Teate vaade
Ettevõte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 10 apr 2019 23:50:00 +0300
Manused
SilvanoFas-10001772821-en.pdf
SilvanoFas-10001772823-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS SILVANO FASHION GROUP Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
Tekst
AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613
Tallinn, (edaspidi ka SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise
üldkoosoleku 3. mail 2019.a algusega kell 10:00, mis toimub hotellis Hilton
Tallinn Park konverentsisaalis "Atlantic City", aadressil Fr. R. Kreutzwaldi
23, 10147 Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09:30 koosoleku toimumise
kohas.

I PÄEVAKORD

Vastavalt SFG nõukogu 22. märtsil 2019.a otsusega on kinnitatud alljärgnev
aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

 1. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 2. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine;
 3. Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine;
 4. Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine;
 5. Nõukogu liikmete tasustamine;
 6. Põhikirja muutmine;
 7. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine.

II JUHATUSE JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD

SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised
ettepanekud:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasumiks
10 796 000.- eurot;
2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a. majandusaasta
puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse
seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.;
2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa
järgmiselt:
2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi
aktsiaraamatusse 17.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega
seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast
ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta
eest.
2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina
välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:

2.3.3. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019;

2.3.4. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta
puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.     Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek:
3.1.  Kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu
liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019

4.     Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine

Nõukogu ettepanek:
4.1. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu
liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.

5.     Nõukogu liikmete tasustamine

 1. Muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega
    kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:

  * nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
  * nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).

6. Põhikirja muutmine

Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega muuta seltsi põhikirja
järgmiselt:

6.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: ?Kõik
Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20
(kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.".
6.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale teatele lisatud redaktsioonis.

7. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

7.1. SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt
7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro
võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.

7.2.  SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt.
Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018. a. majandusaasta aruande alusel, mille
aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse
läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise
järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb
36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.

7.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis,
fikseeritakse

17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud
õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate
nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise
kohta äriregistrisse kande tegemist.
III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks
seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 25. aprill 2019.a.
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta.
Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest,
võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle
või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses
kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem
kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega üldkoosoleku
päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega
(sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise
ettepaneku ja nõukogu aruandega) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest
kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil
Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 10.00-st kuni 15.00-ni (Eesti aja
järgi).
Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise
kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni.
Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama
kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja
lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte
vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut
tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku
volikirja.
Äriseadustiku § 294? kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid, s.h
eelmise majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise
ettepanek, nõukogu aruanne, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta, andmed
aktsiaseltsi aktsiate ja nendega seotud hääleõiguste kohta üldkoosoleku
kokkukutsumise teate avalikustamise päeval ja volikirjade blanketid on avaldatud
ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:-  füüsilisest isikust aktsionäril
isikut tõendav dokument, esindajal - kirjalik volikiri; - juriidilisest isikust
aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on
registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel
esindajal kirjalik volikiri.
Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt
väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille'iga.
Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse
tõlkega.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või
toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 15.00 (Eesti aja
järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17,
Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva

tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).
Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume
esitada: Jarek Särgava (e-post: info@silvanofashion.com; telefon +372 6845 000).

Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com

Manus

  * SFG põhikirja redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekul (https://ml-
    eu.globenewswire.com/Resource/Download/8c0fc6a1-833b-43b5-ba16-6e274cdc8d42)