Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 29 nov 2018 16:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade vahetusvõlakirjade PKG5 lunastustähtaja pikendamisest ja osalisest lunastamisest
Tekst
AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 381 634 ?Pro Kapital Grupp
vahetusvõlakiri  PKG5  29.11.2014" vahetusvõlakirja (edaspidi nimetatud kui
vahetusvõlakirjad PKG5) lunastustähtaega 2 aasta võrra. Uueks lunastustähtajaks
on 29.11.2020 (edaspidi nimetatud kui lunastuspäev). AS Pro Kapital Grupp
lunastab 13.12.2018 2 000 PKG5 vahetusvõlakirja.

AS Pro Kapital Grupp on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile
taotluse vahetusvõlakirjade PKG5 lunastustähtaja muutmiseks. Kokku pikendati
vahetusvõlakirju  PKG5  väljalaskehinnas  1 068 575,20 eurot ja 13.12.2018
lunastatakse vahetusvõlakirju väljalaskehinnas 5 600 eurot.

Vahetusvõlakirjad   kannavad  intressi  7% kalendriaastas  ja  annavad
vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja ühe AS Pro
Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot
vahetusvõlakirja kohta.

AS Pro Kapital Grupp aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende
vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 (kümme)
tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev,
mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või
(e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) pidaja ei registreeri
EVK-s  väärtpabereid)  kuni  võlakirja  kehtivuse  viimase  päevani  ehk
lunastuspäevani.Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)