Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes
Avaldamise aeg 11 märts 2019 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade vahetusvõlakirjade PKG6 lunastustähtaja pikendamisest
Tekst
AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 382 778 ?Pro Kapital Grupp
vahetusvõlakiri  PKG6  08.03.2015" vahetusvõlakirja (edaspidi nimetatud kui
vahetusvõlakirjad PKG6) lunastustähtaega 2 aasta võrra. Uueks lunastustähtajaks
on 08. märts 2021.

Kõik  vahetusvõlakirjade  PKG6  omanikud  nõustusid AS Pro Kapital Grupp
ettepanekuga pikendada vahetusvõlakirjade lunastustähtaega, mistõttu AS Pro
Kapital Grupp ei lunasta hetkel ühtegi vahetusvõlakirja PKG6.

AS Pro Kapital Grupp on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile
taotluse vahetusvõlakirjade PKG6 lunastustähtaja muutmiseks. Kokku pikendati
vahetusvõlakirju PKG6 väljalaskehinnas 1 071 778,40 eurot.

Vahetusvõlakirjad   kannavad  intressi  7% kalendriaastas  ja  annavad
vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja ühe AS Pro
Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot
vahetusvõlakirja kohta.

AS Pro Kapital Grupp aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende
vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 (kümme)
tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev,
mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või
(e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) pidaja ei registreeri
EVK-s  väärtpabereid)  kuni  võlakirja  kehtivuse  viimase  päevani  ehk
lunastuspäevani.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)