Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA

NB! Teate oli parandatud.

Parandatud versioon
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 märts 2019 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 14. märtsi nõukogu koosoleku otsused
Tekst
2019-2020 aastate tegevusplaani kinnitamine ja plaaniga seotud ühekordsed kulud

14. märtsil 2019 kinnitas AS Baltika nõukogu 2019. ja 2020. aasta tegevusplaani,
millega seotud ühekordsed kulud summas 1 978 tuhat eurot kajastatakse 2018.
aasta majandusaastaaruandes.AS Baltika 2018. aasta omakapitali suurus on pärast
ühekordsete  kulude  kajastamist  67 tuhat eurot ning see ei vasta enam
äriseadustikus sätestatud nõudele. Seadusega kooskõlas olemiseks on vajalik
vähemalt 2 040 tuhande euro suurune omakapital.

Täpsem informatsioon 2019-2020 tegevusplaani osas avalikustatakse 18. märtsil
2019.

Aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tegemine uute aktsiate emiteerimiseks
summas 5 miljonit eurot

2019-2020 tegevusplaani  elluviimiseks ja omakapitali äriseadustiku nõudega
vastavusse viimiseks võttis nõukogu vastu otsuse teha AS Baltika aktsionäride
üldkoosolekule ettepanek suurendada aktsia nimiväärtust 1 eurole ja vahetada
olemasolevad aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia eest saab vastu 1 uue aktsia,
seejärel vähendada aktsia nimiväärtust 0,10 eurole ja vähendada aktsiakapital
4 079 tuhandelt eurolt 408  tuhande euroni kahjumi katmiseks. Lisaks võeti vastu
otsus teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek suurendada 2019. a augustis
aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.

Üldkoosolekule esitatavate otsuste eelnõud ja nendega tutvumise kord avaldatakse
21. märtsil 2019 aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates.
Baltika suuraktsionär KJK Fund, Sicav-SIF on kinnitanud valmisolekut märkida
uusi aktsiaid.

Juhatusele nõusoleku andmine 3 miljoni euro suuruse laenulepingu sõlmimise osas

Nõukogu andis juhatusele nõusoleku sõlmida laenuleping KJK Fund SICAV-SIF-ilt 3
miljoni euro suuruse laenu võtmiseks järgneva 2 kuu jooksul. Planeeritav laen
kannab intressi ja on lühiajaline, tähtajaga augustis 2019.

Täiendused AS Baltika juhatuse koosseisus

Nõukogu 14. märtsil 2019 tehtud otsusega on alates 22. märtsist 2019 AS Baltika
juhatuse kolmandaks liikmeks Mae Hansen, kelle ülesanne on eelpool mainitud
2019-2020 tegevusplaani elluviimine. Baltika juhatuse liikmetena jätkavad Meelis
Milder ja Maigi Pärnik-Pernik.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com