Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 10 apr 2019 02:30:00 +0300
Manused
MerkoEhitu-10001770641-en.docx
MerkoEhitu-10001770642-en.pdf
MerkoEhitu-10001770643-en.pdf
MerkoEhitu-10001770644-en.docx
MerkoEhitu-10001770645-en.pdf
MerkoEhitu-10001770646-en.pdf
MerkoEhitu-10001770648-et.docx
MerkoEhitu-10001770649-et.pdf
MerkoEhitu-100017706410-et.pdf
MerkoEhitu-100017706411-et.pdf
MerkoEhitu-100017706412-et.pdf
MerkoEhitu-100017706413-et.docx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
ASi MERKO EHITUS, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn,
11314, juhatus kutsub ASi MERKO EHITUS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku
kolmapäeval, 8. mail 2019. aastal kell 10.00, hotelli Tallink City Hotel
konverentsisaalis Stockholm (A. Laikmaa 5, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks 7
päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 30. aprillil 2019. aastal arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 8. mail
2019. aastal kell 09.30.

Üldkoosoleku  päevakord  ja  ASi  Merko  Ehitus  nõukogu  ettepanekud
päevakorrapunktide kohta:

1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaate andmine aasta
majandus­tulemustest ning perspektiividest

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta
aruanne ning võtta teadmiseks juhatuse poolt antav ülevaade majandustulemustest
ning perspektiividest.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek on:

 i. kinnitada 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 19 342 762 eurot;
 ii. maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena
   välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;

 * õigus dividendidele on 27. juunil 2019. aastal arveldussüsteemi tööpäeva
  lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
 * eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
  26. juuni 2019. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud
  isik õigustatud saama dividende 2018. aasta majandusaasta eest;
 * dividendid makstakse aktsionäridele välja 1. juulil 2019. aastal, kandes
  vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;

 i. jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

Korralduslikud küsimused
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 * Füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendava dokumendina pass või
  isikutunnistus (ID-kaart), esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud
  volikiri.
 * Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast
  (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb
  isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass
  või isikutunnistus (ID-kaart); juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse
  esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt
  vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja pass või
  isikutunnistus (ID-kaart). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku
  registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt
  legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene
  teisiti. AS Merko Ehitus võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust
  aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed
  juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis
  väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ASi Merko Ehitus esindaja
määramisest  ja  esindatava  poolt  volituse  tagasivõtmisest,  esitades
digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel
aadressil  group@merko.ee  (mailto:group@merko.ee)  või edastades kirjaliku
paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ASi Merko
Ehitus kontorisse, Pärnu mnt 141 ?Delta Plaza" 7. korrus, Tallinnas (tööpäevadel
alates kell 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 7. maiks 2019. aastal kella 16.00-ks,
kasutades selleks ASi Merko Ehitus kodulehe aadressil https://group.merko.ee/
avaldatud blankette. Elektrooniliselt ega posti teel üldkoosolekul hääletada ei
saa.

ASi  Merko Ehitus 2018. aasta majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori
aruandega  on  võimalik  tutvuda  NASDAQ  Tallinna  Börsi  kodulehel
https://www.nasdaqbaltic.com/ või kontserni kodulehel https://group.merko.ee/.

ASi Merko Ehitus korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas
otsuste eelnõudega, 2018. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande,
kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu aruandega tegevuse kohta 2018. aasta
majandusaastal on võimalik alates 11. aprillist 2019. aastal tutvuda ASi Merko
Ehitus kodulehe aadressil https://group.merko.ee/ või tööpäeviti ajavahemikus
10.00-16.00 aadressil Pärnu mnt 141 ?Delta Plaza" 7. korrus, Tallinn. Küsimusi
korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
group@merko.ee (mailto:group@merko.ee). Küsimused ja vastused avalikustatakse
ASi Merko Ehitus koduleheküljel internetis (https://group.merko.ee/).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Merko Ehitus
tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et
see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui ASi Merko
Ehitus juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek
otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul
üldkoosoleku toimumisest arvates hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st kuni 5. maini
2019. aastal, esitades selle kirjalikult aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt
141 ?Delta Plaza" 7. korrus, 11314 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 ASi Merko Ehitus
aktsiakapitalist, võivad ASilt Merko Ehitus nõuda täiendavate küsimuste võtmist
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15
päeva  enne  üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 23. aprillini 2019. aastal,
aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141 ?Delta Plaza" 7. korrus, 11314 Tallinn.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.

Manused

 * 2019 Volikiri (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/5582b55d-
  1609-4c0a-86e0-25a912e7c1fc)
 * 2018 Merko Ehitus aastaaruanne (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/04bd3492-dbc4-4085-be74-66e4cfd06159)
 * 2019 Teave aktsiate ja häälte koguarvu kohta (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/6308c9db-c737-4e49-ab96-e1bc400c81a0)
 * AS Merko Ehitus 08.05.2019 üldkoosoleku otsuste eelnoud (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/50c54cac-c89f-46e3-8d7f-bfcd2773864e)
 * 2019 04 09 AS Merko Ehitus noukogu koosoleku otsused (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/c0226324-b370-4b2d-8ec0-88e0dec9fabc)
 * 2019 Volituse tagasivotmise teade (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/900978fc-3922-4e5f-81ad-a430658ee361)