Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 09 mai 2019 16:02:28 +0300
Manused
ArcoVara-10001919501-en.pdf
ArcoVara-10001919503-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, mis on 28% vähem
kui 2018. aasta I kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 1,5 miljonit
eurot. 2018. aasta I kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse segmendiga oli
2,1 miljonit eurot.

2019. aasta  I  kvartali  ärikasumiks  (=EBIT)  kujunes 5 tuhat eurot ja
puhaskahjumiks 112 tuhat eurot. 2018. aasta I kvartalis sai grupp ärikasumit
jätkuvatest tegevusvaldkondadest 91 tuhat eurot (63 tuhat kokkuvõttes) ja
puhaskahjumit 51 tuhat eurot.

2019. aasta I kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 7 korterit.
2018. aasta I kvartalis müüdi 7 korterit ja 1 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2019. aasta I kvartalis 1,7 miljoni euro
võrra, tasemele 15,9 miljonit eurot 31.03.2019 seisuga. Grupi intressikandvate
kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2019 seisuga 4,8%, mis on
0,2% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Esimene kvartal ei ületanud ootusi ning ei jäänud neile ka alla. Arco Vara
teenis elamisraha Madrid Blvd hoone rendi- ja haldustasudest ning endise
teenusdivisjoni ettevõtete poolt makstavatest litsentsitasudest, samuti mõnede
Madrid Blvd korterite müügist. Kvartali jooksul vähenes ka kulubaas seoses
Madrid Blvd hoone pangalaenu osalise tagasimaksega ja intressimäära alandamisega
panga poolt.

Grupi põhiline väljakutse on jätkuvalt juba valmis ehitatud ja suures osas
eelmüüdud Iztok Parkside projekti realiseerimine. Ilmselt oleme ainus Bulgaaria
arendaja, kes peab korterite müügi alustamiseks saama Bulgaaria valitsuse otsuse
kahe  erinevale  avalikule  institutsioonile  kuuluvate  maatükkide, mille
kogupindala ei ületa paarisadat ruutmeetrit, võõrandamiseks kolmandale avalikule
institutsioonile, kes selle maa kasutusotstarvet ei muuda. Maatüki kasutus
tänavana  on  juba planeeringutega kehtestatud ning asfaldiga kinnitatud.
Juriidilise protsessi läbiviimiseks on kokku vaja üle 50 allkirja ja templi,
millest suur enamus on tänaseks olemas. Kahjuks on sellistes tingimustes kogu
ajakulu prognoosimine tänamatu tegevus, mille käigus ka juhatus on teinud
vigu.

Muud arendused kulgevad plaanipäraselt ning teise kvartali jooksul on oodata
kolme olulist otsust:

 a. Kodulahe III etapi ehituse alustamine või ka mittealustamine sõltuvalt
  ehitushinna ja oodatud müügitulu vahekorrast. Arco Vara tõstis hiljuti
  Kodulahe II etapi allesjäänud korterite müügihindu;
 b. Tartus, Oa tn Kodukalda projektis ehituse alustamine või mittealustamine,
  lähtudes samadest kaalutlustest;
 c. Botanica Lozen'i projektis esimese etapi ehitusloa saamine ning ehituse
  alustamine, lähtudes samadest kaalutlustest.

Nii Tallinna kui Sofia eluasemeturgu iseloomustab teatav ülekuumenemine, mis
väljendub  järsult tõusnud maa- ja ehitushindades. Kuigi pangad laenavad
kinnisvara ostmiseks endiselt, on näha langusemärke nii tehingute arvus kui ka
uute ehituste alustamisel. Ka tarbijad on hakanud ostuotsustega viivitama,
oodates hindade alanemist. Arvestades meie maapanga kvaliteeti, mida ei ole
mõtet raisata iga hinna eest arendamisele, ja väikeseks viidud üldkulusid, mis
võimaldavad istuda kannatlikult enne uute võimalustega alustamist, ei ole meil
tingimata vaja uute arenduste alustamisega kiirustada.

Seega esimese kvartali kokkuvõtteks ja teise kvartali ootuseks: Arco Vara ei
vaja juurde kapitali ega ideid ega töökäsi, vaid kannatust.


TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2019. aasta I kvartalis 1 051 tuhat eurot (I kvartal
2018: 2 147 tuhat   eurot,   sellest   1 456 tuhat  eurot  jätkuvatest
tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides
moodustas I kvartalis 823 tuhat eurot (2018. aasta I kvartal: 1 310 tuhat
eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu
Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta I kvartalis oli 172 tuhat eurot
(2018. aasta I kvartalis 124 tuhat eurot). 2019. aasta I kvartalis olid kõik
kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikasumiks kujunes 2019. aasta I kvartalis 5 tuhat eurot, 2018. aasta I
kvartalis 91 tuhat eurot.

2019. aasta I kvartalis jätkusid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kuhu
tuleb 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019.
aasta lõpuks. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 58 korterit.

Jätkus ka Kodulahe III-V etapi projekteerimine, mis peaks lõppema 2019. aasta
suvel. III etapi ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada
2019. aasta sügisel ning IV-V etapi ühist ehitust 2020. aastal. Lõppmüügi faasi
jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist.

2019. aasta I kvartalis lõppesid projekteerimistööd Oa tänava kinnistutel
Tartus, kuhu on plaanis rajada 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime
all. Ehitus peaks plaanide kohaselt algama 2019. aasta suvel.

Ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias on lõppenud. Vahearuande avaldamise
päevaks on eelmüüdud 53 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67
korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

Madrid Blvd hoonest on aruande avaldamise kuupäevaks müüdud 10 2018. aastani
majutusteenust pakkunud 15-st korterist.

Käesoleva aruande avaldamise kuupäevaks on sisuliselt lõppenud Botanica Lozeni
projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal. Projekti raames on plaanis
rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks
soodsate turutingimuste jätkudes alata 2019. aasta teises pooles, tõenäoliselt
jaotatuna väiksemateks etappideks. Arvestades maastiku eripära -  paiknemist
mäenõlval - on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.03.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4
Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE


--------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes                   3 kuud 2019 3 kuud 2018
--------------------------------------------------------------------------


 Jätkuvad tegevusvaldkonnad

 Müügitulu enda kinnisvara müügist             823    1 310

 Müügitulu teenuste müügist                228     146

 Müügitulu kokku                     1 051    1 456 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu            -815   -1 016

 Brutokasum                        236     440 Muud äritulud                       91      5

 Turustuskulud                       -85     -43

 Üldhalduskulud                      -233    -316

 Muud ärikulud                       -4     -10

 Kasum tütarettevõtte müügist                0     15

 Ärikasum                          5     91 Finantstulud- ja kulud                  -117    -114

 Kahjum enne tulumaksu                  -112     -23

 Puhaskahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest       -112     -23 Puhaskahjum mittejätkuvatest tegevusvaldkondadest      0     -28

 Aruandeperioodi puhaskasum                -112     -51 Aruandeperioodi koondkasum                -112     -51
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
 - tava                         -0,01    0,00

 - lahustatud                      -0,01    0,00
--------------------------------------------------------------------------
 - tava                         -0,01    -0,01

 - lahustatud                      -0,01    -0,01
--------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

-----------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes          31.03.2019  31.12.2018
-----------------------------------------------------------


 Raha ja raha ekvivalendid       1 644    2 327

 Finantsinvesteeringud           0      69

 Nõuded ja ettemaksed          608     739

 Varud                19 145    17 482

 Käibevara kokku           21 397    20 617 Nõuded ja ettemaksed           20      25

 Kinnisvarainvesteeringud       11 721    12 344

 Materiaalne põhivara          287     267

 Immateriaalne põhivara         256     262

 Põhivara kokku            12 284    12 898

 VARAD KOKKU             33 681    33 515 Laenukohustused           12 792    12 547

 Võlad ja saadud ettemaksed      4 092    3 982

 Lühiajalised kohustused kokku    16 884    16 529 Laenukohustused            3 908    3 985

 Pikaajalised kohustused kokku     3 908    3 985

 KOHUSTUSED KOKKU           20 792    20 514 Aktsiakapital             6 299    6 299

 Ülekurss               2 285    2 285

 Kohustuslik reservkapital       2 011    2 011

 Muud reservid              245     245

 Jaotamata kasum            2 049    2 161

 OMAKAPITAL KOKKU           12 889    13 001

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    33 681    33 515
-----------------------------------------------------------


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
www.arcovara.com