Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 07 märts 2019 18:04:04 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: Olulise osaluse muudatus
Tekst
Lähtudes väärtpaberituru seadusest teatasid AS-i PRFoods nõukogu liikme Harwey
Sawikin'iga seotud äriühingud Firebird Avrora Fund, Ltd ja Firebird Republics
Fund, Ltd AS-ile PRFoods, et seoses aktsiate ostutehingutega 21. detsembril
2018 suurenes Firebird Avrora Fund, Ltd ja Firebird Republics Fund, Ltd osalus
AS-is PRFoods kokku üle 5%. Pärast nimetatud ostutehinguid omasid Firebird
Avrora Fund, Ltd ja Firebird Republics Fund, Ltd kokku 5,11% AS-i PRFoods
hääleõiguslikest aktsiatest. Tänase päeva seisuga omavad nimetatud äirühingud
kokku 5,19% AS-i PRFoods hääleõiguslikest aktsiatest.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee