Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 14 veebr 2019 08:00:00 +0200
Manused
MerkoEhitu-10001480591-en.pdf
MerkoEhitu-10001480592-en.pdf
MerkoEhitu-10001480594-et.pdf
MerkoEhitu-10001480595-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2018. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2018. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 119,2 miljonit eurot
ja 12 kuu müügitulu 418 miljonit eurot. Kontserni 2018. aasta neljanda kvartali
puhaskasum oli 7 miljonit eurot ja 12 kuu oma 19,3 miljonit eurot. Nii 12 kuu
müügitulu kui puhaskasum kasvas 32%, võrreldes 2017. aastaga. Kooskõlastatult
nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena
välja 1 euro aktsia kohta ehk 92% eelmise aasta kasumist.

Merko Ehituse juhtkond on viimastel aastatel viinud ellu strateegiat, mille
kohaselt pool kontserni ärist võiks olla väljaspool Eestit, ja suurendanud
investeeringuid korteriarendusse. 2018 oli ehitusmahtude osas erandlik aasta,
mil kontserni müügitulu kasvas kõikides Balti riikides, sealhulgas kahekordistus
Lätis. Müügitulu kasvu toetas eelkõige mitu töös olevat suurobjekti Lätis ja
Eestis, mille ehitustööd lõppesid 2018. aastal või lõppevad 2019. aasta esimesel
poolaastal.  Kõik  riigid,  kus kontsern tegutseb, ja kontserni peamised
tegevusvaldkonnad olid kasumis ning müügitulu kasvu toel suurenes ka kontserni
puhaskasum.

Tulenevalt  ehituse  sisendhindade  ja töötasude tõusust oli 2018. aastal
ehitusturu olukord jätkuvalt keeruline, eriti kontserni varasematel aastatel
sõlmitud fikseeritud hinnaga lepingute osas. Lisaks suurendasid projekteerimis-
ja alltöövõtu ressursi kättesaadavuse probleemid ehitusprojektide tähtajaks
valmimise ja rahalisi riske. Ehitushindade tõus hakkas 2018. aastal pidurdama
uute tellimuste mahtu turul, mis tihendas ka peatöövõtjate vahelist konkurentsi
ehitustellimuste saamisel ja avaldas survet kasumimarginaalidele. Samuti on uute
ärikinnisvara  objektide  käivitamist hakanud pidurdama viimastel aastatel
lisandunud kaubandus- ja büroopindade suur maht ning keerulisemaks muutunud
finantseerimis­tingimused. Kontserni ehituslepingute portfell kahanes 2018.
aasta  jooksul  ligi  kolmandiku  võrra,  mis  tõenäoliselt mõjutab meie
ehitusmahtusid 2019. aastal.

Lisaks tellijatele ehitusteenuste pakkumisele on Merko Ehituse strateegiline
ärisuund korteriarendus, millesse kontsern investeeris 2018. aastal 35 miljonit
eurot. Merko käivitas 2018. aastal Tallinnas, Riias ja Vilniuses kokku üle
tuhande uue korteri ehituse, millest enamik valmib 2020. aastal. Suuremate
projektidena võib välja tuua Uus-Veerenni ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas,
Gai?ezersi ja Viesturd?rzsi arendusprojektid Riias ning Vilneles slenise ja
Rinktin?s Urbani arendusprojektid Vilniuses. 2018. aasta neljandas kvartalis
müüs Merko 227 ja aastas kokku 482 korterit.

Korteriturg Baltikumis oli 2018. aastal stabiilne ning nõudlus püsis hea.
Kuivõrd uute korterite pakkumine on suurenenud, on hinnatase stabiliseerunud ja
müügiperioodid mõnevõrra pikenenud. Selle trendi jätkumist on tänavu oodata
eelkõige keskmisest kallimate korterite osas. Teisalt toetab korteriturgu
jätkuvalt madal baasintresside tase, kõrge tööhõive ja majanduskasv. Kontserni
korteriarenduse  strateegias  on  kesksemal kohal suured arendusalad, mis
võimaldavad kujundada terviklikku elukeskkonda ning käivitada arendusprojekte
etapiviisiliselt vastavalt nõudlusele.

Merko Ehituse 2018. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 119,2 miljonit eurot,
kulumieelne kasum (EBITDA) 7,6 miljonit ning puhaskasum 7,0 miljonit eurot.
2018. aasta  müügitulu  oli 418 miljonit eurot, EBITDA 21,9 miljonit ning
puhaskasum 19,3 miljonit eurot. Puhaskasumi kasvu toetas lisaks suurenenud
müügitulule ka 2017. aastaga võrreldes madalam tulumaksu kulu, kuna 2018. aastal
maksti dividendid välja välisriikide tütarfirmadest saadud dividendidest. Samas
polnud 2018. aastal ühekordse iseloomuga kinnisvaratehinguid, mis mõjutasid
positiivselt 2017. aasta neljanda kvartali kasumit.

2018. aasta 12 kuuga sõlmis kontsern uusi lepinguid kogumahus 246 miljonit eurot
ning neljandas kvartalis 89 miljonit eurot, sealhulgas Tallinnas, Pärnu mnt 186
asuva ärihoone ning Oslos asuva Tesla teeninduskeskuse projekteerimiseks ja
ehitamiseks, Rakveres asuva õpilaskodu ehitamiseks, Suure ja Väikse väina
merekaablite rajamiseks ning Tallinna linna teede hooldamiseks.

Seisuga 31.12.2018 oli Merko Ehitus kontserni lepingute portfell 229 miljonit
eurot, võrreldes 344 miljoni euroga eelmise aasta samal kuupäeval. Neljandas
kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis T1 Mall of Tallinn
kaubanduskeskus, Maakri Kvartali ärihoone, Öpiku Ärihoone B maja, Noblessneri
elamukvartal, Tallinki büroohoone ning Hundipea sadama rekonstrueerimis- ja
süvendustööd. Lätis olid suuremad töös olevad objektid Akropole ja Alfa
kaubanduskeskused, Z-Towers ärikompleks ja Ventspilsi muusikakool-kontserdihall
ning Leedus Hotel Neringa, Quadrum büroohoone ning kaks koolihoonet. Norras olid
neljanda kvartali suuremateks töös olevateks objektideks Tesla teeninduskeskuse
projekteerimis-  ja  ehitustööd  ning  Møllergata  tn  23-25 büroohoone
renoveerimistööd Oslos.


KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST


KASUMLIKKUS
2018. aasta IV kvartali puhaskasum oli 7,0 mln eurot (IV kvartal 2017: 8,1 mln
eurot) ning puhaskasumi marginaal 5,9% (IV kvartal 2017: 7,9%). 2018. aasta 12
kuu puhaskasum oli 19,3 mln eurot (12 kuud 2017: 14,7 mln eurot), kasvades
31,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Puhaskasumi marginaal püsis
samal tasemel: 4,6% (12 kuud 2017: 4,6%). 2018. aastal kandis kontsern 2,6 mln
euro võrra vähem tulumaksukulu.

2018. aasta IV kvartali kasum enne makse oli 7,1 mln eurot (IV kvartal
2017: 10,6 mln eurot) ning 12 kuu kasum enne makse oli 19,8 mln eurot (12 kuud
2017: 18,8 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,7%
(12 kuud 2017: 5,9%).

MÜÜGITULU
2018. aasta IV kvartali müügitulu oli 119,2 mln eurot (IV kvartal 2017: 102,8
mln eurot) ning 2018. aasta 12 kuu müügitulu oli 418,0 mln eurot (12 kuud
2017: 317,6 mln eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 31,6%, võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 51,5%
(12 kuud 2017: 39,9%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2018 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 229,0 mln eurot
(31. detsember 2017: 344,4 mln eurot). 2018. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni
ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 246,4 mln eurot (12 kuud 2017: 334,9 mln
eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 89,4 mln eurot (IV kvartal
2017: 31,3 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2018. aasta 12 kuuga müüs kontsern 482 korterit (sh 131 korterit ühisprojektis),
2017. aasta 12 kuuga 392 korterit (sh 17 korter ühisprojektis). Omaarenduste
korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2018. aasta 12 kuuga 41,3 mln eurot
ning 2017. aasta samal perioodil 47,1 mln eurot. 2018. aasta IV kvartalis müüs
kontsern 227 korterit (sh 84 korterit ühisprojektis), 2017. aasta IV kvartalis
106 korterit (sh 16 korterit ühisprojektides). Omaarenduste korterite müügist
teenis kontsern müügitulu 2018. aasta IV kvartalis 17,0 mln eurot ning 2017.
aasta IV kvartalis 13,3 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 40,0 mln eurot ning
omakapital 131,8 mln eurot (48,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta
31. detsembri seisuga olid vastavalt 39,2 mln eurot ning 130,2 mln eurot (47,0%
bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2018 oli kontserni netovõlg 4,2 mln eurot
(31. detsember 2017: 20,1 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2019.
aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro
ühe aktsia kohta), mis annab 2018. aasta dividendimääraks 92%.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

                    2018.a.  2017.a.  2018.a.  2017.a.
                     12 kuud  12 kuud IV kvartal IV kvartal
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu               418 011  317 598  119 243  102 791
-------------------------------------------------------------------------------
 Müüdud toodangu kulu         (384 962) (286 747) (107 978)  (88 638)
-------------------------------------------------------------------------------
 Brutokasum               33 049  30 851   11 265   14 153
-------------------------------------------------------------------------------
 Turustuskulud             (3 285)  (3 215)   (803)   (795)
-------------------------------------------------------------------------------
 Üldhalduskulud            (12 304) (11 289)  (3 721)  (3 500)
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud äritulud              3 527   3 793   1 050   1 148
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud ärikulud             (1 115)   (601)   (838)   (277)
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum                19 872  19 539   6 953   10 729
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud (-kulud)           (97)   (767)    176   (173)
-------------------------------------------------------------------------------
 sh kasum (kahjum) tütarettevõtte
 müügist, likvideerimisest         (62)    14    (3)     14
-------------------------------------------------------------------------------
 kasum (kahjum) ühisettevõtetelt      653    64    379     76
-------------------------------------------------------------------------------
 finantstulud (-kulud) muudelt
 pikaajalistelt investeeringutelt       -     2     -     2
-------------------------------------------------------------------------------
 intressikulud              (652)   (745)   (200)   (192)
-------------------------------------------------------------------------------
 kasum (kahjum) valuutakursi
 muutustest                  5    (1)     6     1
-------------------------------------------------------------------------------
 muud finantstulud (-kulud)        (41)   (101)    (6)    (74)
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne maksustamist         19 775  18 772   7 129   10 556
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukulu              (375)  (3 020)   (206)  (1 625)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi puhaskasum           19 400  15 752   6 923   8 931
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike osa
 puhaskasumist              19 343  14 694   7 031   8 133
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva osaluse osa
 puhaskasumist                57   1 058   (108)    798
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum, mida võib hiljem
 klassifitseerida kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Valuutakursivahed välisettevõtete
 ümberarvestusel              (6)   (74)    (37)    (47)
-------------------------------------------------------------------------------
 Perioodi koondkasum           19 394  15 678   6 886   8 884
-------------------------------------------------------------------------------
 sh emaettevõtte omanike osa
 koondkasumist              19 324  14 637   6 981   8 099
-------------------------------------------------------------------------------
 mittekontrolliva osaluse osa
 koondkasumist                70   1 041    (95)    785
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum emaettevõtte omanike
 aktsia kohta (tava ja lahustatud,
 eurodes)                 1,09   0,83    0,40    0,46
-------------------------------------------------------------------------------


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

                       31.12.2018  31.12.2017
---------------------------------------------------------------------
 VARAD
---------------------------------------------------------------------
 Käibevara
---------------------------------------------------------------------
 Raha ja raha ekvivalendid           39 978    39 210
---------------------------------------------------------------------
 Nõuded ja ettemaksed              76 183    75 844
---------------------------------------------------------------------
 Ettemakstud tulumaks               224     492
---------------------------------------------------------------------
 Varud                     117 992   118 421
---------------------------------------------------------------------
                         234377   233 967
---------------------------------------------------------------------
 Põhivara
---------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised finantsinvesteeringud       11 123    17 242
---------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksuvara             -      5
---------------------------------------------------------------------
 Kinnisvarainvesteeringud            13 771    15 719
---------------------------------------------------------------------
 Materiaalne põhivara              9 715    9 665
---------------------------------------------------------------------
 Immateriaalne põhivara              671     497
---------------------------------------------------------------------
                         35 280    43 128
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                  269 657   277 095
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED
---------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused
---------------------------------------------------------------------
 Laenukohustused                19 900    24 218
---------------------------------------------------------------------
 Võlad ja ettemaksed              77 016    74 972
---------------------------------------------------------------------
 Tulumaksukohustus                 381     413
---------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised eraldised             8 100    4 569
---------------------------------------------------------------------
                         105 397   104 172
---------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused
---------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised laenukohustused          24 266    35 138
---------------------------------------------------------------------
 Edasilükkunud tulumaksukohustus         1 481    1 259
---------------------------------------------------------------------
 Muud pikaajalised võlad             2 179    1 789
---------------------------------------------------------------------
                         27 926    38 186
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU               133 323   142 358
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL
---------------------------------------------------------------------
 Mittekontrolliv osalus             4 577    4 567
---------------------------------------------------------------------
 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
---------------------------------------------------------------------
 Aktsiakapital                  7 929    7 929
---------------------------------------------------------------------
 Kohustuslik reservkapital             793     793
---------------------------------------------------------------------
 Realiseerimata kursivahed            (721)    (702)
---------------------------------------------------------------------
 Jaotamata kasum                123 756   122 150
---------------------------------------------------------------------
                         131 757   130 170
---------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU               136 334   134 737
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        269 657   277 095
---------------------------------------------------------------------

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on
avalikustatud  NASDAQ  Tallinn  ja  Merko  koduleheküljel  (group.merko.ee
(http://group.merko.ee/)).


Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks
oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis
kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.

Manused

 * Merko_Ehitus_2018_12k_presentatsioon (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/9141dcd1-b966-4d7e-a2a3-23f40bf7c0fe)
 * Merko_Ehitus_2018_12k_vahearuanne (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/a1f1e9a2-f8f4-45af-b10b-98df890d1cf7)