Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 11 apr 2019 16:30:00 +0300
Manused
TallinnaKa-10001774171-en.pdf
TallinnaKa-10001774173-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused
Tekst
Segmendid (EURm)     Q1/19  Q1/18  yoy
--------------------------------------------------
 Supermarketid      110,9  104,7  5,9%

 Kaubamaja         23,1  22,8  1,4%

 Autokaubandus       26,4  27,6  -4,5%

 Jalatsikaubandus      1,9   2,2  -13,8%

 Kinnisvara         1,4   1,3  7,3%
--------------------------------------------------
 Müügitulud kokku     163,7  158,6  3,2%
--------------------------------------------------


 Supermarketid       2,4   3,1  -24,6%

 Kaubamaja         -0,5  -0,4  2,7%

 Autokaubandus       0,6   0,9  -34,7%

 Jalatsikaubandus     -0,5  -0,3  43,5%

 Kinnisvara         2,6   2,9  -7,8%

 IFRS 16          -0,4   0,0
--------------------------------------------------
 Maksueelne kasum kokku   4,3   6,1  -29,9%
--------------------------------------------------


Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata
müügitulu oli 163,7 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta I kvartaliga, mil
võrreldav müügitulu oli 158,6 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Aruandeperioodi
puhaskahjumiks  kujunes 2,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud
tulumaksuga (6,5 miljonit eurot). 2018. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2
miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli
4,3 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,8 miljoni
euroga,  millest  0,4 miljonit  eurot  oli  01.01.2019 rakendunud  uue
raamatupidamisstandardi  IFRS  16 negatiivne  mõju  maksueelsele  kasumile
arvestusliku intressi ja kulumi erinevuse näol.

2019. aasta algas Grupile jätkuvalt müügitulu kasvuga. Oma turusegmendist
kiirema  müügitulu kasvu saavutas supermarketite segment. Samuti kasvatas
müügitulu kaubamajade segment. Autokaubanduse segmenti mõjutas turuolukord, kus
autoturu kasv esimeses kvartalis seiskus ning seejuures uute autode müük langes.
Autokaubanduse segmendis toimus tulude korrektsioon vastavalt turuolukorra
muutustele. Samuti mõjutas võrdlusandmeid baasaasta tugev tase - 2018. aastal
autosegmendi Läti autodiileri poolt võidetud riigihangetega saavutatud müügitulu
taset ei suudetud käesoleva aasta alguses korrata samas mahus. Kokkuvõttes jäi
autokaubanduse segmendi esimese kvartali müügitulu aasta varasemale 4,5% alla.
Ehkki esimeses kvartalis säilis Grupis hea brutomarginaali tase, jäi maksueelne
kasum ootuspäraselt alla aasta varasemale 2018. aasta lõpus avatud müügiüksuste
käivitusperioodi tõttu. Lisaks kergitas kasumi võrdlusbaasi 2018. aasta esimese
kvartali tulemuses sisaldunud erakorraline tulu 0,4 miljoni euro ulatuses Läti
kinnisvaraobjektide müügist. Tööjõukulud kasvasid esimeses kvartalis 9,2%. Kulu
kasvatasid lisandunud Selveri kauplused, samuti kasvas keskmine palk.

Alates  01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku
raamatupidamisstandardit IFRS 16 ?Rendilepingud". Sellega seoses kajastatakse
renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning
kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt
kasumiaruandes. Seisuga 31.03.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi
bilansis  arvele  võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 105 177 tuhande euro
ulatuses. IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:

-----------------------------------------------------------
 Tuhandetes eurodes              3 kuud 2019
-----------------------------------------------------------
 Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine       4 235

 Amortisatsioonikulu suurenemine          -4 105
-----------------------------------------------------------
 Ärikasumi suurenemine                130
-----------------------------------------------------------
 Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt     -503
-----------------------------------------------------------
 Puhaskasumi vähenemine kokku            -373
-----------------------------------------------------------


2019. aasta  I  kvartalis  olulisi  müügipinna  lisandumisi  ei toimunud.
Jalatsikaubanduse segmendis toimusid ärikatkestused renoveerimistööde tõttu nii
Rocca al Mare ABC Kinga kui ka SHU kauplustes. Ümberehitustöid tehti Ülemiste
Keskuse SHU kaupluses ja Kristiine Keskuses taasavati SHU kauplus. Jätkuvad
projekteerimistööd Kulinaaria keskusköögi tehase laienduseks ning Läti ja Leedu
uute autokeskuste arendustööd.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli
110,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,9%.
Selveritest sooritati 2019. aasta I kvartalis 9,4 miljonit ostu, kasvades aasta
varasemast 4,1% võrra. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum
oli 2019. aasta I kvartalis 2,4 miljonit eurot, olles uute 2018. aasta lõpus
avatud müügiüksuste käivitamismõjude tõttu eelmise aasta tulemist 0,8 miljonit
eurot väiksem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskahjum oli 1,6
miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemist 0,7 miljoni euro võrra väiksem.
Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus varasemast tuleneb osaliselt
dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1
miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Dividendide madalam maksukoormus
tuleneb muudatusest dividendide maksustamisel, mis lubab kolmandiku osas eelmise
aasta dividendidest rakendada madalamat maksumäära. Kogu 2019. aasta kasum
teeniti Eestis. 2018. aastal SIA Selver Latvia Lätis likvideeriti ja ettevõte
kustutati äriregistrist.

Selveri esimese kvartali müügitulu kasv jätkus uute kaupluste toel turusegmendi
keskmisest kiiremas tempos. Tihenenud konkurentsis on müügitulu kasvanud ka
võrreldavate kaupluste vaates. I kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018.
aasta II pooles lisandunud kaupluse võrra ning kõrgem ühe, eelmise aasta
aprillis suletud kaupluse võrra. Baas on kõrgem ka Lihavõttepühade võrra, mis
eelmisel  aastal  jäid I kvartalisse. Edukad tulemused olid e-kaubanduse
valdkonnas, kus müügitulu kasvas 32%. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud
müügitulu kasv ning efektiivsem varude juhtimine. Jätkuvalt on positiivset mõju
avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ja
töötajate töötunde. Korrigeeritud on töötajate tasusid, mis on kaasa toonud
väikese efektiivsuse languse tööjõukuludes.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida vähemalt 2 kauplust ja laiendada
SelveEkspressi teenust kõikidesse Selveri kauplustesse. 2019. aasta esimese
kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 49 kaupluses ja seda on
kasutanud ca 300 tuhat püsiklienti. Jätkame e-kaubanduse arendamist suurendamaks
võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks. Kavas on avada
esimene e-Selveri toidukapp, mis on alternatiivne võimalus e-Selveist tellitud
kaubad kliendini toimetada.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 23,1 miljonit
eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 1,4% võrra. Kaubamajade 2019. aasta
esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,5 miljonit eurot, mis oli aastatagusest
tulemusest madalam 2,7%. Kaubamajade müügitulemust esimeses kvartalis mõjutasid
hästi õnnestunud imagokampaaniad veebruaris ning edukalt alanud kevadhooaeg
moemaailmades. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019.
aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, suurenedes 2018. aasta
sama perioodiga võrreldes 3,2%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1  miljonit
eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 16,6%. Esimeses
kvartalis  keskenduti  e-poe  www.ilu.ee  täiustamisele ja kliendikogemuse
parendamisele ning sortimendi muudatustele. Müügitulu kasvu taga on lisaks
õnnestunud turunduskampaaniatele ka e-poe jätkuvalt tugev tulemus.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese kvartali müügitulu oli 26,4 miljonit
eurot.  Müügitulu langes võrreldes eelmise aastaga 4,5%, sealjuures KIAde
müügitulu vähenes 11,6%. Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 143 uut
sõidukit.  Autokaubandussegmendi  2018. aasta esimeses kvartalis saavutatud
müügitulu sisaldas Läti ettevõtte poolt võidetud riigihangete tulu, mis päris
samale tasemele aruandeperioodil ei küündinud. 2019. aasta esimeses kvartalis
leidis aset autoturu langus kõikides Balti riikides, sh registreeriti Eestis
Statistikaameti andmetel 2019. aasta kahe esimese kuu jooksul 7,2% vähem uusi
sõiduautosid. Segmendi 2019. aasta esimese kvartali maksueelne kasum oli 0,6
miljonit eurot, jäädes eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile alla 0,3
miljoni euro võrra. 2019. aasta esimese kvartali tulemuste nõrgenemise põhjuseks
võib lisaks müügitulu vähenemisele pidada Grupi autokaubandussegmendi Eesti
jaemüügiüksuse Peugeot äri aeglasemat käivitumist kasumlikkuse saavutamisel.
Samuti  mõjutas autoäri tulemusi tootjatehaste probleemid teatud mudelite
tootmisega ning seetõttu viibis nende kättesaadavus ja klientidele loovutamine.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2019. aasta I kvartali müügitulu oli 1,9 miljonit
eurot, jäädes eelnenud aasta sama perioodi müügitulule alla 13,8%. I kvartali
kahjum suurenes võrreldes aasta varasemaga 0,2 miljoni võrra jäädes 0,5 miljoni
euro tasemele. 2019. aasta I kvartalis toimusid ärikatkestused renoveerimistööde
tõttu nii Rocca al Mare ABC Kinga kui ka SHU kauplustes, taasavati Kristiine
Keskuse SHU pood ja toimusid ümberehitustööd Ülemiste Keskuse SHU poes. Samuti
toimusid I kvartalis kesklao ja kontori kolimised kulude vähendamise eesmärgil.
Alates 2019. aasta aprillist on Grupi strateegilise otsustena ühendatud iluvald-
konna  ja  jalatsikaubanduse  segmendi  juhtimine  suurendamaks  sünergiat
tugiprotsessides. Ettevõtete juhatuse liikmena jätkab senine TKM Beauty OÜ juht
Anne-Liis Ostov.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4
miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 7,3%. Kinnisvarade
segmendi 2019. aasta I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,6 miljonit
eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 7,8%. Müügitulu kasvas
aruandekvartalis kõikides kinnisvarade segmendi ettevõtetes. Müügitulu kasvu
vedas Läti kinnisvaraettevõte, kus grupivälisele osapoolele anti üürile äripind
Ogre hoones. Häid tulemusi näitas ning ettevõtte müügi-kasvule andis jätkuvalt
märkimisväärset  lisa  Tartu Kaubamaja Keskus. Segmendi kasumi vähenemise
põhjustas eelmise aasta I kvartalis Lätis müüdud põhivara ühekordne müügikasum.
Käesoleval aastal jätkatakse Läti ja Leedu autokeskuste arendustöödega.


LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE


Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
                              31.03.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja pangakontod                     41 831   37 235

 Nõuded ja ettemaksed                     13 732   16 093

 Varud                            73 696   78 212
-------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       129 259  131 540
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara

 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed                113    113

 Sidusettevõtjad                        1 794   1 738

 Kinnisvarainvesteeringud                   59 873   59 866

 Materiaalne põhivara                     317 821  212 687

 Immateriaalne põhivara                    4 957   5 133
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       384 558  279 537
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         513 817  411 077
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                        38 374   26 002

 Võlad ja ettemaksed                     117 242   90 775
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                155 616  116 777
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                       163 320   68 313

 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
 perioodide tulud                        370    370
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                163 690   68 683
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      319 306  185 460
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital

 Aktsiakapital                        16 292   16 292

 Kohustuslik reservkapital                   2 603   2 603

 Ümberhindluse reserv                     95 064   95 587

 Konverteerimiserinevused                    -149    -149

 Jaotamata kasum                       80 701  111 284
-------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      194 511  225 617
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               513 817  411 077
-------------------------------------------------------------------------------LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE


Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
                             3 kuud 2019 3 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                         163 695   158 633

 Muud äritulud                         240     713 Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused      -123 326  -119 773

 Mitmesugused tegevuskulud                 -10 552   -13 837

 Tööjõukulud                        -17 246   -15 788

 Põhivara kulum ja väärtuse langus              -7 637   -3 437

 Muud ärikulud                         -251    -308
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                           4 923    6 203
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud                           0      0

 Finantskulud                         -714    -170

 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt                 56     52
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne tulumaksustamist                 4 265    6 085
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                          -6 453   -6 249
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskahjum                 -2 188    -164
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku               0      0
-------------------------------------------------------------------------------
 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM                 -2 188    -164
-------------------------------------------------------------------------------Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus

 * Börs_Kaubamaja_1Q2019_est (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/90dcd629-5fae-471b-82af-b22b668afdbe)