Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 07 veebr 2019 09:00:00 +0200
Manused
Nordecon-10001470361-en.pdf
Nordecon-10001470362-en.pdf
Nordecon-10001470364-et.pdf
Nordecon-10001470365-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)
Tekst
Börsiteade  sisaldab:  Nordecon  AS  2018. aasta  IV  kvartali ja 12 kuu
konsolideeritud  finantsaruandeid (auditeerimata), ülevaadet aruandeperioodi
majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest, väljavaateid tegevusturgudele
ning peamiste riskide kirjeldust.
Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ
Tallinna        ja        Nordeconi        koduleheküljel
(http://www.nordecon.com/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).
Aruandeperioodi  kohta  käiv  investorpresentatsioon  on  lisatud manusena
börsiteatele     ja     avalikustatud     Nordeconi    kodulehel
(http://www.nordecon.com/investorile/investorite-presentatsioonid).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 EUR '000                       31.12.2018  31.12.2017
-------------------------------------------------------------------------------
 VARA

 Käibevara

 Raha ja raha ekvivalendid                 7 678    8 915

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded           31 627    35 193

 Ettemaksed                        1 383    1 642

 Varud                          20 444    23 230

 Käibevara kokku                     61 132    68 980


 Põhivara

 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud    2 266    1 888

 Pikaajalised finantsinvesteeringud              26      26

 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded            8 225    8 950

 Kinnisvarainvesteeringud                 5 526    4 929

 Materiaalne põhivara                   12 288    12 566

 Immateriaalne põhivara                  14 674    14 639

 Põhivara kokku                      43 005    42 998

 VARA KOKKU                       104 137   111 978 KOHUSTUSED

 Lühiajalised kohustused

 Laenukohustused                      9 374    16 197

 Võlad hankijatele                    32 847    36 057

 Muud võlad                        7 294    5 654

 Ettemaksed                        3 932    3 651

 Eraldised                         1 000     533

 Lühiajalised kohustused kokku              54 447    62 092


 Pikaajalised kohustused

 Laenukohustused                     14 830    13 955

 Võlad hankijatele                      98      98

 Muud võlad                          71      71

 Eraldised                          982    1 273

 Pikaajalised kohustused kokku              15 981    15 397

 KOHUSTUSED KOKKU                     70 428    77 489 OMAKAPITAL

 Aktsiakapital                      16 321    18 263

 Omaaktsiad                         -693    -1 349

 Ülekurss                          618     589

 Kohustuslik reservkapital                 2 554    2 554

 Realiseerumata kursivahed                 1 992    1 995

 Jaotamata kasum                     10 896    11 086

 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital      31 688    33 138

 Mittekontrolliv osalus                  2 021    1 351

 OMAKAPITAL KOKKU                     33 709    34 489

 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU             104 137   111 978

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 EUR´000                 IV kv 2018  12k 2018 IV kv 2017 12k 2017
-------------------------------------------------------------------------------

 Müügitulu                  55 908  223 496   56 478 231 387

 Müüdud toodangu, teenuste ja
 kaupade kulu               -52 563 -213 463  -54 551 -222 692

 Brutokasum                 3 345  10 033   1 927  8 695 Turunduskulud                 -156   -626    -175   -623

 Üldhalduskulud               -1 748  -6 725   -1 561  -6 936

 Muud äritulud                 247   1 471     9   107

 Muud ärikulud                 -49   -122    -11   -141

 Ärikasum                  1 639   4 031    189  1 102 Finantstulud                 190    431     99  2 901

 Finantskulud                 -168   -909    -844  -1 570

 Finantstulud ja -kulud kokku          22   -478    -745  1 331 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
 kasum/kahjum                  -9    835     -33    485 Maksustamiseelne kasum (kahjum)       1 652   4 388    -589  2 918

 Tulumaks                    15   -567    -402  -1 193

 Puhaskasum (kahjum)             1 667   3 821    -991  1 725 Muu koondkasum (kahjum):
 Tulevikus ümber klassifitseeritavad
 kirjed puhaskasumisse või
 -kahjumisse

 Realiseerumata kursivahed           -105    -4    187   446

 Kokku muu koondkasum (kahjum)         -105    -4    187   446

 KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)          1 562   3 817    -804  2 171  Puhaskasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele
 kuuluv osa                 1 409   3 381   -1 590  1 388

 - mittekontrollivale osalusele
 kuuluv osa                  258    440    599   337

 Kokku puhaskasum (kahjum)          1 667   3 821    -991  1 725 Koondkasum (kahjum):

 - emaettevõtte aktsionäridele
 kuuluv osa                 1 304   3 377   -1 403  1 834

 - mittekontrollivale osalusele
 kuuluv osa                  258    440    599   337

 Kokku koondkasum (kahjum)          1 562   3 817    -804  2 171 Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)
 aktsia kohta emaettevõtte
 aktsionäridele:

 Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes      0,04   0,11   -0,05 0,04

 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta
 eurodes                    0,04   0,11   -0,05 0,04

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 EUR´000                  12k 2018  12k 2017
-----------------------------------------------------------------
 Rahavood äritegevusest

 Laekumised ostjatelt            269 321  268 013

 Maksed hankijatele             -232 642  -239 592

 Makstud käibemaks              -8 269   -6 971

 Maksed töötajatele ja töötajate eest    -23 066  -22 593

 Makstud tulumaks                -596    -605

 Netorahavoog äritegevusest          4 748   -1 748 Rahavood investeerimistegevusest

 Materiaalse põhivara soetamine         -442    -343

 Immateriaalse põhivara soetamine         0     -5

 Materiaalse põhivara müük           1 847     49

 Kinnisvarainvesteeringu soetamine        -88     0

 Kinnisvarainvesteeringu müük         1 300     0

 Tütar- ja ühisettevõtte müük           0   2 744

 Antud laenud                  -12    -45

 Antud laenude laekumised             14   1 739

 Saadud dividendid                249    153

 Saadud intressid                 10    368

 Netorahavoog investeerimistegevusest     2 878   4 660 Rahavood finantseerimistegevusest

 Saadud laenud                 2 898   9 207

 Saadud laenude tagasimaksed         -4 671   -4 245

 Kapitalirendi maksed             -1 879   -2 252

 Makstud intressid               -737    -752

 Makstud dividendid              -2 627   -4 497

 Aktsiakapitali vähendamine          -1 847   -1 384

 Omaaktsiate müük                 0    153

 Netorahavoog finantseerimistegevusest    -8 863   -3 770 Rahavoog kokku                -1 237    -858 Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul   8 915   9 786

 Valuutakursimuutused               0    -13

 Raha jäägi muutus              -1 237    -858

 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul   7 678   8 915


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Jätkuvalt tihedas konkurentsitingimustes on Kontserni brutokasumlikkus võrreldes
eelmise aruandeperioodiga paranenud. Nordeconi kontserni brutokasum 2018. aastal
oli 10 033 tuhat eurot (2017: 8 695 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus 4,5%
(2017: 3,8%). Arvestatav brutokasumlikkuse paranemine on toimunud IV kvartalis,
moodustades 6% (IV kv 2017: 3,4%). Aasta arvestuses on kasumlikkus paranenud
mõlemas tegevussegmendis. Hoonete segmendi kasumlikkus oli 2018. aastal 4,7%
ning IV kvartalis 8,3% (2017. aasta 4,0%, IV kvartal 3,3%) ning rajatiste
segmendis 2018. aastal 5,6% ning IV kvartalis 1,9% (2017 aasta 4,1%, IV kvartal
4,5%). Aasta lõpp kujunes riigimaanteede talihoolduses oodatust keerulisemaks
tingituna väga muutlikest ilmastikuoludest, mis omakorda mõjus negatiivselt
rajatise  segmendi IV kvartali tulemusele. Hoonete segmendi kasumlikkust,
eelkõige 2018. aasta esimesel poolel, mõjutas korterelamute oodatust väiksem
kasumimarginaal.  Pikaajaliste,  2016. ja  2017. aastal sõlmitud, lepingute
tulemuslikkust mõjutasid alltöövõtuhindade jätkuv kasv, sealhulgas eelkõige
tööjõukulude kallinemine lepingute teostamise perioodil. Jätkuvalt avaldab
kasumlikkusele mõju ebapiisavas mahus uute lepingute sõlmimine Rootsis ning
sellest tulenevalt katmata püsikulud. Kontserni juhtkond jälgib kriitiliselt
erinevate segmentide osakaalu Kontserni tööde portfellis, et paremini juhtida
sisendhindade muutustest tulenevaid riske.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2018. aastal 6 725 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise aastaga on üldhalduskulud vähenenud ligikaudu 3,0% (2017: 6 936 tuhat
eurot), 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust moodustas 3,0% (2017:
3,0%). Nii aruandeperioodil kui ka 2017. aastal mõjutavad üldhalduskulusid
muutused Kontserni juhatuses (vt lisaks ?Töötajad ja tööjõukulud").
Kontserni ärikasumiks kujunes 2018. aastal 4 031 tuhat eurot (2017: 1 102 tuhat
eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 6 021
tuhat eurot (2017: 3 123 tuhat eurot).
Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro  suhtes  ligikaudu  5,6% ning  Kontsern  kajastas  Ukrainas  asuvale
tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest valuutakursi kasumit
aruandeperioodil summas 147 tuhat eurot (2017: kahjum 416 tuhat eurot), siis
Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 4%. Finantskuludes
on Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 121 tuhat eurot (2017: 35 tuhat
eurot),  mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu
ümberhindamisest.
Kontserni puhaskasumiks kujunes 3 821  tuhat eurot (2017: 1 725 tuhat eurot),
millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa
moodustas 3 381 tuhat eurot (2017: 1 388 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2018. aasta äritegevuse netorahavoog moodustas 4 748 tuhat eurot (2017: -1 748
tuhat eurot). Positiivse äritegevuse rahavoo on eelkõige taganud omaarenduste
mahu kasv ning lõppenud suuremahuliste objektide kinni hoitud lõppmaksete (5-
10% lepinguhinnast)  laekumine.  Oluliselt  mõjutab  rahavoogusid jätkuvalt
ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt
tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele, materjalide soetamisel, jne.
Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad,
mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad
on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2018. aastal oli 2 878  tuhat eurot (2017: 4 660
tuhat  eurot, mõjutas Kontserni tütar- ja ühisettevõtte müük). Rahavoogu
mõjutasid eelkõige materiaalse põhivara müük summas  1 847 tuhat eurot (2017:
49 tuhat eurot), kinnisvarainvesteeringu müük summas 1 300 tuhat eurot (2017: 0
eurot) ning põhivara investeeringud summas 442 tuhat eurot (2017: 348 tuhat
eurot). Saadud dividendid moodustasid 249 tuhat eurot (2017: 153 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2018. aastal oli -8 863 tuhat eurot (2017: -3
770 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja
kapitalirendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 2 898 tuhat eurot, mis
koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (2017: 9 207 tuhat
eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 4 671 tuhat eurot (2017: 4 245
tuhat  eurot).  Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude
graafikujärgsete tagasimaksetega. Kapitalirendimaksed moodustasid  1 879 tuhat
eurot (2017: 2 252 tuhat eurot). Dividende maksti 2018. aastal 2 627 tuhat eurot
(2017: 4 497 tuhat eurot). Aktsiakapitali vähendamise väljamaksed moodustasid
aruandeperioodil 1 847 tuhat eurot (2017: 1 384 tuhat eurot).
Seisuga 31.12.2018 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 7 678 tuhat
eurot (31.12.2017: 8 915 tuhat eurot). Kontserni juhtkond on kommenteerinud
likviidsusriske tegevusaruande peatükis ?Peamiste riskide kirjeldus".

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 Suhtarv / näitaja               2018      2017      2016
-------------------------------------------------------------------------------
 Müügitulu, tuhat eurot           223 496    231 387    183 329

 Müügitulu muutus               -3,4 %    26,2 %    26,0 %

 Puhaskasum, tuhat eurot           3 821     1 725     3 933

 Puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele,
 tuhat eurot                 3 381     1 388     3 044

 Keskmine aktsiate arv, tk        31 528 585   30 913 031   30 756 728

 Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot     0,11      0,04      0,10

 Üldhalduskulude määr müügitulust        3,0 %    3,0 %    3,3 %

 EBITDA, tuhat eurot             6 021     3 123     6 017

 EBITDA määr müügitulust            2,7 %    1,3 %    3,3 %

 Brutokasumi määr müügitulust          4,5 %    3,8 %    6,0 %

 Ärikasumi määr müügitulust           1,8 %    0,5 %    2,3 %

 Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita     1,3 %    0,5 %    2,2 %

 Puhaskasumi määr müügitulust          1,7 %    0,7 %    2,2 %

 Investeeritud kapitali tootlus         8,4 %    5,9 %    8,5 %

 Omakapitali tootlus              11,2 %    4,8 %    10,6 %

 Omakapitali osakaal              32,4 %    30,8 %    28,6 %

 Vara tootlus                  3,5 %    1,6 %    4,2 %

 Finantsvõimendus               28,5 %    32,7 %    16,7 %

 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja     1,12      1,11      1,20

                      31.12.2018   31.12.2017   31.12.2016
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata tööd,
 tuhat eurot                100 352    144 122    131 335
-------------------------------------------------------------------------------


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on püsinud viimasel kolmel aastal stabiilsena.
2018. aastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 7% kogu
müügitulust.

       2018     2017     2016
-------------------------------------------
 Eesti    93  %   94  %   93  %

 Ukraina   4  %   2  %   2  %

 Rootsi    2  %   3  %   4  %

 Soome    1  %   1  %   1  %

Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud. Töös
oli kaks hoonete ehituse ja üks rajatiste valdkonna peatöövõtuleping ning lisaks
on võrreldes eelmise aruandeperioodiga oluliselt suurenenud hoonete ehituses
teostatavad betoonitööde mahud. Rootsi mahud on aastataguse perioodiga võrreldes
vähenenud,  aruandeperioodil  teostati töid kahe peatöövõtulepingu alusel.
Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis.
Müügitulu  hajutamine  erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid
tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi
lähtekohti.  Kontserni  nägemust  edasisest äritegevusest välisturgudel on
selgitatud tegevusaruande peatükis ?Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele".


2018. aasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised)
esindatus müügitulus võimalikult tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske  ja  tagada  paremad  võimalused  ehitustegevuseks  ka  raskemates
turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus.
Kontserni 2018. aasta müügitulu oli 223 496 tuhat eurot. Võrreldes eelmise
aastaga, mil vastav näitaja oli 231 387 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu
3,4%. Rajatiste müügitulu on suurenenud ligikaudu 7%, kuid tulenevalt segmentide
osakaalude  erinevusest,  ei kompenseeri see hoonete segmendi müügitulude
vähenemise (7%) mõju Kontserni müügitulule. 2018. aasta oli müügitulu hoonete ja
rajatiste segmendis vastavalt 162 909 ja 60 086 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad  näitajad  174 447 ja 56 335 tuhat eurot (vt Lisa 8).  Müügitulu
struktuuri peegeldavad ka Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud, kus
jätkuvalt on ülekaalus hoonete segment.

 Tegevussegmendid  2018     2017     2016
----------------------------------------------------
 Hooned        72  %   74  %   73  %

 Rajatised      28  %   26  %   27  %

Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima osakaaluga ärihoonete alamsegment. Ärihoonete
alamsegmendi  mahud  on 2018. aastal võrreldes eelmise aastaga oluliselt,
ligikaudu  27%, suurenenud. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas Lõõtsa 12
büroohoone  ja Sepise 8 parkimishoone ehitustööd Ülemiste Citys ning 14-
korruselise äri- ja eluhoone ehitus WoHo kvartalis Mustamäe tee 3 aadressil ja
Møller Auto müügi- ja teeninduskeskus ning Omniva logistikakeskus Tallinna
lähedal  Rae  vallas.  Jätkuvad  Tallinnas  Vanasadamas D-terminali hoone
rekonstrueerimis- ja laiendustööd.
Ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud on võrreldes eelmise aastaga kasvanud
28%. Alamsegmendi  mahtusid  mõjutavad  jätkuvalt  enim  investeeringud
riigikaitsesse. Aruandeperioodil jätkus Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone
ehitamine ning lõppjärgus on Tapa kaitseväelinnakus soomusmanöövervõime taristu
ehitus. Tellijale anti üle Abja Tervisekeskus ning Tapa kaitseväelinnakus
valminud kasarmud.
Korterelamute  osakaal  Kontserni müügitulus on eelmise aastaga võrreldes
vähenenud ligikaudu neljandiku võrra. Oluline osa Kontserni poolt Eestis
ehitatavatest  korterelamutest  on  Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid
aruandeperioodil Sõjakooli 12 III ja IV etapp ning Lesta 10 asuvad korterelamud.
Aruandeperioodil lõpetati ja anti tellijatele üle Pirita tee 20a Meerhof 2.0
hoonetekompleks ning Sõjakooli 12 II etapp. Jätkuvalt annavad olulise panuse
alamsegmendi  müügitulusse välisturud. Ukrainas, Kiievi oblastis, lõpetati
Brovary linnas asuva elamurajooni ehitus. Rootsis Stockholmis, lõpetati 8-
korruselise korterelamu projekteerimis- ja ehitustööd.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tartus kui ka Tallinnas. Aruandeperioodil lõpetati Tartus, Tammelinnas, uue
elamupiirkonna arendus. 2014. aasta märtsis alustatud arenduse käigus valmis 9
korterelamut kokku 193 korteriga (www.tammelinn.ee (http://www.tammelinn.ee)).
Ehitustöödega alustati kahes uues arendusprojektis: Tallinna, Nõmme tee 97, kus
valmib   21-korteriga   4 korruseline   korterelamu   (www.nommetee.ee
(http://www.nommetee.ee)) ning Tartus, Aruküla tee, kuhu ehitatakse kolm 10-
korteriga korterelamut (www.kaldakodu.ee (http://www.kaldakodu.ee)). Korterite
müük jätkub mõlemas nimetatud arenduses ning 2017. aastal valminud arenduses
Tallinnas, Magasini 29 (www.magasini.ee (http://www.magasini.ee)). Aruandeaasta
omaarenduste müügitulu moodustas kokku 9 369 tuhat eurot (2017: 6 533 tuhat
eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern tähelepanelikult
võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus-  ja  laohoonete  alamsegmendi maht on võrreldes eelmise aastaga
märgatavalt vähenenud. Mahukaimaks projektiks oli Pärnus asuva Metsä Wood-i
vineeritehase  ehitus, mis aruandeperioodil edukalt lõpetati. Alamsegmendi
mahtusid toetavad jätkuvalt põllumajandussektori tellimused, millest suuremad
olid  Mätliku  robotlauda,  Kraavi Põllumajandus OÜ veiselauda ja Lähtru
teraviljaterminali  ehitus  ning  Rakvere  Farmid  AS-i  (EKSEKO)  sigala
nuumaosakonna  IV  etapi  rekonstrueerimistööd.  Jätkub projekteerimis- ja
ehituslepingu täitmine Maardusse, Kaldase tee 4, lao- ja büroohoone ehitamiseks.
Lähtudes teostamata tööde portfelli aruandeaasta lõpu seisust ning 2019. aastal
lisandunud lepingutest jäävad hoonete ehituse segmendis jätkuvalt domineerima
äri- ja ühiskondlike hoonete alamsegmendid.

 Müügitulu jaotus hoonete segmendis  2018     2017     2016
----------------------------------------------------------------------
 Ärihooned               35  %   25  %   16  %

 Ühiskondlikud hooned          25  %   19  %   30  %

 Korterelamud              25  %   30  %   34  %

 Tööstus- ja laohooned         15  %   26  %   20  %

Rajatiste segmendis on juba pikalt domineerinud teedeehituse ja -hoolduse
alamsegment, mille osakaal on igal aastal järjest suurenenud. Aruandeperioodil
moodustas  olulise  osa  käibest  2017. aastal  sõlmitud lepingute alusel
teostatavate  suurobjektide  ehitus:  Haabersti  ristmiku rekonstrueerimine
Tallinnas, Tallinna ringteel kilomeetritel 0,6-2,8 teelõigu rekonstrueerimine
ning  2+1 möödasõidualade  ehitamine  Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa  maanteel
Valmaotsa-Kärevere  lõigul.  Nimetatud  objektidele lisandusid 2018. aastal
sõlmitud lepingud Riia-Pihkva maanteel kilomeetritel 195,6-205,8 ja 207,8-209,2
asuva kahe lõigu rekonstrueerimiseks ning Tallinna piirile Laagrisse rajatava
Veskitammi liiklussõlme ehituseks. Viimase nimetatud objekti ehitus jätkub
2019. aastal. Tugeva panuse andsid aruandeperioodi käibesse ka Riigimetsa
Majandamise  Keskusele  metsateede  korrastamise  tööd.  Kontsern  jätkas
teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose
hooldepiirkonnas.
Nii  keskkonnaehituse  kui  ka  välisvõrkude  (muud rajatised koosseisus)
alamsegmentide sõlmitud lepingud on reeglina väiksemahulised. Aruandeperioodil
sõlmitud leping Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamiseks, loob eelduse muude rajatiste alamsegmendi jäämiseks
2019. aastal aruandeaasta tasemele.
Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutus ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal.

 Müügitulu jaotus rajatiste segmendis  2018     2017     2016
------------------------------------------------------------------------
 Teedeehitus ja -hooldus         89  %   86  %   86  %

 Muud rajatised              7  %   8  %   9  %

 Keskkonnaehitus              4  %   6  %   5  %


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga  31.12.2018 oli 100 352 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on
teostamata tööde maht vähenenud ligikaudu 30%. Üheks portfelli vähenemise
põhjuseks on 2018. aasta II poolaastal läbi viidud riigihangete tavapärasest
pikem otsustusprotsess pakkumise esitamise ja lepingu sõlmimise vahel. Kokku on
aruandeperioodi lõpust (31.12.2018) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 42 888
tuhande euro väärtuses, millest ca 36% moodustasid eelpool nimetatud riigihanke
lepingud.

                         31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
-------------------------------------------------------------------------------
 Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat
 eurot                       100 352  144 122  131 335

Seisuga  31.12.2018 moodustavad tööde portfellis hoonete segmendiga seotud
projektid  72% ja rajatiste omad 28% (31.12.2017: vastavalt 75% ja 25%).
Võrreldes  31.12.2017 seisuga  on vähenenud nii hoonete kui ka rajatiste
teostamata tööde mahud, vastavalt 34% ja 20%.
Võrdse osa, ligikaudu kolmandiku, moodustavad hoonete segmendis nii ärihoonete
kui  ka  korterelamute  alamsegmentide  teostamata  tööde mahud. Ärihoone
alamsegmendis on suuremamahulised pooleliolevad tööd Tallinnas, milleks on
Vanasadamas aadressil Lootsi 13/4 asuva D-terminali hoone rekonstrueerimis- ja
laiendustööd,  Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone projekteerimine
ja ehitamine ning aadressil Sepapaja 1 ehitatav parkimismaja. Korterelamute
alamsegmentide  teostamata  tööde  portfell  koosneb peamiselt Tallinnasse
ehitatavatest  korterelamutest,  mida täiendab elamuarendusprojekt Rootsis,
Stockholmi piirkonnas. Olulise osa ühiskondlike hoonete mahust moodustavad
Kohtla-Järvele riigigümnaasiumi hoone ning Rae valda Peetri spordi- ja vaba aja
keskuse ehitus. Oluliselt on vähenenud tööstus- ja laohoonete alamsegmendi
portfell.
Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb jätkuvalt teedeehituse ja
-hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu 72% rajatiste segmendi
teostamata  tööde  portfellist.  Teedeehituse  teostamata  tööde portfelli
suurimateks lepinguteks on Tallinna piirile Laagrisse rajatava Veskitammi
liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2-146,9
asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ehitamine ning Kuusalu
vallas  Kaitseväe  keskpolügooni  teede  ja sildade ehitus. Jätkub kolme
teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose, hooldetööde lepingute täitmine. 2018.
aasta juuli kuus sõlmis Kontsern lepingu Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa
Kiili - Paldiski lõigu pinnasetööde teostamiseks kogupikkuses 53 kilomeetrit,
mis annab märkimisväärse panuse rajatiste segmendi teostamata tööde mahule.
Lähtudes teostamata tööde portfelli suurusest ning teadaolevast arengutest
valitud turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aasta tegevusmahtude
jäämist  2018. aasta  tasemele.  Kontserni  juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras  vältinud  põhjendamata  riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Eelistatult  hoitakse  jätkuvalt  püsikulud kontrolli all ning jälgitakse
kriitiliselt turul toimuvaid muutusi.


Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2018. aastal töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt
687 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 419 inimest.
Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 7%. Vähenenud on
oluliselt  tööliste  arv,  mille  põhjuseks on peamiselt Keila piirkonna
riigimaanteede hooldelepingu lõppemine.
Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

          2018  2017  2016
--------------------------------------
 ITP        419  426  381

 Töölised     268  309  303

 Keskmine kokku  687  735  684

Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on tööjõukulud töötasude kasvust tingituna
suurenenud  ligikaudu 0,4%. Kontserni 2018. aasta tööjõukulud koos kõikide
maksudega  moodustasid  22 964 tuhat  eurot,  eelmisel majandusaastal olid
tööjõukulud 22 872 tuhat eurot.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2018. aastal 187 tuhat
eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 62 tuhat eurot (2017: vastavalt 167 tuhat
eurot ja 55 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2018. aastal 656
tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 217 tuhat eurot (2017: vastavalt
1 001 tuhat  eurot ja 330 tuhat eurot). Tasud sisaldavad juhatuse liikme
teenistuslepingu lõpetamise tasusid summas 180 tuhat eurot, millele lisandus
sotsiaalmaks 60 tuhat eurot. 2017. aastal sisaldasid juhatuse liikme tasud kahe
juhatuse liikme teenistuslepingute lõppemise tasusid vastavalt 550 tuhat eurot
ja 182 tuhat eurot.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern  on  oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi
töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

                            2018   2017   2016
----------------------------------------------------------------------------
 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 325,4   314,9   267,8

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %         3,3 % 17,6 % 27,0 % Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot   9,7   10,1    9,0

 Muutus võrreldava perioodi suhtes, %         -3,8 % 12,6 % 12,8 %

Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes
eelmise aastaga, kasvu on tinginud töötajate arvu vähenemine. Samas on vähenenud
tööjõukulude nominaaltootlikkus, mille on tinginud peamiselt müügitulu
vähenemine.

Nordeconi  kontsern  (www.nordecon.com  (http://www.nordecon.com))  hõlmab
ettevõtteid,  mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise
projektijuhtimisele  ja  peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS  on  registreeritud  ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud  auditeerimata müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi
kontsern annab hetkel tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte
aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)

Manused

 * Investor presentation 12m 2018 (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/f1b88e15-7cad-4f6c-b602-03c1bd9ac571)
 * Nordecon_Aruanne_4Q_2018 (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/833c1a8b-d808-4c4b-8e6e-182b59e566d9)