Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 08 jaan 2019 22:15:00 +0200
Manused
BalticHori-10001433631-en.docx
BalticHori-10001433632-en.doc
BalticHori-10001433634-et.docx
BalticHori-10001433635-et.doc
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi osakuomanike üldkoosolek: teade investoritele
Tekst
Northern  Horizon  Capital  AS kutsub Baltic Horizon Fondi osakuomanikke
osakuomanike erakorralisele üldkoosolekule, mis toimub 29. jaanuaril 2019
algusega kell 15:00 Kesk-Euroopa aja, s.o Rootsi kohaliku aja järgi. Koosolek
toimub Wallingatan 34, 111 24, Stockholm, Rootsi. Koosolekule registreerimine
algab kell 14:00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Üldkoosolek kutsutakse kokku juhindudes Baltic Horizon Fondi reeglite punktidest
8.3, 8.7, 10.3.1, 10.4 ja 10.6 ja investeerimisfondide seaduse paragrahvi 47
lõikest 1 ning paragrahvi 55 lõikest 9.

Baltic Horizon Fondi osakute ja häälte koguarv on 78,752,800.

Päevakord

1.         Otsus uute Baltic Horizon Fondi osakute väljaandmiseks mitteavaliku
pakkumise raames.

Palume osakuomanikel saata päevakorra punktidega seotud küsimused ja märkused
fondijuhi e-maili aadressile Tarmo.Karotam@nh.cap.com hiljemalt 22. jaanuaril
2019.a. Northern  Horizon  Capital  AS  vastab  küsimustele ja märkustele
üldkoosoleku ajal.

Õigus üldkoosolekul osalemiseks ja teavitus osalemisest

Üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud osakuomanik, kelle nimel on Baltic
Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud
Baltic Horizon Fondi osakuid 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 18.
jaanuari 2019.a Nasdaq CSD SE tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul  sujuva  registreerimise  protsessi toimimise huvides palume
osakuomanikel, kes hoiavad osakuid enda nimel, teavitada oma üldkoosolekul
osalemisest   soovist   e-maili   aadressile   bhfmeeting@nh-cap.com
(mailto:bhfmeeting@nh-cap.com)  hiljemalt  22. jaanuaril 2019. Teavitus peab
sisaldama investori nime, isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi),
aadressi ja esindatud osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane,
üldkoosolekul osaleva esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga.
Üldkoosolekul esindaja osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist
üldkoosolekul.

Juhised Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud osakute omanikele

Palume osakuomanikel teavitada oma üldkoosolekul osalemisest e-posti aadressil
bhfmeeting@nh-cap.com  (mailto:bhfmeeting@nh-cap.com) hiljemalt 22. jaanuaril
2019 kell 16:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Teavitus peab sisaldama investori nime,
isikukoodi (juriidilise isiku puhul registrikoodi), aadressi ja esindatud
osakute arvu; samuti, juhul kui see on asjakohane, Üldkoosolekul osaleva
esindaja informatsiooni koos tema nime ja isikukoodiga. Üldkoosolekul esindaja
osalemine ei välista ka osakuomaniku enda osalemist Üldkoosolekul.

Volikirja alusel esindamine

Palume osakuomanikel, keda esindatakse Üldkoosolekul volikirja aluse, esitada
selleks kirjalik volikiri eesti või inglise keeles (käesoleva teate lisaks nr 1
on volikirja näidis).

Volikirja  koopia  tuleb  saata  e-posti  aadressile bhfmeeting@nh-cap.com
(mailto:bhfmeeting@nh-cap.com) koos teavitusega soovist üldkoosolekul osaleda.
Juhul kui volikirja on andud juriidiline isik, tuleb esitada ka kinnitatud
koopia registrikaardist või sellega võrdsest dokumendist ja kui asjakohane, siis
ka kinnitatud koopia dokumendist, mis tõendab volikirja allkirjastanud isiku
esindusõigust.

Kuivõrd Baltic Horizon Fond on registreeritud Eestis, juhime tähelepanu, et
teatud juhtudel võib olla vajalik volikirja ja juriidilise isiku registrikaardi
notariaalne  või  apostilliga  kinnitamine  (näiteks  kohaldub apostilliga
kinnitamise  nõue Soomes ja Rootsis välja antud notariaalselt kinnitatud
volikirjadele).

Instruktsioonid Üldkoosoleku päevaks

Palume Üldkoosolekul osalejatel olla valmis esitama isikut tõendav dokument
(pass või ID kaart) ning esindaja puhul ka esindusõiguse aluseks oleva volikirja
originaaldokument eesti või inglise keeles. Juhul kui osakuomanik on juriidiline
isik, palume esitada eesti- või inglisekeelsed dokumendid, mis tõendavad
osakuomaniku esindamise õigust ja kui asjakohane, siis volikirja allkirjastanud
isiku esindusõigust.

Northern Horizon Capital AS kasutab volikirjade ja Nasdaq CSD SE poolt peetava
osakuomanike registri ning Euroclear Sweden AB, Rootsi süsteemis registreeritud
osakute  omanike  kohta  kogutud  teavet  osakuomanike  Üldkoosolekule
registreerimiseks ja hääletamise nimekirjade ettevalmistamiseks.

Northern Horizon Capital AS-i ettepanekud üldkoosoleku päevakorrapunkti osas

Northern Horizon Capital AS-i ettepanek on, et üldkoosolek otsustab välja lasta
uusi Baltic Horizon Fondi osakuid järgmistel tingimustel:

 a. Uued osakud antakse välja hinnaga, mis vastab Baltic Horizon Fondi osaku 90
  päeva kaalutud keskmisele hinnale Nasdaq Tallinna börsil, arvutatuna päeval,
  mis eelneb vastavalt:

   * investoriga märkimislepingu sõlmimise kuupäevale; või
   * märkimisperioodi esimesele päevale; või
   * märkimiskorralduse kuupäevale.

 b. Uute osakute väljalaskmisest saadavat tulu kasutatakse uuteks
  investeeringuteks kinnisvaraobjektidesse;
 c. Uued osakuid antakse välja ühes või mitmes osas 2019.aastal, vastavalt
  Northern Horizon Capital AS-i otsusele ning uute kinnisvaraobjektide
  omandamisest tulenevale finantseerimisvajadusele;
 d. Uued osakud antakse välja mitteavaliku pakkumise raames, s.t. avalikku
  pakkumist ei korraldata ning prospekti ei registreerita. Uued osakud
  esindavad 12kuulise perioodi jooksul vähem kui 20 % Baltic Horizon Fondi
  juba kauplemisele võetud osakute arvust.

Lisa 1:

1. Volikirja näidis üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (eesti
keeles)
2. Volikirja näidis üldkoosolekul osakuomanike õiguste teostamiseks (inglise
keeles)

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Northern Horizon Capital AS on
kohustatud  avaldama  Euroopa  Liidu  turukuritarvituse  määruse kohaselt.
Informatsioon esitati avaldamiseks 8. jaanuaril 2019 kell 21:38 Eesti aja järgi
ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

Manused

 * Annex 1- poa - general meeting of unitholders- 2019-01-08 (eng) (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/eee04f18-e8c9-467c-81fe-f496cc284e6d)
 * Annex 1- poa - general meeting of unitholders- 2019-01-08 (est) (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/19a9eac3-543d-4c42-b69e-f58a0b530f34)