevõtetega 'Grupp') asutati
kinnisvarainvesteeringu  Olaines  Logistics  Park  (hooned  ja  kinnistu)
finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht
on Sharlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029,
registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati
24.08.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2017, kui
omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte
tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõtte  on  loodud  ainult  Olaines Logistics Parki finantseerimiseks,
omandamiseks  ja  haldamiseks,  seetõttu  strateegilisi  muutusi ettevõtte
äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal  puudub  informatsioon  trendidest,  ebakindlustest,  nõuetest,
kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju
ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool
ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Perioodi 24.08.2017 - 31.12.2018 juhtkonna kommentaar

Grupi  edukal  esimesel  aruandlusperioodil toimus kaks olulist sündmust:
kinnisvaraobjekti  Olaines Logistics Park omandamine ning UPP Olaines OÜ
võlakirjade edukas noteerimine Nasdaq Tallinna võlakirjade nimekirjas.

UPP Olaines OÜ omandas kinnisvaraobjekti Olaines Logistics Park 15.12.2017.
Kinnisvaraobjekt valiti sobivuse tõttu UPP Olaines OÜ emaettevõtte United
Partners Property OÜ investeerimissuunaga: logistika kinnisvara heas asukohas,
pikaajalised  üürilepingud  ning  ankurrentnikuks  oma  valdkonna juhtivad
ettevõtted.

Kinnisvara omandamise finantseerimiseks emiteeris ettevõtte tagatud allutatud
võlakirju nominaalväärtuses kokku 6,215 miljon eurot. Mitteavalik emissioon
korraldati  Balti  institutsionaalsetele  investoritele  ning  varakatele
indiviididele. Võlakirjad noteeriti ning võeti kauplemisele Nasdaqi Tallinna
võlakirjade nimekirjas 29.11.2018.

13.09.2018 otsustati UPP Olaines OÜ osanike- ja juhatuse koosolekul UPP Olaines
OÜ ja selle tütarettevõtte Olaines Logistics SIA juhtkonna ning nõukogu liikmete
vahetuse kasuks. Eelnevalt UPP Olaines OÜ nõukogu liige Marko Tali nimetati UPP
Olaines OÜ ning Olaines Logistics SIA juhtkonna esimehe rolli. Eelmised UPP
Olaines OÜ ning Olaines Logistics SIA juhtkonna liikmed kutsuti tagasi oma
senistelt positsioonidelt. Hallar Loogma nimetati UPP Olaines OÜ nõukokku.
Muutused UPP Olaines OÜ juhtkonnas ning nõukogus olid 05.10.2018 seisuga lõpule
viidud.

Marko Tali on olnud United Partners Group OÜ otseinvesteeringute ettevõtte
United Partners Investments OÜ juht. Antud muutused viidi läbi United Partners
Group OÜ investeeringute efektiivsemaks juhtimiseks.

Finantsülevaade

Konsolideeritud neto renditulu perioodil 24.08.2017 - 31.12.2018 oli 2 607 869
eurot.  Samal perioodil oli ärikasum 2 651 520 eurot ning puhaskasum 967 219
eurot.  Kuna  investeerimisettevõtte Olaines Logistics Parks SIA omandati
aruandeperioodil ning see on esimene auditeeritud konsolideeritud aruanne, ei
saa  antud  perioodi  finantstulemusi  võrrelda  eelnevate  auditeeritud
aastaaruannetega.

Üldhalduskulud olid kokku 221 480 EUR, mis moodustavad 8,5% neto renditulust.
Üldhalduskulud  sisaldavad ühekordse loomuga kulusid nagu United Partners
grupiettevõttele hüvitatud tehingukulud summas 100 000 eurot (kajastatud kui
Konsulteerimisteenused) ning tingimusliku tähtajalise hoiuse konto, hüpoteegi
seadmise ning laenu väljamaksega seotud kulud kokku 32 627 eurot (kajastatud kui
Pangateenused).

Ettevõte kasutas sõltumatu atesteeritud hindaja teenust, et aruandekuupäeva
seisuga kajastada Olaines Logistics Park kinnisvara õiglases väärtuses ning
sellest tulenevalt kajastati aruandlusperioodi vältel kinnisvara ümberhindlusest
kasumit summas 362 000 eurot.

Suurem osa kuludest 'Muud kulud / (tulud)' summas 96 869 eurot tekkisid 2016.
ning  2017. aastal,  mil UPP Olaines OÜ ei olnud veel kinnisvara omava
investeerimisettevõtte Olaines Logistics Park SIA omanik. Kulu on ühekordse
loomuga ning on põhjustatud peamiselt edasilükkunud tulumaksust, mis oli
akumuleerunud bilanssi seoses oodatud muutustega äriühingu tulumaksu arvutamises
ning maksmises, tingituna 2018 uuest Läti äriühingu tulumaksuseadusest.

31.12.2018 seisuga  moodustasid ettevõtte varad kokku 31 489 267 eurot, sh
õiglases  väärtuses  kinnisvarainvesteering,  mis moodustas 97.7% varadest.
31.12.2018 seisuga  oli  ettevõtte  netovõlg 26 181 642 eurot. Netovõlg on
arvutatud järgnevalt: ettevõtte kogulaenust on lahutatud raha ning raha ja
ekvivalendid, ning seejärel on lahutatud sellest United Partners Property OÜ
antud allutatud laen.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete
üüri- ning kommunaaltasude laekumiste perioodil 24.08.2017 - 31.12.2018 ei
toimunud.

31.12.2018 seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Vastavus võlakirjatingimustega

Vastavalt UPP Olaines OÜ võlakirjade tingimuste punktile 3.5.3 ning 3.5.4
kinnitab juhtkond, et UPP Olaines OÜ DSCR on perioodil 24.08.2017 - 31.12.2018
suurem või võrdne 1,1'ga ning perioodil 10.11.2017 - 31.12.2018 pole aset
leidnud erakorralist varajase lunastuse sündmust.

/Signed digitally/

Marko Tali

UPP Olaines OÜ juhatuse esimees

14.06.2019, Tallinn

Juhatus ning nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines
OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukoguliikmete töötajaid.


Perioodi 24.08.2017 - 31.12.2018 finantsilised võtmenäitajad

-------------------------------------------
 (eurodes)    24.08.2017 - 31.12.2018
-------------------------------------------
 Neto renditulu          2 607 869

 Ärikasum             2 651 520

 Perioodi kasum           967 219
-------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                  31.12.2018  24.08.2017
-----------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteering            30 762 000      0

 Intressikandvad laenud            29 656 633      0

 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta  26 608 333      0


-------------------------------------------------------------------------------
                             24.08.2017 - 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas
 renditulu)                                37,1%

 ROA (Puhaskasum / Keskmised varad)                    6,1%

 DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa
 tagasimaksed ning intressimaksed, va omanikulaenu
 põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)                 1,3


KONSOLIDEERITUD UPP OLAINES OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

-------------------------------------------------------------------------------
 (eurodes)                     Lisa 24.08.2017 - 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu                   6          2 607 869
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto renditulu                             2 607 869
-------------------------------------------------------------------------------


 Üldhalduskulud                   7          (221 480)

 Kasum / (kahjum) kinnisvarainvesteeringu
 ümberhindlusest                  12          362 000

 Muud tulud / (kulud)                           (96 869)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                                2 651 520
-------------------------------------------------------------------------------


 Finantstulud / (kulud)               8         (1 720 477)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu                           931 043
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                      9           36 176

 Aruandeperioodi kasum                           967 219


-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum kokku                     967 219
-------------------------------------------------------------------------------

Lisad lehekülgedel 12 - 36 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lahutamatu osa.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

-----------------------------------------------------------------------
 (eurodes)               Lisa  31.12.2018  24.08.2017
-----------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid       10    426 691    2 500

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded  11    300 576      0
-----------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                 727 267    2 500 Kinnisvarainvesteering         12  30 762 000      0
-----------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                 30 762 000      0

 VARAD KOKKU                  31 489 267    2 500 Võlad tarnijatele ja muud võlad    13    446 036      0

 Tuletisinstrumendid          16    416 879       0

 Laenukohustised            15   1 064 004      0
-----------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustised            1 926 919      0 Laenukohustised            15  28 592 629      0
-----------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustised            28 592 629      0

 KOHUSTISED KOKKU                30 519 548      0 Osakapital               14     2 500    2 500

 Jaotamata kasum                 967 219      0
-----------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                 969 719    2 500 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU         31 489 267    2 500
-----------------------------------------------------------------------

Lisad lehekülgedel 12 - 36 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lahutamatu osa.


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee