Teate vaade
Ettevõte UPP Olaines OÜ

NB! See on parandusteade.

 • Keel 'English'. Pealkiri oli muutunud.
 • Keel 'Eesti'. Pealkiri oli muutunud.
 • Manus oli lisatud 'UPPOlaines-10001962321-en.pdf'.
 • Manus oli lisatud 'UPPOlaines-10001962323-et.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'UPPOlaines-10001960551-en.pdf'.
 • Manus oli ära kustutatud 'UPPOlaines-10001960553-et.pdf'.
Eelmine versioon UPP Olaines OÜ 2019. aasta 1. kvartali auditeerimata majandustulemused
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 05 juuni 2019 12:08:28 +0300
Manused
UPPOlaines-10001962321-en.pdf
UPPOlaines-10001962323-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Parandus: UPP Olaines OÜ 2019. aasta 1. kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
Järgneb parandus 4. juunil 2019. a. avalikustatud UPP Olaines OÜ 2019. aasta 1.
kvartali auditeerimata majandustulemustele. Paranduse käigus on lisatud
kommentaar vahearuandeperioodi majandustulemustele ning on muudetud 2018.
auditeeritud majandusaasta aruande hilinemise põhjenduse sõnastust.


TEGEVUSARUANNE 2019. AASTA 3 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ ('ettevõte') asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics
Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks.
Olaines Logistics Park asukoht on Sharlotes, Olainese maakond, Olainese vald,
kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr.
5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning ettevõttel puudus majanduslik tegevus
kuni 15.12.2018, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Kinnisvara omandamise finantseerimiseks emiteeris ettevõtte tagatud allutatud
võlakirju kogunominaalväärtuses 6,215 miljon eurot. Võlakirjad noteeriti ning
võeti kauplemisele Nasdaqi Tallinna võlakirjade nimekirjas 29.11.2018.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte
tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõtte  on  loodud  ainult  Olaines Logistics Parki finantseerimiseks,
omandamiseks  ja  haldamiseks,  seetõttu  strateegilisi  muutusi ettevõtte
äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal  puudub  informatsioon  trendidest,  ebakindlustest,  nõuetest,
kohustustest  või  sündmustest,  mis võiks mõistliku tõenäosusega osutada
materiaalset mõju ettevõtte väljavaadetele selle vahearuande aruandlusperioodi
järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ jätkab tegevust.


2019. aasta esimese kvartali ('I kv 2019') tegevusaruanne

Viivitus 2018. majandusaasta auditeeritud tulemuste avalikustamises

UPP Olaines OÜ ei ole avalikustanud 2018. majandusaasta auditeeritud tulemusi
kuna UPP Olaines OÜ 2018. majandusaasta auditeeritud aruanne ei ole veel
lõpetatud.

Aruande valmimise hilinemise põhjuseks on UPP Olaines OÜ tütaräriühingute
Olaines  Logistics  SIA  ja Olaines Logistics Parks SIA esmakordne IFRS
arvestuspõhimõtetele  tuginevate  majandusaasta  aruannete  koostamine  ja
auditeerimine ning UPP Olaines OÜ esmakordne konsolideeritud majandusaasta
aruande koostamine ja auditeerimine. Need protsessid on võtnud rohkem aega kui
esialgu planeeritud.

UPP Olaines OÜ juhatus kinnitab, et 2018. majandusaasta auditeeritud tulemuste
avalikustamisega viivitamine ei ole tahtlik. Samuti kinnitab UPP Olaines OÜ
juhatus,  et  viivitust  ei  ole  põhjustatud UPP Olaines OÜ, või tema
tütaräriühingute, majandus-, finants-, või äritegevusest.

Kommentaarid majandustulemustele

2019. a. 1. kvartalis oli ettevõtte ärikasum 644 147 EUR, mis on 27% rohkem
võrreldes 2018. a. 1. kvartaliga. Ärikasum kasvas vähenenud halduskulude tõttu,
mis 2019. a. 1. kvartalis olid kokku 5 566 EUR. Kõrge halduskulu 2018. a. 1.
kvartalis  oli tingitud tehingukuludest mis kompenseeriti United Partners
grupile.  Peamise  osa  tehingu  kuludest  moodustasid  investeerimislaenu
väljastamise ja selle tagamiseks hüpoteegi seadmise kulud, võlakirja tagatiseks
II  jk.  hüpoteegi  seadmise  kulud  ning  võlakirjade  tingimuste  ja
tehingudokumentidega seotud juriidilised kulud.

2019. a. 1. kvartalis oli ettevõtte finantskulu 376 674 EUR, mis on 29% rohkem
võrreldes 2018. a. 1. kvartaliga. 2018. a. 1. kvartali aruande avalikustamise
hetkeks  ei  olnud  Olaines  Logistics  SIA sõlminud veel SWAP lepingut
investeerimislaenu pakkujaga. Erinevalt käesolevast vahearuandest ei kajastanud
2018. a.  1. kvartali vahearuanne SWAP-i turuväärtust, mis on põhjustanud
finantskulu suurenemise vahearuannete lõikes.

Muud  finantstulemused  on  võrreldavad  2018. a. 1. kvartaliga. Käesoleva
aruandeperioodi jooksul ei toimunud erakorralise või ühekordse iseloomuga
suuremaid kulutusi ning ettevõttele ei laekunud erakorralist või ühekordse
iseloomuga tulu.

Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning
laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga
võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti SWAP-iga fikseeritud.
Tulude poolel on stabiilne renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas
fikseeritud  kesk-pikkade  lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt
inflatsioonile. Aruandeperioodi jooksul ei esinenud ülaltoodust muid asjaolusid
mis oleksid ettevõtte majandustegevust või finantstulemusi oluliselt muutnud.
Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused
üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete
üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2019. a. 1. kvartalis ei olnud.

2019. a. 1. kvartali lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.


Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhtkonnas on üks liige: Marko Tali, juhtkonna esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar
Loogma.

Juhtkonna ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhtkonna ning nõukogu töötajaid.


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

---------------------------------------------------------------
 (eurodes)          Lisa  3 kuud 2019  3 kuud 2018
---------------------------------------------------------------
 Müügitulu          4      649 713     624 518
---------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu              649 713     624 518
---------------------------------------------------------------


 Halduskulud         5      (5 566)    (118 605)
---------------------------------------------------------------
 Ärikasum                 644 147     505 913
---------------------------------------------------------------


 Finantstulud (kulud)     6     (376 674)    (291 198)
---------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu           267 473     214 715
---------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum              267 473     214 715


---------------------------------------------------------------
 Perioodi koondkasum kokku         267 473     214 715
---------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

------------------------------------------------------------------
 (eurodes)            Note  31.03.2019  31.12.2018
------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid     7    523 170   426 691

 Nõuded ja ettemaksed       8    281 913   300 576
------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku               805 083   727 267 Kinnisvarainvesteeringud     9   30 762 000  30 762 000
------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku              30 762 000  30 762 000

 VARAD KOKKU               31 567 083  31 489 267 Võlad ja ettemaksed        10    939 259   862 915

 Laenukohustused          11   1 064 000  1 064 004
------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused          2 003 259  1 926 919 Laenukohustused          11  28 326 632  28 592 629
------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused         28 326 632  28 592 629

 KOHUSTUSED KOKKU             30 329 891  30 519 548 Aktsiakapital                 2 500    2 500

 Jaotamata kasum              1 234 692   967 219
------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU              1 237 192   969 719 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU      31 567 083  31 489 267
------------------------------------------------------------------


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee