Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 14 mai 2019 12:02:14 +0300
Manused
ASTallinna-10001926221-en.pdf
ASTallinna-10001926222-en.pdf
ASTallinna-10001926224-et.pdf
ASTallinna-10001926225-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn,
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. mail 2019 algusega kell 10.00
Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn).

Üldkoosoleku  kokkukutsumise  teade  avaldati  22. aprillil  2019 börsi
infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://investor.ts.ee/ ning päevalehes
?Postimees".

Aktsionäride üldkoosolekul osales 149 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega
oli esindatud 214 935 132 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 81,72% kõigist
aktsiatega määratud häältest.

AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosolek otsustas:

 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 214 930 429 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS-i Tallinna Sadam 2018. a
majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

 1. Kasumi jaotamine

Kinnitada 214 909 698 hääle ehk 99,99% poolthäälega 2018. aasta majandusaasta
puhaskasum 24 423 303 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 42 100 654
eurot ja maksta aktsionäridele dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, kokku summas
35 242 000 eurot.

Dividendiõiguslike   aktsionäride   nimekiri  fikseeritakse  28.05.2019
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud
õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.05.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.
Dividendid makstakse aktsionäridele 04.06.2019.

 1. Nõukogu töökorra muutmine

Tunnistada 206 442 366 hääle ehk 96,05% poolthäälega kehtetuks ainuaktsionäri
25.04.2011 otsusega kinnitatud ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord ja kinnitada
ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord uues redaktsioonis üldkoosolekule esitatud
kujul.

 1. ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine

Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi ?nõukogu") liikmete valimist,
tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride
esindajatest  koosnev  AS-i  Tallinna  Sadam  nimetamiskomitee  (edaspidi
?nimetamiskomitee")  eesmärgiga  tagada  ühtse meeskonnana toimiva nõukogu
komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist
sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu
koosseisu  efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.
Valida nimetamiskomitee liikmeteks:
1.         Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee
esimees;
2.         Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler;
3.         Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
4.         Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige;
5.         Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi
osakonna projektijuht.

Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1
sätestatule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 211 085 739 häält ehk 98,21% üldkoosolekul
esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 2 (kahe) päeva jooksul Tallinna
Sadama investorveebis https://investor.ts.ee/ alates üldkoosoleku toimumisest.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)