Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 12 apr 2019 14:17:22 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Tekst
AS BALTIKA aktsionäride korraline üldkoosolek toimus reedel, 12. aprillil 2019.
aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24,
Tallinn.

Koosolekul oli esindatud 32 457 975 aktsiat ehk 79,56% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline


Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

 1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
 2. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine
 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine
 4. Põhikirja muutmine
 5. Aktsiate vahetamine
 6. Põhikirja muutmine
 7. Aktsiakapitali vähendamine
 8. Aktsiakapitali suurendamine

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

 1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

 * Kinnitada AS Baltika 2018. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 21 746 310 häälega, mis moodustab 67,00% registreerunud
häältest.

 1. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine

 * Kinnitada 2018. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 119 236
  eurot.

Otsus võeti vastu 21 596 010 häälega, mis moodustab 66,54% registreerunud
häältest.

 1. Nõukogu liikme tagasikutsumine


 * Kutsuda seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige Valdo Kalm.
 * Seltsi nõukogu jätkab neljaliikmelisena.

Otsus võeti vastu 32 445 945 häälega, mis moodustab 99,96% registreerunud
häältest.

 1. Põhikirja muutmine

Seoses seltsi aktsia nimiväärtuse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:

 * Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ja kinnitada teine lause
  alljärgnevas sõnastuses:


   * Iga Aktsia nimiväärtus on üks (1) euro.


 * Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 32 191 382 häälega, mis moodustab 99,18% registreerunud
häältest.

 1. Aktsiate vahetamine

 * Tühistada kõik senised nimelised aktsiad ja vahetada uute aktsiate vastu
  selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia.
  Aktsiakapitali suurus jääb muutmata.
 * Väärtpaberi omanike nimekiri aktsiate vahetamiseks fikseeritakse 2. mai
  2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
  seisuga.
 * Juhul kui aktsionäril on alla 10 olemasoleva aktsia, saab ta vastu 1 uue
  aktsia või kui aktsionäril ei ole aktsiaid arvuliselt niipalju, et on
  võimalik vahetada 10:1, ümardatakse nimetatud aktsionäri aktsiate arv
  ülespoole. Aktsiate vahetamiseks vajaminevad olemasolevad aktsiad võetakse
  aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF nõusolekul tema väärtpaberikontolt, mida
  hoitakse ING Luxembourg S.A. AIF arvel.

Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud
häältest.

      6.       Põhikirja muutmine

Pärast aktsiate vahetamist muuta seltsi põhikirja seoses aktsiakapitali ja
aktsia  nimiväärtuse muutmisega järgmiselt:

·Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause
alljärgnevas sõnastuses:

            o   Seltsi miinimumaktsiakapital on nelisada tuhat (400 000) eurot
ja maksimumaktsiakapital üks miljon kuussada tuhat (1 600 000) eurot.

·Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ja kinnitada teine lause
alljärgnevas sõnastuses:

            o   Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.

·Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud
häältest.

 1. Aktsiakapitali vähendamine

Vähendada  seltsi  aktsiakapitali  pärast  kõikide reservide ärakasutamist
järelejäänud  4 012 972 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras
järgmiselt:

 * Vähendada seltsi aktsiakapitali kolme miljoni kuuesaja seitsmekümne ühe
  tuhande viiesaja kolmekümne kuue (3 671 536) euro võrra.
 * Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,90 euro
  võrra iga aktsia kohta.
 * Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja
  aktsiate nimiväärtuse vähendamist on nelisada seitse tuhat üheksasada
  nelikümmend üheksa (407 949) eurot, mis jaguneb 4 079 485 aktsiaks uue
  nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.
 * Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse
  24. mai 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva
  lõpu seisuga.

Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud
häältest.

 1. Aktsiakapitali suurendamine

 * Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt viiskümmend
  miljonit (50 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot.
 * AS Baltika aktsiakapital suureneb viie miljoni (5 000 000) euro võrra ja
  aktsiakapitali uus suurus on 5 407 949 (viis miljonit nelisada seitse tuhat
  üheksasada nelikümmend üheksa) eurot.
 * Aktsiakapitali suurendamisel on olemasolevatel aktsionäridel eesõigus
  märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe
  nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Aktsiate märkimiseks
  eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks 1. juuli 2019 Eesti
  väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 * Aktsiate märkimine toimub 15. juulist kuni 7. augustini 2019 kell 14:00
 * Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega hiljemalt 9. augustiks
  2019. Uute aktsiate eest tasumise juhised (sealhulgas aktsiate eest tasumise
  koht) sätestatakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
 * Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali
  suurendamise, anda juhatusele õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate
  vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate
  tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud
  aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida
  ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus
  võib nimetatud õigusi teostada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast
  märkimisaja lõppu.
 * Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali
  suurendamise majandusaastast

Otsus võeti vastu 32 220 645 häälega, mis moodustab 99,27% registreerunud
häältest.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com (mailto:maigi.parnik@baltikagroup.com)