Teate vaade
Ettevõte UPP Olaines OÜ

NB! Teate oli parandatud.

Parandatud versioon Parandus: UPP Olaines OÜ 2019. aasta 1. kvartali auditeerimata majandustulemused
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 04 juuni 2019 12:29:16 +0300
Manused
UPPOlaines-10001960551-en.pdf
UPPOlaines-10001960553-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri UPP Olaines OÜ 2019. aasta 1. kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ ('ettevõte') asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics
Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks.
Olaines Logistics Park asukoht on Sharlotes, Olainese maakond, Olainese vald,
kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr.
5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning ettevõttel puudus majanduslik tegevus
kuni 15.12.2018, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Kinnisvara omandamise finantseerimiseks emiteeris ettevõtte tagatud allutatud
võlakirju kogunominaalväärtuses 6,215 miljon eurot. Võlakirjad noteeriti ning
võeti kauplemisele Nasdaqi Tallinna võlakirjade nimekirjas 29.11.2018.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte
tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõtte  on  loodud  ainult  Olaines Logistics Parki finantseerimiseks,
omandamiseks  ja  haldamiseks,  seetõttu  strateegilisi  muutusi ettevõtte
äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal  puudub  informatsioon  trendidest,  ebakindlustest,  nõuetest,
kohustustest  või  sündmustest,  mis võiks mõistliku tõenäosusega osutada
materiaalset mõju ettevõtte väljavaadetele selle vahearuande aruandlusperioodi
järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ jätkab tegevust.

2019. aasta esimese kvartali ('I kv 2019') tegevusaruanne

Viivitus 2018. majandusaasta auditeeritud tulemuste avalikustamises

UPP Olaines OÜ ei ole avalikustanud 2018. majandusaasta auditeeritud tulemusi
kuna UPP Olaines OÜ 2018. majandusaasta auditeeritud aruanne ei ole veel valmis.

Aruande valmimise hilinemise põhjuseks UPP Olaines OÜ ja tema tütaräriühingute
esmakordne auditeerimine, mis on võtnud rohkem aega kui esialgu planeeritud. UPP
Olaines OÜ alla kuulub Läti tütaräriühing Olaines Logistics SIA, mille alla
kuulub omakorda Olaines logistikakeskuse operaator Olaines Logistics Parks SIA.
Kahe Läti äriühingu esmakordne auditeerimine Eesti Emitendi alla on võtnud
rohkem aega, võrreldes regulaarse auditi protsessiga.

UPP Olaines OÜ juhatus kinnitab, et 2018. majandusaasta auditeeritud tulemuste
avalikustamisega viivitamine ei ole tahtlik. Samuti kinnitab UPP Olaines OÜ
juhatus,  et  viivitust  ei  ole  põhjustatud UPP Olaines OÜ, või tema
tütaräriühingute, majandus-, finants-, või äritegevusest.

Tegevused

Olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri-
ning kommunaaltasude laekumiste, IV kv 2018 ei olnud.

IV kv 2018 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

---------------------------------------------------------------
 (eurodes)          Lisa  3 kuud 2019  3 kuud 2018
---------------------------------------------------------------
 Müügitulu          4      649 713     624 518
---------------------------------------------------------------
 Puhas renditulu              649 713     624 518
---------------------------------------------------------------


 Halduskulud         5      (5 566)    (118 605)
---------------------------------------------------------------
 Ärikasum                 644 147     505 913
---------------------------------------------------------------


 Finantstulud (kulud)     6     (376 674)    (291 198)
---------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksu           267 473     214 715
---------------------------------------------------------------
 Perioodi kasum              267 473     214 715


---------------------------------------------------------------
 Perioodi koondkasum kokku         267 473     214 715
---------------------------------------------------------------


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

------------------------------------------------------------------
 (eurodes)            Note  31.03.2019  31.12.2018
------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid     7    523 170   426 691

 Nõuded ja ettemaksed       8    281 913   300 576
------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku               805 083   727 267 Kinnisvarainvesteeringud     9   30 762 000  30 762 000
------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku              30 762 000  30 762 000

 VARAD KOKKU               31 567 083  31 489 267 Võlad ja ettemaksed        10    939 259   862 915

 Laenukohustused          11   1 064 000  1 064 004
------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused          2 003 259  1 926 919 Laenukohustused          11  28 326 632  28 592 629
------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused         28 326 632  28 592 629

 KOHUSTUSED KOKKU             30 329 891  30 519 548 Aktsiakapital                 2 500    2 500

 Jaotamata kasum              1 234 692   967 219
------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU              1 237 192   969 719 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU      31 567 083  31 489 267
------------------------------------------------------------------


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee