Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 dets 2018 16:54:18 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Võlakirjaemissioon ja laenulepingud
Tekst
Arco Vara AS viis läbi võlakirjaemissiooni, mille käigus emiteeris võlakirju
kogumahus 1 325 000 eurot. Tegemist oli esimese osaga võlakirjaprogrammist,
mille raames võidakse kokku emiteerida kuni 2 miljonit eurot 2019. aasta lõpuks.

Võlakirjade väljalaskepäev on 21.12.2018 ja lunastamispäev on 21.12.2020.
Emiteeritakse 13 250 võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, intressimääraga 12%
aastas. Emiteeritud võlakirjadele tagatist ei anta. Emiteeritavate võlakirjade
eest  on tasutud täies ulatuses. Võlakirjaemissioon viidi läbi kooskõlas
väärtpaberituru seaduse § 12 lg 2 p-ga 2, seega tegemist ei olnud väärtpaberite
avaliku pakkumisega.

Arco  Vara AS-i võlakirju märkis kokku 14 isikut. Kõik märkimisavaldused
rahuldati täies mahus. Võlakirjainvestorite hulgas on üks seotud isik: Arco Vara
finantsjuhi ja kahe Arco Vara tütarettevõtte nõukogu liikme Kristel Tummi poolt
kontrollitud OÜ Sandel, kes soetas võlakirju summas 20 000 eurot.

Võlakirjadest laekunud vahenditest refinantseeritakse 500 000 euro ulatuses
seniseid võlakirju, mille lunastamistähtaeg on 04.01.2019. Samuti tagastatakse
vastavalt varasemale kokkuleppele 2019. aasta jaanuaris Piraeus Bank Bulgaria
Plc-le Sofias asuva Madrid Boulevard'i hoonega seotud laenu summas 500 000
eurot.

Lisaks on Arco Vara AS sõlminud kaks laenulepingut kogusummas 550 000 eurot
tähtajaga   31.12.2019, millega   refinantseeritakse   31.12.2017 võetud
laenukohustused  summas  250 000 eurot  ning  ülejäänud  osa  04.01.2019
lunastamistähtajaga võlakirjadest summas 300 000 eurot.

Sellega on kõik Arco Vara AS-i 2018. aasta detsembri ja 2019. aasta jaanuari
tähtaegadega olulisemad võlakohustused refinantseeritud.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcorealestate.com (mailto:kristel.tumm@arcorealestate.com)