Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 29 jaan 2019 08:00:00 +0200
Manused
ASLHV-10001457461-en.pdf
ASLHV-10001457462-en.pdf
ASLHV-10001457463-en.pdf
ASLHV-10001457465-et.pdf
ASLHV-10001457466-et.pdf
ASLHV-10001457467-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
2018. aasta viimase kvartaliga teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,7 miljonit
eurot puhaskasumit: panga puhaskasum oli 5,3 miljonit eurot ning varahalduse
kasum oli 1,9 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali
tulumaksueelne tootlus oli neljandas kvartalis 17,5%.

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli 2018. aasta IV kvartalis 0,6 miljoni
euro võrra suurem kui III kvartalis ja 0,1 miljonit eurot väiksem kui aasta
tagasi. Laenude allahindluseid tehti IV kvartalis 0,5 miljonit eurot ning
avansilist tulumaksu tasuti 0,5 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas neljandas kvartalis 107 miljoni euro
võrra (+13%; +35 miljonit eurot III kvartalis) 919 miljoni euroni.
Konsolideeritud hoiused kahanesid 215 miljonit eurot (-13%; +95 miljonit eurot
III kvartalis) 1422 miljoni euroni. Seejuures kahanesid maksevahendajatega
seotud hoiused kvartaliga 318 miljoni euro võrra. Ülejäänud klientide hoiused
kasvasid aga jõudsalt 114 miljonit eurot.

LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 11 miljoni euro võrra (+1%;
+37 miljonit eurot III kvartalis), ulatudes 1214 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2018. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 27,2 miljonit eurot
ehk 5,0 miljonit eurot rohkem kui 2017. aastal (+23%). Pank teenis kasumit 18,4
miljonit eurot, varahaldus 6,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse müük kasvatas
kasumit 3 miljoni euro võrra. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali
tulumaksueelne tootlus 2018. aastal oli 20,9% ja puhaskasumil põhineva
omakapitali tootlus 18,4%.

LHV Groupi laenuportfell kasvas aastaga 187 miljoni euro võrra (+26%) ja hoiused
vähenesid 115 miljoni euro võrra (-7%). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga
112 miljoni euro võrra (+10%).

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul jäi LHV-l selja taha tugev kvartal:
"Kogu möödunud aasta jooksul kasvas meie äri jõuliselt. LHV Panga klientide arv
suurenes viimases kvartalis 7500 võrra ning aasta peale tuli juurde ligi 28 000
klienti. Eriti hea meel on meil tugeva laenukasvu üle, mis paisutas meie
laenuportfelli aasta algusega võrreldes enam kui veerandi võrra. Jõudsime
rekordini erinevate aktiivsusnäitajate poolest: rohkem kui kunagi varem on meil
kliente, kelle palk laekub LHV panka, kes hoiavad siin varasid; varasemast
rohkem tehakse makseid, kasutatakse meie pangakaarte, on sõlmitud
investeerimislepinguid. Pangateenuste aktiivsem kasutamine väljendub hästi ka
tavaklientide hoiuste kiires kasvus - aastaga kasvasid need 310 miljonit eurot.

Kvartali ühe olulisema sündmusena kinnitas Moody's LHV Pangale
investeerimisjärgu krediidireitingu tasemel Baa1 stabiilse väljavaatega. Reiting
tagab väljaspool Eestit asuvatele garantiisaajatele LHV Panga garantiide
aktsepteeritavuse. Lisaks hõlbustab see korrespondentsuhete loomist.

Laenudest kasvasid enim ettevõtete laenud. Kuigi lõppenud aasta tulemusi on
mõjutanud ühe kliendiga seotud laenude allahindlused, ei iseloomusta see kuidagi
ärikeskkonda ega meie laenuportfelli, mis püsib tugevana.

Detsembris sõlmisime lepingu Versobanki laenuportfelli ostmiseks.
Laenuportfellist tulenevad nõuded Eesti ettevõtetest klientide vastu on summas
ligikaudu 17 miljonit eurot ja Eesti residentidest eraklientide vastu summas
ligikaudu 3 miljonit eurot.

2018. aasta lõpuks ületas LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide
koondmaht 1,2 miljardi euro piiri. LHV pensionifondide investeerimisstrateegia
on olnud konkurentidest selgelt erinev ning meie aktiivselt juhitud
pensionifondidel õnnestus turgudel keerulisel 2018. aastal vara säilitada, nii
et LHV pensionifondide tootlused kuulusid järjekordselt turu parimate sekka. II
samba aktiivsete klientide arv kasvas kvartaliga ligi 600 kliendi võrra 178
tuhandeni.

2019. aastal mõjutab varahalduse tegevust detsembris muudetud
Investeerimisfondide seadus, millega vähendatatakse märkimisväärselt fondide
fikseeritud tasusid ja luuakse edukustasu võimalus. Oluliselt vähenevad
investeerimispiirangud, mis lubab fondidel investeerida eeldatava kõrgema
tootlusega börsivälistesse ettevõtesse. Muudatused rakenduvad 2019. aasta
septembris.

Novembris viisime läbi LHV Groupi allutatud võlakirjade emissiooni mahuga 20
miljonit eurot. Huvi oli suur, kokku märgiti LHV allutatud võlakirju ligi 1700
investori poolt üle 51 miljoni euro. Võlakirjad on osa meie 45 miljoni euro
suurusest võlakirjaprogrammist, millega tagame LHV kasvueesmärkide täitmist.

LHV tugevale kvartalile aitas kaasa see, et on püsinud hea majanduskeskkond.
Pikaajalises vaates teeb meile suurimat muret erinev arengukiirus Euroopa
erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Järgmisele
paarile aastale mõeldes on peamiseks stsenaariumiks siiski euroala majanduse
kasvamine paari protsendi võrra aastas.

LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud
hea, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal
võlatase ning positiivne välistasakaal. Ootame majanduskasvu aeglast kasvamist,
samas on muutunud ümberkaudsete majanduste prognoosimine järjest keerulisemaks.
Siseriiklike riskidena tuleb arvestada pingelise olukorraga tööjõuturul,
ebastabiilse maksukeskkonnaga ning kasvavate riskidega ehitus- ja
kaubandussektoris.

Krediiditurg on püsinud siiski tugevana. Kodumajapidamiste finantstervis on
pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe paranemas. Tähtajaks tasumata laenude
osatähtsus on turul langenud alla 1%, olles suures osas allahindlustega kaetud."


 Kasumiaruanne, EURt      IV kv 2018 III kv 2018 12 kuud 2018 12 kuud 2017
-------------------------------------------------------------------------------
    Neto intressitulu       10 289    9 454    38 151    30 361
-------------------------------------------------------------------------------
    Neto teenustasutulu       6 094    6 147    25 045    20 989
-------------------------------------------------------------------------------
    Neto finantstulud         104     90     443     979
-------------------------------------------------------------------------------
    Muud tegevustulud         108     770     862     -146
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulud kokku            16 595   16 461    64 501    52 183
-------------------------------------------------------------------------------
    Personalikulu         -4 293   -3 779   -15 756   -12 991
-------------------------------------------------------------------------------
    Kontorikulud           -536    -429    -1 830    -1 483
-------------------------------------------------------------------------------
    IT kulud             -735    -565    -2 322    -1 743
-------------------------------------------------------------------------------
    Turunduskulud          -599    -522    -2 023    -3 656
-------------------------------------------------------------------------------
    Muud tegevuskulud       -2 621   -2 636   -10 212    -7 525
-------------------------------------------------------------------------------
 Kulud kokku            -8 783   -7 931   -32 143   -27 398
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum              7 811    8 530    32 358    24 785
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne allahindlusi      7 811    8 530    32 358    24 785
-------------------------------------------------------------------------------
    Laenude allahindlus       -543   -1 859    -4 879    -3 584
-------------------------------------------------------------------------------
    Tulumaksukulu          -544    -501    -3 614     -951
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi puhaskasum
 jätkuvatelt tegevustelt      6 725    6 170    23 865    20 250
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum/-kahjum lõpetatud
 tegevustelt              0      0    3 324    1 927
-------------------------------------------------------------------------------
 Puhaskasum             6 725    6 170    27 189    22 177
-------------------------------------------------------------------------------
    Vähemusosaluse osa        676     455    1 953    2 574
-------------------------------------------------------------------------------
   Emaettevõtte aktsionäride
 osa kasumist            6 049    5 715    25 236    19 603
-------------------------------------------------------------------------------


 Bilanss, EURt           dets.18   sept.18   dets.17
---------------------------------------------------------------------
    Raha ja raha ekvivalendid    682 658   965 494   961 212
---------------------------------------------------------------------
    Finantsvarad           47 153   48 829   56 634
---------------------------------------------------------------------
    Laenud klientidele       929 037   822 696   740 169
---------------------------------------------------------------------
    Laenude allahindlus       -10 276   -10 745   -8 125
---------------------------------------------------------------------
    Nõuded klientide vastu      3 721    7 372    9 802
---------------------------------------------------------------------
    Muud varad            24 807   23 776   13 165
---------------------------------------------------------------------
 Varad kokku           1 677 100  1 857 421  1 772 856
---------------------------------------------------------------------
       Nõudmiseni hoiused     1 304 265  1 513 113  1 409 662
---------------------------------------------------------------------
       Tähtajalised hoiused     117 933   124 476   127 267
---------------------------------------------------------------------
       Saadud laenud         21 584   12 289    6 000
---------------------------------------------------------------------
    Võlgnevused klientidele    1 443 782  1 649 877  1 542 929
---------------------------------------------------------------------
    Muud kohustused         24 655   26 024   71 073
---------------------------------------------------------------------
    Allutatud laenud         50 900   30 900   30 900
---------------------------------------------------------------------
 Kohustused kokku         1 519 337  1 314 279  1 644 902
---------------------------------------------------------------------
 Omakapital             157 763   150 620   127 955
---------------------------------------------------------------------
    sh vähemusosaluse osa       4 123    3 447    7 894
---------------------------------------------------------------------
 Kohustused ja omakapital kokku  1 677 100  1 435 184  1 772 856
---------------------------------------------------------------------


AS-i LHV Group aruanded on saadaval
aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=380gxBXGOzPeJeZvZAw-
a5dUD47LCOJP8FsayFWzBa1_fkfAxWLgB5JYnxdluwFZEupeXGsVw28eVIi7w2nIP2m-
LX89IgquF7C3EDl1XkkqPGYRq6siRMhESnV-SBpm).

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab
aset 29. jaanuaril algusega kell 18.00 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt
2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda
aadressil https://fp.lhv.ee/academy/533. Investorkohtumisest tehakse reaalajas
videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank
(http://www.facebook.com/LHVPank).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab
rohkem kui 390 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 161 000 kliendi. LHV
hallatavatel pensionifondidel on 178 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)


Manused

 * LHV Group 2018-Q4 Investoresitlus EST (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/61005063-499b-4f95-9bdf-36a19aeb7a57)
 * LHV Group vahearuanne 2018-Q4 (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/9dde78d5-30ca-4ad8-b84f-ceb2b6d9b3bf)
 * Faktiraamat EST 2018-Q4 (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/ef2b013b-d0bd-49ca-9d68-37380938b8af)