Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 10 apr 2019 02:00:00 +0300
Manused
MerkoEhitu-10001770631-en.pdf
MerkoEhitu-10001770633-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018
Tekst
ASi  Merko  Ehitus  2018. aasta majandusaasta konsolideeritud auditeeritud
finantstulemused ei ole võrreldes 14. veebruaril 2019 avaldatud esialgsete
tulemustega muutunud.

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

Balti riikide ehitussektor jätkas 2018. aastal tõusuteel ning oli üks peamisi
majanduskasvu mootoreid. Ehitusturu kasvust saime osa ka meie - kontserni
müügitulu kasvas üle 30 protsendi ja ületas esmakordselt 400 miljoni euro piiri.
Erakordselt suurtele ehitusmahtudele ja kiirele kasvule oli laotud vundament
mitu aastat tagasi sõlmitud suuremahuliste ehituslepingute näol. Eelmise aastaga
samas mahus suurobjekte - kaubanduskeskusi, büroosid, hotelle ja ühiskondlikke
hooneid - üle terve Baltikumi ei ole meil varem korraga ehituses olnud.

Hea meel on sellest, et müügitulu kiire kasvu kõrval säilitasime kasumlikkuse -
kontserni  puhaskasum kasvas samuti enam kui 30 protsenti ja omakapitali
puhastootlus ületas 15 protsenti, mis on viimase kümnendi parim. Heade tulemuste
taga on meie töötajate panus ja professionaalsus, samuti oleme tänulikud
tellijatele ja koostööpartneritele, kes on meid usaldanud.

Ehitus on projektipõhine äri, kus sõltume otseselt turu tellimuste mahust.
Vaadates tulevikku, tuleb tõdeda, et ehitusturu kiire kasvu periood on läbi ja
ees ootab stabiliseerumine, võib-olla isegi langus. Viimastel aastatel on Balti
riikides ehitatud suurel hulgal uusi ärihooneid ja turule lisandunud äripindade
mahu seedimine võtab oma aja. Samuti on ehitus muutunud märkimisväärselt
kallimaks,  muuhulgas  kiirest  palgakasvust  tulenevalt.  See  on teinud
kinnisvaraarendajad   uute   projektide  käivitamisel  ettevaatlikumaks.
Ehitustellimuste mahu vähenemist tajusime selgelt juba 2018. aasta esimeses
pooles ning kontserni ehituslepingute portfell vähenes aastaga ligi kolmandiku.
Oleme ehitusturu kohanemiseks valmis ja meie peamine fookus on kasumlikul
tegutsemisel. Ehitusturul jääb nii ühiskondlike hoonete kui taristu valdkonnas
oluliseks tegijaks riik, ning saab näha, mis juhtub ehitusturuga 2-3 aasta
pärast, kui peaks käivituma Rail Baltica ehitus.

Ehituse peatöövõtu kõrval oleme fookust nihutanud veelgi enam korteriarenduse
suunas. Merko kui kodude arendaja ja ehitaja kaubamärk on jätkuvalt tugev kõigis
Balti riikides. Eelmine aasta oli märgiline ka selle poolest, et alustasime
kolmes Balti riigis kokku enam kui 1000 uue korteri ehitusega. Seda on ligi kaks
korda enam kui viimastel aastatel.

Oleme kindlad oma võimekuses luua kvaliteetset, kaasaegset elukeskkonda nii
väiksematele kui suurematele peredele , noortele ja eakamatele, nii jõukamatele
kui  säästlikumatele  koduostjatele.  Meie  korteriarenduse  äri  on pika
perspektiiviga - oleme valmis investeerima ja pakkuma ostjate poolt nõutud
kortereid nii turu tõusu- kui stabiilsemas faasis.

Merko hindab kvaliteeti ja usaldusväärsust. Tahame ehitada paremat tulevikku nii
oma põhitegevuse kaudu kui laiemalt ühiskonda panustades. Jätkame koostööd
partneritega, kes jagavad meiega samu eesmärke ja väärtusi.

2018. AASTA LÜHIÜLEVAADE

KASUMLIKKUS
2018. aasta puhaskasum oli 19,3 mln eurot (2017: 14,7 mln eurot), kasvades
31,6%, võrreldes eelmise aastaga. Emaettevõttele kuuluv puhaskasumi marginaal
püsis 4,6% tasemel (2017: 4,6%). 2018. aasta kasum enne makse oli 19,8 mln eurot
(2017: 18,8 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,7%
(2017: 5,9%).

MÜÜGITULU
2018. aasta müügitulu oli 418,0 mln eurot (2017: 317,6 mln eurot), mis on
võrreldes eelmise aastaga suurenenud 31,6%. Väljaspool Eestit teenitud müügitulu
osakaal  moodustas  2018. aastal  51,5% (2017: 39,9%) ning Eestis teenitud
müügitulu osakaal oli 48,5% (2017: 60,1%).

KINNISVARAARENDUS
2018. aastal müüdud korterite arv (482 tk, sh 131 ühisprojektis) kasvas 23,0%
(2017: 392 tk, sh 17 ühisprojektis). See oli tingitud ühisprojektis müüdud
korterite arvu kasvust. Samas vähenes omaarenduste korterite müügitulu (41,3 mln
eurot), võrreldes eelmise aastaga (2017: 47,1 mln eurot). Müügitulu vähenemist
põhjustas lisaks 2017. aastaga võrreldes madalam keskmine korteri hind.

TEOSTAMATA TÖÖDE JÄÄK
2018. aastal sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 246,4 mln
eurot (2017: 334,9 mln eurot) ning seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni
teostamata tööde jääk 229,0 mln eurot (31. detsember 2017: 344,4 mln eurot).

RAHALINE POSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 40,0 mln eurot ning
omakapital 131,8 mln eurot (48,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta
lõpu  seisuga olid vastavalt 39,2 mln eurot ning 130,2 mln eurot (47,0%
bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni netovõlg 4,2 mln eurot
(31. detsember 2017: 20,1 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele 2019. aastal eelnevate perioodide
kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab
2018. aasta dividendimääraks 92%.

                            2018    2017  MUUTUS
------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu               mln eurot   418,0   317,6 +31,6%
------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                mln eurot    19,9    19,5 +1,7%
------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasumimarginaal             %      4,8    6,2
------------------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist mln eurot    19,3    14,7 +31,6%
------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasumimarginaal            %      4,6    4,6
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
                           31.12.2018 31.12.2017 MUUTUS
------------------------------------------------------------------------------
 Omakapitali määr              %      48,9    47,0
------------------------------------------------------------------------------
 Töötajate arv              inimest     764    757 +0,9%
------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes eurodes

                                  2018   2017
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu                          418 011  317 598
-------------------------------------------------------------------------------
 Müüdud toodangu kulu                    (384 962) (286 747)
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum                          33 049  30 851
-------------------------------------------------------------------------------
 Turustuskulud                        (3 285)  (3 215)
-------------------------------------------------------------------------------
 Üldhalduskulud                       (12 304) (11 289)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud äritulud                         3 527   3 793
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud ärikulud                        (1 115)   (601)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                           19 872  19 539
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud                            8     4
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantskulud                          (696)   (849)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest     (62)    14
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum (kahjum) ühisettevõtetelt                 653    64
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne maksustamist                    19 775  18 772
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukulu                         (375)  (3 020)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum                      19 400  15 752
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist           19 343  14 694
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist            57   1 058
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem
 klassifitseerida kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel        (6)   (74)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi koondkasum                      19 394  15 678
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist           19 324  14 637
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist            70   1 041
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja
 lahustatud, eurodes)                      1,09   0,83
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes eurodes

                       31.12.2018  31.12.2017
---------------------------------------------------------------------
 VARAD
---------------------------------------------------------------------
 Käibevara
---------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid           39 978    39 210
---------------------------------------------------------------------
 Nõuded ja ettemaksed              76 183    75 844
---------------------------------------------------------------------
 Ettemakstud tulumaks               224     492
---------------------------------------------------------------------
 Varud                     117 992   118 421
---------------------------------------------------------------------
                         234 377   233 967
---------------------------------------------------------------------
 Põhivara
---------------------------------------------------------------------
 Ühisettevõtete aktsiad või osad          732      79
---------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised laenud ja nõuded       10 391    17 163
---------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksuvara             -      5
---------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteeringud            13 771    15 719
---------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara              9 715    9 665
---------------------------------------------------------------------
 Immateriaalne põhivara              671     497
---------------------------------------------------------------------
                         35 280    43 128
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                  269 657   277 095
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED
---------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused
---------------------------------------------------------------------
 Laenukohustused                19 900    24 218
---------------------------------------------------------------------
 Võlad ja ettemaksed              77 016    74 972
---------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukohustus                 381     413
---------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised eraldised             8 100    4 569
---------------------------------------------------------------------
                         105 397   104 172
---------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused
---------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised laenukohustused          24 266    35 138
---------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus         1 481    1 259
---------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised võlad             2 179    1 789
---------------------------------------------------------------------
                         27 926    38 186
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU               133 323   142 358
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL
---------------------------------------------------------------------
 Mittekontrolliv osalus             4 577    4 567
---------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
---------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                  7 929    7 929
---------------------------------------------------------------------
 Kohustuslik reservkapital             793     793
---------------------------------------------------------------------
 Realiseerimata kursivahed            (721)    (702)
---------------------------------------------------------------------
 Jaotamata kasum                123 756   122 150
---------------------------------------------------------------------
                         131 757   130 170
---------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU               136 334   134 737
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        269 657   277 095
---------------------------------------------------------------------

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2018. aasta majandusaasta aruanne on lisatud
manusena  börsiteatele  ning  on  avalikustatud  NASDAQ Tallinn ja Merko
koduleheküljel (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)).


Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.

Manus

 * 2018 Merko Ehitus aastaaruanne (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/2a8507d1-5aee-4802-b9be-8756b750fe3c)