Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 14 veebr 2019 08:05:00 +0200
Manused
EfTENReal-10001480691-en.pdf
EfTENReal-10001480693-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
2018. aasta jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud vaba rahavoogu
3,151 miljonit  eurot  (2017 12 kuud: 2,408 miljonit eurot). Pärast Leedu
ettevõtete  tulumaksukulu  mahaarvamist,  ning  arvestusliku  dividendide
tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes, saaks EfTEN Real Estate Fund
III vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale (80% vabast rahavoost moodustab
brutodividend) maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,378
miljonit eurot (74 senti aktsia kohta). Samas lubab kontserni raha jääk 2018.
aasta lõpul maksta dividendi rohkem, mistõttu teeb Fondi juhatus 2019. aasta
kevadel nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 3,055 miljonit
eurot (95 senti aktsia kohta), mis on 28% kõrgem dividendi määr kui näeb ette
fondi dividendipoliitika. Terve eelmise aasta eest maksis fond aktsionäridele
netodividende 68 senti aktsia kohta.


Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS'i konsolideeritud 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli
8,672 miljonit eurot (2017 12 kuud: 7,300 miljonit eurot), kasvades aastaga
19%. Kontserni  kasum  enne  kinnisvarainvesteeringute  ümberhindluseid,
edukustasukulu,   amortisatsioonikulu  ning  finantstulusid/-kulusid  ja
tulumaksukulu oli 2018. aasta jooksul kokku 6,763 miljonit eurot (2017 12 kuud:
5,659 miljonit  eurot), kasvades aastaga 19,5%. Kontserni puhaskasum samal
perioodil oli 6,299 miljonit eurot (2017 12 kuud: 6,574 miljonit eurot). Väiksem
puhaskasum  2018. aastal  on  tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute
ümberhindluse kasumist, mis sellel aastal oli kokku 1,562 miljonit eurot,
eelmisel aastal aga 2,855 miljonit eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2018. aasta 12 kuu tulemusel 96% (2017
12 kuud: 98%). Seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud
(s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% (2017: 2%) müügitulust.
Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja
-kulud moodustasid 2018. aasta jooksul müügitulust kokku 22,3%. 2017. aasta 12
kuu jooksul jäi sama näitaja 22,8 % tasemele.

Kontserni varade maht 31.12.2018 seisuga oli 108,503 miljonit eurot (31.12.2017:
97,291 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas
varade mahust 95%  (31.12.2017: 91%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta jooksul
8,9%. 2018. aasta aprillis maksti dividende 2017. aasta kasumist kogusummas
2,191 miljonit  eurot  (2017  aasta  kevadel: 1,503 miljonit eurot). Ilma
dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2018. aasta jooksul kasvanud 13,7%.
Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli 2018. majandusaasta tulemusel
17,6% (2017 12 kuud: 21,6%).

2018. aasta   jooksul  laekus  Kontsernile  pangalaene  seoses  uute
kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 7,692 miljonit
eurot. Lisaks refinantseeris Leedus Saules Miestase kaubanduskeskust omav
tütarettevõte oma laenu, saades 1,8 miljonit eurot lisavahendeid, mida Kontsern
kasutas  investeeringuteks  uutesse projektidesse. Kontserni laenulepingute
keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu
seisuga 1,8% (31.12.2017: 1,73%) ning LTV (Loan to Value) 52% (31.12.2017:
sama).

EfTEN  Real  Estate  Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal
aruandeaastal  maksab  kontsern  vabast  rahavoost  80% aktsionäridele
(bruto)dividendideks. 2018. aasta aprillis maksis EfTEN Real Estate Fund III AS
aktsionäridele (neto)dividende 2,191 miljonit eurot (2017: 1,5 miljonit eurot).


Kinnisvaraportfell

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike
baas.  2018. aasta  lõpu  seisuga  on  kontsernil  10 (31.12.2017:  8)
ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 102,787
miljonit eurot (31.12.2017: 88,4 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 94,627
miljonit eurot (31.12.2017: 81,7 miljonit eurot).

Bilansipäevajärgselt, 6. veebruaril 2019, soetas kontserni tütarettevõte EfTEN
Kolmas OÜ Paldiski maanteel ABC Motorsi müügi- ja teeninduskeskuse kinnistud.
Kinnistute soetusmaksumus on 3 miljonit eurot ning soetuseks võeti laenu summas
1,8 miljonit eurot.KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

                            IV kvartal   12 kuud
                           --------------------------
                            2018 2017  2018  2017
-------------------------------------------------------------------------------
 EUR tuhandetes
                           -------   --------
 Müügitulu                      2 329 1 965 8 672 7 300
                           -------   --------
 Müüdud teenuste kulu                 -135  -91  -319  -167
                           --------------------------
 Brutokasum                      2 194 1 874 8 353 7 133
                           -------   --------

                           -------   --------
 Turustuskulud                     -103 -109  -435  -444
                           -------   --------
 Üldhalduskulud                    -389 -361 -1 225 -1 556
                           -------   --------
 Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase
 väärtuse muutusest                   600  539 1 562 2 855
                           -------   --------
 Muud äritulud ja -kulud                 -4  32   3   45
                           --------------------------
 Ärikasum                       2 298 1 975 8 258 8 033
                           -------   --------

                           -------   --------
 Finantskulud                     -380 -189 -1 096  -691
                           --------------------------
 Kasum enne tulumaksu                 1 918 1 786 7 162 7 342
                           -------   --------

                           -------   --------
 Tulumaksukulu                     -167 -510  -863  -768
                           --------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum kokku           1 751 1 276 6 299 6 574
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum aktsia kohta
                           -------   --------
   - tava                       0,54 0,42  1,96  2,39
                           -------   --------
   - lahustatud                    0,54 0,42  1,96  2,39
-------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

                   31.12.2018  31.12.2017
                 --------------
 EUR tuhandetes
                 --------------
 VARAD
                 --------------
 Raha ja raha ekvivalendid       4 859    8 133
                 --------------
 Nõuded ja viitlaekumised         673     641
                 --------------
 Ettemakstud kulud             46      37
                 --------------
 Käibevara kokku            5 578    8 811
                 --------------

                 --------------
 Pikaajalised nõuded            24      49
                 --------------
 Kinnisvarainvesteeringud       102 787    88 390
                 --------------
 Materiaalne põhivara           114      37
                 --------------
 Immateriaalne põhivara           0      4
                 --------------
 Põhivara kokku            102 925    88 480
                 --------------------------
 VARAD KOKKU             108 503    97 291
------------------------------------------------------------

                 --------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
                 --------------
 Laenukohustused            8 105    2 109
                 --------------
 Tuletisinstrumendid           189      58
                 --------------
 Võlad ja ettemaksed          1 019    1 848
                 --------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku     9 313    4 015
                 --------------

                 --------------
 Laenukohustused            44 743    43 667
                 --------------
 Muud pikaajalised võlad         457     360
                 --------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus    3 496    2 864
                 --------------
 Pikaajalised kohustused kokku     48 696    46 891
                 --------------------------
 Kohustused kokku           58 009    50 906
                 --------------

                 --------------
 Aktsiakapital             32 225    32 225
                 --------------
 Ülekurss                3 658    3 658
                 --------------
 Kohustuslik reservkapital        621     293
                 --------------
 Jaotamata kasum            13 990    10 209
                 --------------------------
 Omakapital kokku           50 494    46 385
                 --------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU    108 503    97 291
------------------------------------------------------------Marilin Hein
Finantsjuht
Tel 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)Manus

 * EfTEN Real Estate Fund III_vahearuanne_12kuud_IV kvartal_2018_EST
  (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6697ee23-0162-432a-8a29-
  e84b7331d405)