Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 09 mai 2019 08:30:00 +0300
Manused
Baltika-10001918031-en.pdf
Baltika-10001918033-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Baltika aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn,
kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 30. mail 2019. a algusega
kell  10.30 Baltika  Kvartali  Moelaval,  aadressil  Veerenni 24, Tallinn.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 * füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka
  volikiri;
 * juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist,
  kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument,
  volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e?posti aadressile
baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti
ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressile AS Baltika, Veerenni
24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud
hiljemalt 29. mail 2019. a kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks
seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. mail 2019. a Eesti
väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

AS Baltika juhatuse ja nõukogu ettepanek vastu võetava otsuse osas on järgmine:

 1. Põhikirja muutmine

Seltsi  12.04.2019. a  toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse
kohaselt aktsiakapitali suurendamiseks muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

1.1 Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause
alljärgnevas sõnastuses:

Seltsi  miinimumaktsiakapital  on  2 miljonit  (2  000 000) eurot  ja
maksimumaktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot.

Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on
aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika põhikirja uue redaktsiooniga AS
Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali
kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta
saab  esitada  e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi
aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest,  võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 AS Baltika
aktsiakapitalist,  võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15
päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135
Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika
aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates
vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com