Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 09 mai 2019 09:00:00 +0300
Manused
Nordecon-10001917461-en.pdf
Nordecon-10001917462-en.pdf
Nordecon-10001917464-et.pdf
Nordecon-10001917465-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
Börsiteade  sisaldab:  Nordecon AS 2019. aasta I kvartali konsolideeritud
finantsaruandeid (auditeerimata), ülevaadet aruandeperioodi majandustulemust
oluliselt mõjutanud sündmustest, väljavaateid tegevusturgudele ning peamiste
riskide kirjeldust.

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ
Tallinna        ja        Nordeconi        koduleheküljel
(http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).

Aruandeperioodi  kohta  käiv  investorpresentatsioon  on  lisatud manusena
börsiteatele     ja     avalikustatud     Nordeconi    kodulehel
(http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EUR '000                       31.03.2019  31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid                 5 391    7 678

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded           27 904    31 627

 Ettemaksed                        1 700    1 383

 Varud                          23 692    20 444

 Käibevara kokku                     58 687    61 132


 Põhivara

 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud    1 734    2 266

 Pikaajalised finantsinvesteeringud              26      26

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded            8 285    8 225

 Kinnisvarainvesteeringud                 5 526    5 526

 Materiaalne põhivara                   16 164    12 288

 Immateriaalne põhivara                  14 675    14 674

 Põhivara kokku                      46 410    43 005

 VARA KOKKU                       105 097   104 137 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                     17 318    9 374

 Võlad hankijatele                    32 226    34 954

 Muud võlad                        7 013    5 187

 Ettemaksed                        3 650    3 932

 Eraldised                          529    1 013

 Lühiajalised kohustused kokku              60 736    54 460


 Pikaajalised kohustused

 Laenukohustused                     11 203    14 830

 Võlad hankijatele                      98      98

 Muud võlad                         177      71

 Eraldised                         1 111     969

 Pikaajalised kohustused kokku              12 589    15 968

 KOHUSTUSED KOKKU                     73 325    70 428 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital                      16 321    16 321

 Omaaktsiad                         -693     -693

 Ülekurss                          618     618

 Kohustuslik reservkapital                 2 554    2 554

 Realiseerumata kursivahed                 1 948    1 992

 Jaotamata kasum                      8 934    10 896

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital      29 682    31 688

 Mittekontrolliv osalus                  2 090    2 021

 OMAKAPITAL KOKKU                     31 772    33 709

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU             105 097   104 137

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 EUR´000                         3k 2019 3k 2018   2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                         34 524 43 662 223 496

 Müüdud toodangu teenuste ja kaupade kulu        -34 478 -43 209 -213 463

 Brutokasum                         46   453  10 033 Turunduskulud                       -346  -173   -626

 Üldhalduskulud                     -1 493 -1 671  -6 725

 Muud äritulud                        56   17  1 471

 Muud ärikulud                        -13   -77   -122

 Ärikasum (kahjum)                    -1 750 -1 451  4 031 Finantstulud                        271   135   431

 Finantskulud                       -364  -304   -909

 Finantstulud ja -kulud kokku                -93  -169   -478 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum      -50   -63   835 Maksustamiseelne kasum (kahjum)             -1 893 -1 683  4 388

 Tulumaks                           0  -200   -567

 Puhaskasum (kahjum)                   -1 893 -1 883  3 821 Muu koondkasum (kahjum):
 Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed
 puhaskasumisse- või kahjumisse

 Realiseerumata kursivahed                  -44   68    -3

 Kokku muu koondkasum                    -44   68    -3

 KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)                -1 937 -1 815  3 818  Puhaskasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa        -1 962 -1 806  3 381

 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa          69   -77   440

 Kokku puhaskasum (kahjum)                -1 893 -1 883  3 821 Koondkasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa        -2 006 -1 738  3 378

 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa          69   -77   440

 Kokku koondkasum (kahjum)                -1 937 -1 815  3 818 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta
 emaettevõtte aktsionäridele:

 Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes            -0,06  -0,06   0,11

 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes        -0,06  -0,06   0,11

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 EUR´000                  3k 2019  3k 2018
---------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Laekumised ostjatelt            46 964  53 004

 Maksed hankijatele             -43 997  -49 887

 Makstud käibemaks               -846  -1 350

 Maksed töötajatele ja töötajate eest    -5 292  -5 206

 Makstud tulumaks                -11     0

 Netorahavoog äritegevusest         -3 182  -3 439 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine         -43    -66

 Materiaalse põhivara müük            18     3

 Antud laenud                  -9    -6

 Antud laenude laekumised             2     3

 Saadud dividendid               238    245

 Saadud intressid                 2     3

 Netorahavoog investeerimistegevusest      208    182 Rahavood finantseerimistegevusest

 Saadud laenud                1 737    534

 Saadud laenude tagasimaksed           -9   -194

 Kapitalirendi maksed             -577   -450

 Rendikohustise maksed             -251     0

 Makstud intressid               -208   -170

 Makstud dividendid                0   -384

 Netorahavoog finantseerimistegevusest     692   -664 Rahavoog kokku               -2 282  -3 921 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul   7 678   8 916

 Valuutakursimuutused              -5     0

 Raha jäägi muutus              -2 282  -3 921

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul   5 391   4 995

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta I kvartalis oli 46 tuhat eurot (I
kvartal 2018: 453 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli I kvartalis 0,1% (I kvartal
2018: 1%). Tulenevalt  ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust,
eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Aruandeperioodi kasum
teeniti hoonete ehituse segmendis, kus marginaalid on võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga paranenud, moodustades 4,5% (I kvartal 2018: 3,3%). Rajatiste
segmendi kahjum on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, mida enim
mõjutas aasta alguse ebasoodne ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt
keerulised ilmastikuolud mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute
kasumlikkust, pidev temperatuuride muutus ning keskmisest oluliselt suurem
sademete hulk tõstis kulubaasi kõikide põhiliste sisendite osas.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta I kvartalis 1 493 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 11% (I
kvartal 2018: 1 671 tuhat eurot), kuid 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal
müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud sisuliselt samaks,
moodustades 3,1% (I kvartal 2018: 3,1%).

Kontserni ärikahjumiks kujunes 2019. aasta I kvartalis 1 750 tuhat eurot (I
kvartal 2018: 1 451 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikahjum
(EBITDA) moodustas 1 018 tuhat eurot (I kvartal 2018: 944 tuhat eurot).
Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro suhtes 3,6% ning Kontsern kajastas valuutakursi kasumit aruandeperioodil
summas 215 tuhat eurot (I kvartal 2018: 62 tuhat eurot), siis Rootsi kroon
nõrgenes  euro  suhtes  aruandeperioodil ligikaudu 1,7%. Finantskuludes on
kajastatud Rootsi krooni kursikahjumit summas 163 tuhat eurot (I kvartal
2018: 123 tuhat eurot). Valuutakursi muutustest tekkinud kasum ja kahjum on
tingitud Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõttele eurodes antud laenu
ümberhindamisest kohalikku valuutasse.

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 1 893  tuhat eurot (I kvartal 2018: 1 883 tuhat
eurot),  millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
puhaskahjumi osa moodustas 1 962 tuhat eurot (I kvartal 2018: kahjum 1 806 tuhat
eurot).

Kontserni rahavood

2019. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas -3 182 tuhat eurot (I
kvartal 2018: -3 439 tuhat eurot). Esimese kvartali negatiivne äritegevuse
rahavoog on tsüklilisele ehitustegevusele iseloomulik. Suuremad püsikulud ja
ettevalmistused aktiivsema, eelkõige rajatiste, ehitusperioodi alustamiseks II
kvartalis hoiavad väljaminekud võrreldes sissetulekutega kõrgetena. Oluliselt
mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka
eratellijate  lepingutes,  kus  samaaegselt  tuleb ise tasuda ettemakseid
allhankijatele,  materjalide  soetamisel,  jne.  Rahavoogu  vähendavad  ka
ehitusperioodil  väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse
tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus
5-10% lepingu mahust. Kontsern on sõlminud ostufaktooringu raamlepingu, mille
raames  on  võimalik allhankijatel, kellel puudub finantseerimisasutustest
faktooringlimiidi  taotlemiseks piisav krediidivõimekus, kasutada Kontserni
limiiti.

Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I kvartalis oli 208 tuhat eurot (I
kvartal  2018: 182 tuhat  eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse
põhivara investeeringud summas 43 tuhat eurot (I kvartal 2018: 66 tuhat eurot)
ning saadud dividendid, mis moodustasid 238 tuhat eurot (I kvartal 2018: 245
tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I kvartalis oli 692 tuhat eurot (I
kvartal 2018: -664 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim
laenu-, kasutusõiguse- ja kapitalirendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku
1 737 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest
(I kvartal 2018: 534 tuhat eurot), laenude tagasimaksed moodustasid kokku 9
tuhat eurot (I kvartal 2018: 194 tuhat eurot) ja kapitalirendimaksed 577 tuhat
eurot  (I  kvartal  2018: 450 tuhat  eurot).  Seoses  rendiarvestuse
arvestuspõhimõtete muutusega, mille kohaselt senini finantsseisundi aruande
väliselt  kajastatud kasutusrendi kohustus kajastatakse alates 01.01.2019
finantsseisundi aruandes laenukohustusena, kajastatakse ka nimetatud lepingute
makseid  finantseerimistegevuse  rahavoos.  Aruandeperioodil  moodustasid
kirjeldatud  kasutusõiguse  maksed  kokku  251 tuhat eurot. Intressimaksed
moodustasid 208 tuhat eurot (I kvartal 2018: 170 tuhat eurot), intressimaksete
suurenemise põhjuseks on eelpool kirjeldatud arvestuspõhimõtete muutus.

Seisuga 31.03.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 391 tuhat
eurot (31.03.2018: 4 995 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 Suhtarv / näitaja          I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017    2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu, tuhat eurot         34 524   43 662   41 604  223 496

 Müügitulu muutus            -20,9%    4,9%   50,0%   -3,4%

 Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot   -1 893   -1 883   -1 086   3 821

 Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte
 aktsionäridele, tuhat eurot      -1 962   -1 806   -1 087   3 381

 Keskmine aktsiate arv, tk     31 528 585 30 913 031 30 756 728 31 528 585

 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
 (EPS), eurot              -0,06   -0,06   -0,04    0,11

 Üldhalduskulude määr müügitulust     4,3%    3,8%    3,5%    3,0%

 Libisev üldhalduskulude määr
 müügitulust               3,1%    3,1%    3,2%    3,0%

 EBITDA, tuhat eurot          -1 018    -944    -503   6 021

 EBITDA määr müügitulust         -2,9%   -2,2%   -1,2%    2,7%

 Brutokasumi määr müügitulust       0,1%    1,0%    1,5%    4,5%

 Ärikasumi määr müügitulust       -5,1%   -3,3%   -2,4%    1,8%

 Ärikasumi määr ilma varamüügi
 kasumita                -5,2%   -3,3%   -2,4%    1,3%

 Puhaskasumi määr müügitulust      -5,5%   -4,3%   -2,6%    1,7%

 Investeeritud kapitali tootlus     -2,9%   -2,6%   -1,5%    8,4%

 Omakapitali tootlus           -5,8%   -5,0%   -2,9%   11,2%

 Omakapitali osakaal           30,2%   31,1%   35,6%   32,4%

 Vara tootlus              -1,8%   -1,9%   -1,1%    3,5%

 Finantsvõimendus            38,4%   35,3%   29,3%   28,5%

 Lühiajaliste kohustuste
 kattekordaja               0,97    1,01    1,01    11,2

                   31.03.2019 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata tööd,
 tuhat eurot              170 509  143 589  130 109  100 352
-------------------------------------------------------------------------------

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on püsinud stabiilsena. 2019. aasta I kvartalis
moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 10% kogu müügitulust.
Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 8%.

       I kv 2019  I kv 2018  I kv 2017  2018
-----------------------------------------------------
 Eesti      90%     92%     91%  93%

 Ukraina     5%     3%     1%   4%

 Soome      4%     1%     2%   1%

 Rootsi      1%     4%     6%   2%

Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud.
Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna peatöövõtulepingut. Rootsi mahud on
aastataguse perioodiga võrreldes vähenenud, aruandeperioodil teostati töid ühe
peatöövõtulepingu  alusel.  Müügitulu  osakaal Soomes koosneb betoonitööde
töövõtust hoonete segmendis.

Müügitulu  hajutamine  erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt Kontserni
jooksvaid  tulemusi.  Välisturgude  osakaalu kasvatamine on Kontserni üks
strateegilisi  lähtekohti.  Kontserni  nägemust  edasisest  äritegevusest
välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis ?Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele".

2019. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised)
esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske  ja  tagada  paremad  võimalused  ehitustegevuseks  ka  raskemates
turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.

Kontserni 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 34 524 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 43 662 tuhat eurot, vähenes müügitulu
ligikaudu 20,9%.  Müügitulu langus oli suurem hoonete segmendis - 24%. I
kvartali müügitulu vähenemise põhjuseks on 2018. aasta II poolaastal läbi viidud
riigihangete tavapärasest pikem otsustusprotsess pakkumise esitamise ja lepingu
sõlmimise  vahel,  samuti  mõningate  erahangete oodatust pikem lepingute
ettevalmistusprotsess. Nimetatud asjaolule juhtis Kontsern tähelepanu ka 2018.
aasta aastaaruandes. Vaadates aga teostamata tööde portfelli suurust ning
teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019.
aastal 2018. aastaga võrreldes siiski tegevusmahtude mõningast kasvu.

Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete
ja rajatiste segmendis vastavalt 28 638 ja 5 791 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad näitajad 37 616 ja 5 941 tuhat eurot.

 Tegevussegmendid  I kv 2019  I kv 2018  I kv 2017  2018
--------------------------------------------------------------
 Hooned          82%     86%     89%  72%

 Rajatised        18%     14%     11%  28%

Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud kõikide alamsegmentide
mahud.

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment.
Aruandeperioodil töös olnud suured objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-
terminali  hoone  rekonstrueerimine-  ja  laiendus, aadressil Sepapaja 1
parkimismaja ehitamine ning Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone
projekteerimine ja ehitamine.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas.
Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10,  Sammu 6 ning Valge 16
asuvad korterelamud. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse
Rootsi, kus jätkuvad ühe elamuarendusprojekti ehitööd, lisaks alustati 2 uue
projekti projekteerimisega. Tellijale anti tähtaegselt üle Sõjakooli III etapi
korterelamu.

Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21
korteriga 4-korruseline korterelamu (www.nommetee.ee (http://www.nommetee.ee))
ning  alustati  uue,  aadressil Võidujooksu 8c, 24 korteriga 5-korruselise
korterelamu ehituse ettevalmistusega (www.voidujooksu.ee). Tartus, Aruküla tee,
jätkus   kolme   10 korteriga   korterelamu  ehitus  (www.kaldakodu.ee
(http://www.kaldakodu.ee)). Aruandeperioodil omaarendustest müügitulu ei saadud
( I kv 2018: 1 638 tuhat eurot), Nõmme teel asuva arenduse korteriomandite
üleandmine ostjatele algab 2019. aasta II kvartalis. Arendades jätkuvalt oma
kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse
turul.

Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna
2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes
2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda
Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ning Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku
komplekteerimisala  ehitus.  Tellijale  anti  tähtaegselt  üle  Tallinnas
Sisekaitseakadeemia õppehoone.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks
Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus ning Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)
sigala  nuumaosakonna  V  etapi  rekonstrueerimistööd.  Võrreldes eelmiste
perioodidega on  oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal,
mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.

 Müügitulu jaotus hoonete segmendis I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
----------------------------------------------------------------------
 Ärihooned                39%    38%    26% 35%

 Korterelamud               30%    25%    33% 25%

 Ühiskondlikud hooned           21%    23%    28% 25%

 Tööstus- ja laohooned          10%    14%    13% 15%

Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal ning seda vaatamata I kvartalis suurenenud muude rajatist osakaalule.
Teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa
käibest 2018. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Kuusalu vallas Kaitseväe
keskpolügooni teede ja sildade ehitus ning erinevad väiksemahulised Riigimetsa
Majandamise  Keskusele  metsateede  korrastamise  tööd.  Kontsern  jätkas
teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose
hooldepiirkonnas.

Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi
mahust.

 Müügitulu jaotus rajatiste segmendis I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
------------------------------------------------------------------------
 Teedeehitus ja -hooldus          65%    85%    82% 89%

 Muud rajatised               33%    12%    10%  7%

 Keskkonnaehitus               2%    3%    8%  4%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga  31.03.2019 oli  170 509 tuhat eurot, mis on ligikaudu 18% rohkem
võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2019 sõlmiti uusi lepinguid kokku
92 556 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2018: 22 275 tuhat eurot).

                   31.03.2019 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata tööde
 mahud, tuhat eurot          170 509  143 589  130 109  100 352

Tööde  portfellis  moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 86% ja
rajatiste  omad  14% (31.03.2018: vastavalt 68% ja 32%). Võrreldes seisuga
31.03.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 50% ning rajatiste
segmendi portfell vähenenud 49%.

Võrdse  osa, ligikaudu kolmandiku, moodustavad hoonete segmendis äri- ja
ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmentide teostamata tööde mahud.
Nimetatud alamsegmentides on toimunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
mahtude  oluline  suurenemine.  Ärihoone  alamsegmendi  suuremamahulised
pooleliolevad tööd asuvad peamisel Tallinnas: Vanasadamas asuva D-terminali
hoone rekonstrueerimine- ja laiendus,  Suur-Patarei ja Jahu tänava nurgale
kolme- ja viiekorruselisest hoonest koosneva bürookompleksi, aadressil Sepapaja
1 parkimismaja  ning  Rotermann  City'sse  uue seitsmekorruselise ärihoone
ehitamine.  Lisaks  sõlmiti  leping Tartusse SA Tartu Ülikooli Kliinikum
parkimismaja projekteerimiseks ja ehitamiseks. Korterelamute alamsegmentide
teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ehitatavatest korterelamutest,
millele  lisandusid  aruandeperioodil  lepingud  Rootsis  kahe korterelamu
ehitamiseks. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad  2019. aasta
algul  sõlmitud  lepingud:  Sisekaitseakadeemia  ja  Tartu Ülikooli Narva
õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ning Tapa linnas asuva
Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitamine.  Oluliselt on vähenenud
tööstus- ja laohoonete alamsegmendi portfell.

Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb jätkuvalt teedeehituse ja
-hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu 72% rajatiste segmendi
teostamata  tööde  portfellist.  Teedeehituse  teostamata  tööde portfelli
suurimateks lepinguteks on Tallinna piirile Laagrisse rajatava Veskitammi
liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2-146,9
asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehitamine ning Kuusalu
vallas  Kaitseväe  keskpolügooni  teede  ja sildade ehitus. Jätkub kolme
teehooldepiirkonna,  Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine.
Jätkatakse Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamine.

Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud
turgudel,  prognoosib  Kontserni  juhtkond  2019. aastal  2018. aastaga
tegevusmahtude  mõningast  kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras  vältinud  põhjendamata  riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat
survet  marginaalidele  portfelli  mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse
jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid
muutusi.

Aruandeperioodi lõpust (31.03.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 20 552
tuhande euro väärtuses, millest olulise osa moodustavad rajatiste segmendi tööd.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2019. aasta  I  kvartali  jooksul  töötas  Kontserni  emaettevõttes  ja
tütarettevõtetes kokku keskmiselt 662 inimest, kellest insenertehniline personal
(ITP) moodustas 391 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv
vähenenud ca 4%.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

          I kv 2019  I kv 2018  I kv 2017  2018
------------------------------------------------------------
 ITP          391     427     413  419

 Töölised        271     264     303  268

 Keskmine kokku     662     691     716  687

Kontserni 2019. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
5 363 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku
4 943 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 8%list kasvu põhjuseks on töötasude
suurenemine.

Nordecon  AS-i  nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
kvartalis 47 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 15 tuhat eurot (I
kvartal 2018: vastavalt 47 tuhat eurot ja 15 tuhat eurot).

Nordecon  AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
kvartalis 123 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 42 tuhat eurot (I
kvartal 2018: vastavalt 232 tuhat eurot ja 77 tuhat eurot). 2018.a I kvartali
tasud sisaldasid juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid summas 93
tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern  on  oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi
töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

                       I kv 2019 I kv 2018 I kv 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev),
 tuhat eurot                  315,5   320,4   281,9 325,4

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %      -1,5%   13,7%   30,4% 3,3% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev),
 eurot                      9,2   10,0    9,5  9,7

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %      -8,4%   5,4%   20,7% -3,8%

Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus vähenes
võrreldes  eelmise aasta sama perioodiga, languse põhjuseks on vähenenud
müügitulu ning suurenenud tööjõukulud.


Nordeconi  kontsern  (www.nordecon.com  (http://www.nordecon.com))  hõlmab
ettevõtteid,  mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise
projektijuhtimisele  ja  peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS  on  registreeritud  ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)