Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 30 nov 2018 12:33:05 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 30.11.2018
Tekst
AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 30.11.2018
hotelli ?Radisson Blu Hotel Olümpia" konverentsiruumis Beta, aadressil Liivalaia
33, Tallinn.

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.02. Koosolekul osales 21 aktsionäri,
kellele kuulub 26 066 058 aktsiat, kes esindavad 69,17% kõikide hääleõiguslike
aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. 2017/2018. a majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine

Aktsionärid  otsustasid  kinnitada Aktsiaseltsi 2017/2018. a. majandusaasta
aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

--------------------------------------------------------
 Hääled     Häälte arv  Osakaal koguhäältest (%)
--------------------------------------------------------
 Poolthääled   26 064 058           99,99%
--------------------------------------------------------
 Vastuhääled       0           0.00%
--------------------------------------------------------
 Erapooletud     2 000           0.01%
--------------------------------------------------------
 Ei hääletanud      0           0.00%
--------------------------------------------------------
 Kokku      26 066 058          100,00%
--------------------------------------------------------

 2. Kasumi jaotamise otsustamine

Aktsionärid otsustasid:

(a) kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i
PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot;

(b) kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot;

(c) maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01
eurot ühe aktsia kohta:

? õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

? eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama dividende 2017/2018 majandusaasta eest;

? dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa
aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

(d) jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.

Hääletamistulemused:

--------------------------------------------------------
 Hääled     Häälte arv  Osakaal koguhäältest (%)
--------------------------------------------------------
 Poolthääled   26 058 858           99,97%
--------------------------------------------------------
 Vastuhääled       0             0%
--------------------------------------------------------
 Erapooletud     7 200           0,03%
--------------------------------------------------------
 Ei hääletanud      0           0.00%
--------------------------------------------------------
 Kokku      26 066 058            100%
--------------------------------------------------------

3. Audiitori  nimetamine  2018/2019. a.  majandusaastaks ja audiitori tasu
määramine

Aktsionärid  otsustasid  määrata  Aktsiaseltsi  audiitoriks  2018/2019.
majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja
määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

--------------------------------------------------------
 Hääled     Häälte arv  Osakaal koguhäältest (%)
--------------------------------------------------------
 Poolthääled   26 056 218           99,96%
--------------------------------------------------------
 Vastuhääled       0           0.00%
--------------------------------------------------------
 Erapooletud     9 840           0,04%
--------------------------------------------------------
 Ei hääletanud      0           0.00%
--------------------------------------------------------
 Kokku      26 066 058          100,00%
--------------------------------------------------------

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas
sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee